Bidrag för åtgärder i ängs- och betesmarker

Vill du restaurera igenvuxna marker till ängs- eller betesmark eller tidigare hamlade lövträd på eller i anslutning till jordbruksmark? Då kan du ansöka om ersättning för kostnaderna som åtgärderna medför.

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet, Länsstyrelsen handlägger ansökningarna.

Ersättning för åtgärder i ängs- och betesmarker, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Ansökningsperiod

Du kan ansöka om stöd 1 juni – 31 augusti 2024.

Vem kan söka bidrag?

Du kan söka bidraget om du är markägare eller har markägarens tillåtelse att utföra restaureringsåtgärder, till exempel som arrendator. Stödet kan också sökas av vissa stiftelser och föreningar samt kommunala bolag och entreprenörer. Statliga myndigheter och kommuner kan inte få bidrag för restaureringsåtgärder.

Så stort är bidraget

Som högst kan du få ersättning som täcker 70 procent av godkända kostnader för restaureringsåtgärderna.

Under 2024 har Länsstyrelsen i Dalarnas län totalt cirka 300 000 kronor att fördela i stöd.

Åtgärder som du kan få bidrag för

Du kan få bidrag för att restaurera ängsmarker och betesmarker på minst 0,3 hektar eller för att restaurera tidigare hamlade lövträd i jordbrukslandskapet. Bidrag kan ges till åtgärder som är nödvändiga för restaureringen, till exempel avverkning, röjning, bortforsling av ris och eget arbete.

Prioriterade åtgärder i Dalarnas län

För åren 2024-25 har Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutat att i första hand lämna ersättning till åtgärder som görs inom följande utpekade prioriterade områden:

  • Skogsbete/betad skog
  • Fäbodar i bruk
  • Slåtterängar
  • Naturbetesmarker
  • Biologiska kulturarvet
  • Småbrutna landskapet
  • Djurhållare

Enskild rådgivning

Länsstyrelsen kan i vissa fall ge rådgivning inför en restaurering. Då går vi igenom vilka natur- och kulturvärden som finns på din mark samt vilka åtgärder som är lämpliga för att dessa ska bevaras och utvecklas.

Intresseanmälan för rådgivning hittar du här:

Ett rikt odlingslandskap

Ansök om bidrag

Intresseanmälan för att söka ersättning för restaureringsåtgärder i ängs- och betesmarker

Du behöver fylla i samtliga obligatoriska fält i formuläret (markerade med en röd stjärna). Det räcker inte att hänvisa till bilaga.

Kontrollera att du fått en e-postbekräftelse för din ansökan.

Kontaktuppgifter

Ange namn på enskild person, markägare, ideell förening eller kommun som ansvarar för eventuell restaurering.

Fastighetsbeteckning där åtgärden planeras att utföras.

Syfte och mål med restaurering

Exempelvis restaureringshamla tre sälgar, restaurera för att öppna upp en gammal betesmark, återställa betet i skogen kring fäboden.
Områdesinformation


Exempelvis betes-, åker-, myr- eller skogsmark.
Utformning

Ange slåtter- och/eller betesmarksareal i hektar. Eller om åtgärden gäller träd, antal träd.

Exempelvis bete, slåtter och/eller röjning.

Gör en uppskattning på hur mycket du tror att åtgärden kommer att kosta, räkna även in eget arbete.

Behöver det göras flera insatser per år under flera år för att nå önskat resultat?

Kontakt

Enheten för landsbygds- och jordbrukarstöd


Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss