Risk för vattenbrist i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen informerar om läget i Dalarnas län 15 januari 2021

Graf som visar utvecklingen av antalet covid-19-smittade i Dalarnas län

Här följer en sammanfattning av hur Dalarna påverkats av coronasmittan under den gångna veckan och en presentation av myndigheternas budskap till länets invånare.

De kommande två veckorna är kritiska för att hejda smittspridningen, det har både Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Dalarna slagit fast. Det är viktigt att vi alla följer rekommendationerna. Skidanläggningarna ser ut att ha lyckats väl med att hålla nere smittspridningen över jul och nyår genom ett antal åtgärder för att hjälpa besökare hålla avstånd och agera smittsäkert, som teststationer för snabbtester och särskilda coronavärdar.

– Det här visar att våra gemensamma ansträngningar gör skillnad – därför måste vi fortsätta med vårt arbete med att hålla nere smittan, det gäller oss alla, säger landshövding Ylva Thörn.

Händelseutvecklingen

I Dalarna finns fortsatt en hög smittspridning, men vi har sett en minskning de senaste tre veckorna. Jul- och nyårshelgerna i fjällområdet ser inte ut att ha lett till någon ökad smittspridning, även om det är för tidigt att säga helt säkert.

Graf som visar antalet patienter som vårdas för covid-19 i Dalarnas län

Testning och smittspårning

Testningen fortsätter och bedöms som tillfredställande men Region Dalarna har svårt att hinna med smittspårning i den utsträckning som de skulle önska. Användandet av antigentester (snabbtester) har ökat och används nu i flertalet kommuner för regelbunden screening av vårdpersonal. Totalt sedan arbetet med antigentester började har 2 078 prover tagits. På så sätt har man hittat ett 90-tal smittade personer (5 % av de testade) utan symptom.

Antal avlidna i Dalarna uppgick till 268 personer enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter publicerade 14/1. Inga nya dödsfall har rapporterats under de två senaste veckorna.

Så påverkas Dalarna

Region Dalarna rapporterar fortsatt stor påverkan på hälso- och sjukvården. Förflyttning av personal och materielinköp sker kontinuerligt men ingen resursbrist just nu.

Smittoläget inom kommunernas vård- och omsorgsförvaltningar har förbättrats något jämfört med tidigare även om det fortfarande finns lokala smittoutbrott.

Regionen rapporter att ca 12 % av positiva provsvar kommer från utomlänspatienter, troligen i skidområden. Smittspårningen tyder på att smittan håller sig inom familjen och inte når nya grupper. En mer komplett analys kommer att genomföras.

Köpcentra rapporterar en minskning med upp mot 25 % av normalt besöksantal. Serveringsställen i fjällområdet rapporterar om upp till 50 % färre besökare.

Vaccination

Vaccinationerna har påbörjats i alla kommuner och alla vårdtagare på äldreboenden är vaccinerade. Regionen avser att följa FoHMs prioriteringsordning för vaccinering. De första doserna av Modernas vaccin kommer att börja användas i Dalarna under vecka 3.

Svenska Kyrkan, Högskolan Dalarna och SSAB har aviserat att sjukvårdskunnig personal hos dem kan bistå i vaccinationsarbetet. Även privata företag har uppgett att det kan finnas tillgång till lokaler och personal hos dem.

Ny pandemilag och förlängt alkoholförbud

Den tillfälliga pandemilagen trädde i kraft den 10 januari. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet, handelsplatser, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Regeringen har förlängt förbudet mot att servera alkohol efter klockan 20:00 till den 24 januari. Ytterligare förlängningar kan bli aktuella om smittläget kräver det.

Efterlevnad

Efterlevnaden i länet rapporteras som fortsatt medelgod. Kommunernas tillsyn av trängselefterlevnaden på serveringsställen visar att det överlag är lugnt och endast spridda klagomål förekommer.

Rekommendationen att bära munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid efterlevs inte fullt ut.

Besökstrycket rapporteras som fortsatt högt men delvis avtagande vid skid- och fjällanläggningar och vid vissa serviceanläggningar liksom på handelsplatser längs tillfartsvägar till fjällområdena.

Distansundervisning och norgeresor

Vissa kommuner rapporterar att man har hemundervisning för högstadier och att man har stängt icke lagstadgade verksamheter fram till den 24 jan. Distansundervisning vid gymnasier och högstadier upplevs ha gett ett minskat tryck på kollektivtrafiken.

Nya regler för inresa till Norge gäller från den 2 januari 2021. Inresande måste kunna visa upp ett negativt PCR-test eller ett snabbtest som är max 72 timmar gammalt, ha registrerat sin resa på Norges regerings hemsida, göra ett snabbtest vid gränsen eller inom ett dygn när man kommit in i landet och sedan sitta i karantän i tio dagar.

Budskap från länets krishanteringsaktörer till länets invånare

Du har ett personligt ansvar att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19

Det betyder att du är skyldig att:

  • stanna hemma om du är sjuk,
  • tvätta händerna ofta och noggrant,
  • bara umgås med personer som du bor med eller några få vänner och närstående,
  • hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel,
  • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt,
  • resa, idrotta och utöva annan fritidsaktivitet på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Här kan du läsa mer coronarelaterad information på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsens stab för coronahantering nås vardagar kl 08-17 på mail stab.dalarna@lansstyrelsen.se eller telefon 076-146 30 52.

Under kvällar och helger nås staben via Tjänsteperson i Beredskap (TiB) via SOS Alarm.

Kontakt