Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25- 26 maj 2023 klocka 09.00 - 15.00

Civilförsvarsdagarna
i Dalarna

En handfull svenska soldater passerar till fots utanför en coop-butik i Sverige.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Nu lanserar Länsstyrelsen civilförsvarsdagarna, en mötesplats som ersätter länets gamla krisberedskapsdagar. Här samlar vi fler aktörer med ett tydligt fokus: att rusta det civila försvaret i Dalarna.

2022 var ett omskakade år som gav kriget ett tydligt ansikte. Dagliga rapporter från Ukraina har visat och forsätter att visa oss vilka utmaningar som följer när kritiskt infrastruktur slås ut; el som försvinner, vatten som slutar rinna, varor som blir stående, människor som flyr.

Civilförsvarsdagarna är ett forum för att hantera frågor kopplade till uppbyggnaden och genomförandet av det civila försvarat i länet. Hur gör vi för att stödja Försvarsmaktens verksamhet i fredstid och vid händelse av höjd beredskap, samtidigt som vi värnar befolkningen och säkrar samhällets funktionalitet? Tillsammans arbetar vi fram svaren.

Målgrupp

25 maj

Den första dagen har ett bredare anslag och vänder sig till:

 • Chefer och sakkunniga i myndigheter, organisationer inom civilsamhället, företag, kommuner och regionen som har en roll i länets civila försvar.
 • Deltagarna i några av de regionala nätverk som Länsstyrelsen sammankallar: Länets krishanteringsråd och näringslivsråd, beredskapssamordnarnätverket, kriskommunikatörsnätverket och det nybildade regionala krisnätverket för civilsamhällesaktörer.

26 maj

Den andra dagen vänder sig enbart till deltagarna i några av de regionala nätverk som Länsstyrelsen sammankallar: Länets krishanteringsråd och näringslivsråd, beredskapssamordnarnätverket, kriskommunikatörsnätverket och det nybildade regionala krisnätverket för civilsamhällesaktörer.

Målsättningen

Målsättningen med dagarna är att:

 • Samla de aktörer i Dalarnas län som har betydelse för uppbyggnaden och genomförandet av det civila försvaret i länet.
 • Ta del av goda exempel från andra delar av landet och presentera vår färdplan för Dalarnas arbete med uppbygganden av det civila försvaret.
 • Genomföra skrivbordsövningar på aktuella teman som exemplifierar de utmaningar som uppstår vid höjd beredskap.
 • Diskutera gemensamma utmaningar och behov, med fokus på att identifiera lösningar som tar arbetet framåt.

Förväntad effekt

Med Civilförsvarsdagarna vill vi uppnå:

 • Tydligare planeringsförutsättningar för det civila försvarets olika aktörer.
 • Ökad förståelse för de utmaningar och behov som finns i arbetet med att bygga upp och genomföra det civila försvaret.
 • Konkreta förslag på åtgärder och aktiviteter som kan genomföras enskilt eller tillsammans för att stärka det civila försvaret i Dalarna.

Program

Agenda

Tid

Aktivitet

09.00

Landshövding Helena Höij hälsar välkommen

09.15

Höjd beredskap – en skrivbordsövning
Vi övar tillsammans på ett scenario där Sverige befinner sig i krig och tittar på vilka effekter det får för: offentlig verksamhet, näringsliv och frivilliga organisationer i Dalarna.

11.00

Ett år med krig i Europa
Frej Welander, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), berättar om vilka lärdomar det civila försvaret i Sverige kan dra utifrån ett år med Rysslands anfallskrig i Ukraina.

11.40

Civilförsvarsområden och beredskapsmyndigheter
Länsstyrelsen i Örebro, ansvarig länsstyrelse för Mellersta civilområdet, berättar om strukturen för upprustningen av det civila försvaret: nationellt, regionalt och lokalt.

12.00

Lunch

13.00

Pilotlän: Totalförsvar för ett starkare Gotland.
2017 inledde regeringen en unik talförsvarssatsning på Gotland. Nu presenterar Länsstyrelsen Gotland det arbete som skett på ön, och vilka lärdomar vi i Dalarna kan dra från det arbetet.

13.40

Vägen framåt för upprustningen av det civila försvaret i Dalarna
Jesper Folkesson, chef på enheten för samhällsskydd på Länsstyrelsen i Dalarnas län, drar upp de stora penseldragen för vårt gemensamma planeringsarbete de kommande åren.


14.00

Behov och åtgärder
En diskussionsövning där deltagarna delas in i grupper utifrån roll och ansvar och diskuterar frågor om:

 • Behov på kort sikt (närmsta året)
 • Behov på längre sikt (närmsta åren)

Och lämnar förslag på önskade åtgärder på:

 • Nationell nivå
 • Regional nivå
 • Lokal nivå

I passet finns det utrymme för paus och fika.

