15- 19 feb 2021 klocka 14.00 - 14.00

Du spelar roll – Du är inte ensam!

Barn som leker med klossar

Foto: Ulf Palm Falu kommun.

Under uppmärksamhetsveckan Du spelar roll - Du är inte ensam bjuder Länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med Falu kommun in länet till flera kunskapshöjande dagar. Föreläsningarna vänder sig till dig som i ditt yrke möter barn och unga.

Varmt välkommen till en vecka fylld med digitala föreläsningar!

Oavsett om du vill delta i hela veckans föreläsningar eller bara en enstaka föreläsning anmäler du dig i formuläret nedan. Innan uppmärksamhets veckan drar igång mailar vi ut länkar till alla föreläsningar och du kan välja att följa de som passar dig.

Alla föreläsningar är kostnadsfria och sker digitalt, så du kan delta tryggt oavsett var du befinner dig.

Dessa föreläsningar riktar sig främst till dig som arbetar med barn och unga eller är engagerad i verksamhet där du möter barn. Mer information om andra aktiviteter under veckan som riktar sig till allmänheten kommer att finnas på falun.se Länk till annan webbplats..


Föreläsningar under uppmärksamhetsveckan

Måndag 15/2 Tema - våld i nära relationer

Inledning

Klockan 13.30 Inledning av Ylva Thörn, landshövding och Joakim Storck kommunalråd Falu kommun (C)

Barnavårdsutredningar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet – resultat från forskningsstudien SAVE
Birgitta Persdotter (fd Svensson) Universitetslektor i socialt arbete/ Vetenskaplig ledare FoU Välfärd Värmland, Karlstads Universitet
Den 15 februari klockan 14.00 – 16.00.

Tisdag 16/2 Tema - våld i nära relationer

När våld är vardag. Att förstå och hjälpa barn som har en förälder som utsätts för våld i sin nära relation
Kjerstin Almqvist, professor i psykologi
Den 16 februari klockan 09.00 – 12.00.

Münchhausen by Proxy. Barnmisshandel genom förfalskning av symtom
Björn Lundin, Barn och ungdomspsykiater.Björn Lundin har en gedigen erfarenhet som barn- och ungdomspsykiatriker och har trots pension från kliniskt arbete fortsatt att värna om och bevaka barns rättigheter, till exempel i rättegångar i rollen som expertvittne vad gäller det potentiellt livshotande och ibland dödliga föräldrabeteendet ”barnmisshandel genom förfalskning av symtom”.
Den 16 februari klockan 13.00 – 16.00.

Torsdag 18/2 Tema – missbruk, barn och anhöriga

Familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk
Agnes Lundström, Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen
Den 18 februari klockan 10.00-11.00

Tillsammans för varje barn
Meg Wallin, utvecklingsledare Falu kommun och Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete Högskolan Dalarna
Den 18 februari klockan 11.00-11.30

Jag och min familj
Anne-Marie Nilsson, Familjebehandlare, Dialogen och Christina Ljungberg, Socialrådgivare, Viva, Falu kommun samt Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Dalarna.
Den 18 februari klockan 11.30-12.00

Barn som anhöriga
Pauline Johansson, forskare Nationellt kunskapscenter anhöriga
Den 18 februari klockan 13.00-14.00

BarnSäkert
En arbetsmodell med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö som är kopplade till att barn kan fara illa och erbjuda hjälp till åtgärd.
Inga-Lill Hellsing, BHV-sjuksköterska och studiekoordinator för Barnsäkert och Anna Berg, Samordnare, vårdutvecklare vid och studiekoordinator Barnsäkert, Region Dalarna.
Den 18 februari klockan 14.00-15.00

Fredag 19/2 Tema – Hedersrelaterat våld och förtryck

Från decennier av tystnad till erkännande – ur socialtjänstens och hedersvåldsutsattas perspektiv
Helén Olsson, Universitetslektor, Karlstads universitet
Den 19 februari klockan 09.30 – 10.30.

Regionalt initiativ för samverkan mot Hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Barnahus Dalarna, Ann-Karin Bohl, projektledare Barnahus Dalarna
Den 19 februari klockan 10.45 – 11.15

Hedersrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning dubbel utsatthet
Våga se! Våga fråga! Våga agera!
Christina Malmqvist
Den 19 februari klockan 11.15 – 12.00, därefter 5 minuters summering av veckan och arbetet framåt.


Måndag 15/2 Tema -våld i nära relationer

Kl. 14.00 – 16.00
Barnavårdsutredningar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet – resultat från forskningsstudien SAVE
Birgitta Persdotter (fd Svensson) Universitetslektor i socialt arbete/ Vetenskaplig ledare FoU Välfärd Värmland, Karlstads Universitet

Birgitta Persdotter är lektor i socialt arbete och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet. Birgittas forskning är inriktad på socialtjänstens myndighetsutövning och jämlikhet och jämställdhet vid bemötande och tillgång till insatser. Dagens presentation handlar om resultat från forskningsstudien SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children). Syftet med SAVE är att öka kunskapen om vilken typ och omfattning av våld som framkommer i barnavårdsutrednignar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet, bedömningen av risk för fortsatt våld och tillgången till insatser på lika villkor för alla barn.

