Utveckling med bygdemedel

Har din bygd påverkats av utbyggnaden av vattenkraft? Då kan du söka bygdemedel för att reparera skador eller investera i något som är till nytta för allmänheten.

Bygdemedel är pengar som kan sökas i bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska i första hand gå till reparationer av skador som uppkommit på grund av vattenregleringen. Utöver detta går det även att söka bygdemedel för investeringar som är till allmän nytta i bygden.

Direkta skador

Behöver du reparera skador som orsakats av vattenregleringen? Hör av dig till Mark- och miljödomstolen.

Vem kan söka bygdemedel?

Alla registrerade organisationer kan söka bygdemedel.

Exempel på vad du kan söka bygdemedel för:

  • Reparation och upprustning av bygdegårdar
  • Inköp av utrustning
  • Förbättring av idrottsanläggningar
  • Markering och upprustning av stigar och leder

Exempel på vad du inte söka bygdemedel för:

  • Driftkostnader för byggnader
  • Inköp, drift eller underhåll av fordon
  • Investeringar som kan behöva fortsatta bidrag
  • Investeringar som redan är genomförda

Ansök om bygdemedel

Ansökan görs till Länsstyrelsen senast sista december varje år. Använd helst e-tjänsten för att göra din ansökan – det underlättar och påskyndar handläggningen.

Beslutsgång

När ansökningstiden gått ut skickas ansökningarna på remiss till berörda kommuner. Kommunerna lämnar ett yttrande med en prioriteringslista, bedömningar och motiveringar till sitt ställningstagande för varje projektansökan. Därefter beslutar Länsstyrelsen om stöd. Beslut beräknas kunna meddelas under april-juni till de föreningar som sökt.

Mer information

Bestämmelser om bygdeavgifter finns i lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928).

Kontakt