16.00

Avslutande paneldiskussion

16.30

Dagen slut

Agenda
Förmiddagen riktas mot samtliga handläggare inom krisberedskap och civilt försvar i länet medan målgruppen för eftermiddagen är kommunala handläggare.

Tid

Aktivitet

09.00

Inledning och presentation av dagens upplägg

09.10

Presentation av medarbetare inom länsstyrelsen i Dalarnas enhet för samhällsskydd och projekt som påverkar andra aktörer i länet.

10.00

Workshop och övning i Värdlandsstöd
Vi kommer diskutera och öva den nya metoden för värdlandsstöd i vårt län

11.30

Information och diskussion kring regeringsuppdrag gällande ”Dricksvattenförsörjning under höjd beredskap” och ”kommunal hälso och sjukvård och socialstyrelse” (KHOSS)

12.00

Lunch

13.00

Diskussion kring ”plan 2023–2026”
Fokus på kommande styrdokument och uppföljningar under 2024

13.30

Risk och sårbarhetsanalysträff 3 i länet.
Fokus på föreskriftspunkt 6–7 i kommunala risk och sårbarhetsanalyser

14.30

Dialogtid för uppkomna frågor under civilförsvarsdagarna

15.30

Dagen slut

Agenda

Tid

Aktivitet

09.00

Inledning och presentation av dagens upplägg

09.10

Organisationerna runt bordet
En längre presentationsrunda av nätverkets deltagare. Vilka de är, hur de verkar, vilken erfarenhet de har av att verka i kris och hur de ser på sin roll under höjd beredskap.

Under passet har vi en paus för fika.

11.00

Det här kan hända i Dalarna
Länsstyrelsen presenterar de risker som lyfts i Dalarnas risk och sårbarhetsanalys och ger en bild av vilka utmaningar som nätverkets deltagare kan komma att ställas inför.

12.00

Lunch

13.00

Människan i krisen – ett humanitärt perspektiv på Sveriges krisberedskapssystem
Anders Forsberg, sakkunnig på enheten för krishantering och beredskap på Röda Korset, berättar om människan och frivillighetens roll i svensk krisberedskap och totalförsvaret.

14.00

Fika

14.30

Avslutande reflektioner
Vad tar deltagarna med sig från dagen och vad vill de att nästa träff ska fokusera på?


15.00

Dagen slut

Agenda

Tid

Aktivitet

09.00

Inledning och presentation av dagens upplägg

09.10

Krisinformation.se
Krisinformation.se kommer på plats att berätta om deras arbete och hur vi kan samarbeta för att snabbt nå ut med viktig information till allmänheten vid en kris. Det blir också ett tillfälle att lära känna varandra, dela erfarenheter och stämma av kontaktvägarna.

Under passet har vi en paus för fika.

11.30

Kommunikationsarbete på Försvarsmakten
Julia Larsson, kommunikationschef på Mellersta militärregionen redogör för kommunikationsarbetet på Försvarsmakten.

12.00

Lunch

13.00

Kommunikationssamverkan under störda förhållanden
Vi genomför ett grupparbete utifrån frågeställningen: Hur samordnar vi information till allmänhet och media under krig eller krigsliknande förhållanden?

Under passet har vi en paus för fika.


15.00

Dialogtid för uppkomna frågor under civilförsvarsdagarna

15.30

Dagen slut

Agenda

Tid

Aktivitet

09.00

Introduktion och presentationsrunda

09.20

Den nya beredskapsstrukturen
Betydelsen av 6 nya civilområden och 10 nya sektorsansvariga myndigheter för beredskapsplaneringen i Dalarna och arbetet med länets inriktnings- och samordningsfunktion.

10.00

Workshop och övning i Värdlandsstöd
Vi diskuterar och övar en ny metod för värdlandsstöd.

11.00

Reflektioner från övningen
Hur ser aktörerna på sin egen och inriktnings- och samordningsfunktionens roll och funktionen under höjd beredskap?

11.50

Sammanfattning av dagen

12.00

Dagen avslutas med lunch för de som önskar

Var:
Green Hotel i Tällberg
Kostnad:
Länsstyrelsen står för konferenskostnaden, inklusive lunch och fika (om anmälda deltagare uteblir utan att avanmäla sitt deltagande senast den 20 maj förbehåller vi oss rätten att fakturera ut kostnaden för konferensdeltagandet). Deltagarna står själva för eventuell övernattning och middag.
Sista anmälningsdag:
02 maj 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 13.25.

Kontakt