Tisdag 16/2 Tema - våld i nära relationer

Kl. 9.00 – 12.00
Föreläsning ”När våld är vardag” – Att förstå och hjälpa barn som har en förälder som utsätts för våld i sin nära relation, Kjerstin Almqvist, professor i psykologi

I föreläsningen beskrivs våldets konsekvenser för barns hälsa och utveckling, samt insatser som visat sig ha goda effekter när barnen påverkats negativt av sin uppväxtmiljö.

Kl 13.00-16.00
Münchhausen by Proxy - Barnmisshandel genom förfalskning av symtom- Björn Lundin, Barn och ungdomspsykiater

Björn Lundin har en gedigen erfarenhet som barn- och ungdomspsykiatriker och har trots pension från kliniskt arbete på ett föredömligt sätt fortsatt att värna om och bevaka barns rättigheter. Detta både i media såsom debattör liksom i flertalet rättegångar i rollen som expertvittne vad gäller det potentiellt livshotande och ibland dödliga föräldrabeteendet ”barnmisshandel genom förfalskning av symtom”.

Torsdag 18/2 Tema – missbruk, barn och anhöriga

09:45 Välkommen och inledning

10:00 Familjeorienterat arbetssätt i familjer med missbruk
Agnes Lundström, Maria Boustedt Hedvall, Socialstyrelsen

10:55 Kort paus

11:00 Tillsammans för varje barn
Meg Wallin, utvecklingsledare Falu kommun och Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete Högskolan Dalarna

11:30 Jag och min familj
Anne-Marie Nilsson, Familjebehandlare, Dialogen och Christina Ljungberg, Socialrådgivare, Viva, Falu kommun samt Kari Jess, Universitetslektor i socialt arbete, Högskolan Dalarna

12:00 Lunch

13:00 Barn som anhöriga
Pauline Johansson, forskare Nationellt kunskapscenter anhöriga

13:50 Paus

14:00 BarnSäkert
Inga-Lill Hellsing, BHV-sjuksköterska och studiekoordinator för Barnsäkert och Anna Berg, Samordnare, vårdutvecklare vid och studiekoordinator Barnsäkert, Region Dalarna.

Fredag 19/2 Tema –Hedersrelaterat våld och förtryck

Kl. 9.30 – 10.30
Från decennier av tystnad till erkännande – ur socialtjänstens och hedersvåldsutsattas perspektiv – Helén Olsson, Universitetslektor, Karlstads universitet

Få vetenskapliga studier belyser socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck. I denna presentation redogörs för socialsekreterares upplevelse av att arbeta med hedersvåld samt ett urval hedersvåldsutsatta unga vuxnas upplevelse av utsatthet samt stöd och hjälp från socialtjänsten. Resultatet visar att socialtjänstens arbete med hedersvåld befinner sig i ett uppbyggnadsskede och att arbetet även fortsättningsvis bör stödjas nationellt och regionalt. Även högskoleutbildningar behöver inkludera området i högre utsträckning. Socialtjänsten förefaller möta hedersvåldsutsattas behov av hjälp och stöd. Samtidigt visar resultatet att lokalsamhället måste arbeta aktivt mot hedersförtryck eftersom beviljade individuella hjälpinsatser undermineras av att hedersvåld förekommer på allmänna platser och i kommunala verksamheter.

Kl.10.30 – 10.45 Paus

Kl. 10.45 – 11.15
Regionalt initiativ - Barnahus Dalarna, Ann-Karin Bohl, projektledare Barnahus Dalarna

Förvaltningscheferna för socialtjänsten och styrgruppen för Barnahus i Dalarna har tagit initiativet att ansöka om projektmedel från Länsstyrelsen Dalarna. Detta för att, under 2020/21, se över behovet av strukturerat och länsgemensamt stöd för socialtjänsten och skolan i frågor som rör hedersrelaterat våld och prostitution och människohandel i sexuellt syfte. Länsstyrelsen har beviljat Borlänge kommun utvecklingsmedel för uppdraget att ta fram och förankra ett förslag på en länsgemensam funktion och arbetsstruktur. Projektledare Ann-Karin Bohl redogör för uppdraget.

Kl. 11.15 – 12.00
Hedersrelaterat våld mot personer med funktionsnedsättning dubbel utsatthet, Serine Gunnarsson/Christina Malmqvist

Föreläsningen fokuserar på varför personer med funktionsnedsättning kan vara särskilt utsatta. Hur drabbas personer med funktionsnedsättning av hedersrelaterat våld och förtryck?

Välj vilken eller vilka dagar du deltar

Anmäl dig till de dagar du planerar att delta.

Klicka i de dagar du deltar.

VAR:
Digitalt via Teams, länk skickas ut vecka 6
KOSTNAD:
ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 feb 2021

Anmäl dig

Kontakt

Ulrika Gustafsson Lindberg

Brottsförebyggande/BRÅ-samordnare (ANDT(S)/VBE)

Telefon 023-861 70