Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Utlysning

Utlysning 1 april - 30 september 2023.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Hög lerhalt
  • Åtgärdsbehov fosfor

Hög lerhalt

300

Åtgärdsbehov fosfor

700

Summa

1000


Minimipoäng för stöd

300 poäng. Alla som ligger över minimipoängen rangordnas och budgeten fördelas till de som rangordnats högst. 

Ansökningsomgångar

Inga ansökningsomgångar.

Stöd får lämnas för utgifter och kostnader

Investeringsstöd för kalkfilterdiken får lämnas för anläggning av kalkfilterdiken i kombination med ny- eller omläggning av täckdikning på block som utgörs av åkermark.

Stöd får lämnas om minst 90 procent av arealen på varje block som ingår i ansökan har en jord med lerhalt som överstiger 15 procent.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken får lämnas för utgifter och kostnader som avser:

  1. anläggningar inklusive fasta inventarier,
  2. material, och
  3. köp av tjänster.

Utlysning av investeringsstöd för kalkfilterdiken

Länsstyrelsen Dalarna utlyser 500 000 kronor till kalkfilterdiken med syftet att minska fosforförlusterna till omgivande vattendrag. Stödet söks i samband med anläggning av täckdiken.

Du kan söka stödet mellan den 1 april och 30 september 2023.

Du kan även få stöd för täckdikningen om den utförs i samband med kalkfilterdiken på lerjord.

Målgrupp och villkor

Målgruppen är jordbruksföretagare i Dalarnas län och du som har ett företag som genomför investeringar i mark som används i en jordbruksverksamhet.

Ett villkor är att minst 90 procent av arealen på varje block som du söker stöd för ska ha en jord med en lerhalt på över 15 procent.

För att få en översiktlig bild av lerhalten på dina marker.

Markdatas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Datum för ansökan

Du kan söka investeringsstöd för kalkfilterdiken mellan den 1 april och 30 september 2023.

Stödnivå och information

Du kan få stöd för 50 procent av dina utgifter, förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. För att kunna få stöd måste du ha utgifter på minst 30 000 kronor.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betaldatum tidigast den dagen din ansökan om stöd kommer in till oss.

Stöd kan gälla kostnader för inköp av nytt material och köp av tjänst för planering och genomförande.

Kopia på eventuella tillstånd och avtal som behövs för att genomföra dikningen ska bifogas som bilaga till ansökan om stöd.

Varje ansökan prövas utifrån stödets urvalskriterier och 300 poäng är minimum för att kunna beviljas stöd.

Information kalkfilterdiken

Kalkfilterdiken fungerar på lerjord och utförs i samband med täckdikning där strukturkalk blandas in i återfyllnadsjorden. Vid täckdikning läggs matjorden upp på sidan av diket. Därefter sprids kalk över jordsträngen och blandas in minst tre gånger inom 48 timmar, därefter fylls jorden åter över slangen.

Den kalkblandade lerjorden fungerar nu som ett filter som binder fosfor. I bästa fall kan fosforläckaget minska med upp till 80 procent. Andra fördelar är att vattnet rinner jämnare till täckdikningsledningen och att grusfilter inte behövs.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss för frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss