Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. På den här sidan samlar vi information relevant för just lantbrukare och djurhållare.

Digitala informationsträffar för djurägare

Den 4–7 september genomförde vi fyra digitala tematräffar kopplade till torkan och foderbristen. Mötena är inspelade och vi arbetar med textning av filmerna och publicerar dem här allt eftersom de blir klara.

Under träffarna tog vi upp frågor kring utfodring och inköp av grovfoder och hur bristen på strömedel kan hanteras. Träffarna är uppdelade för djurägare som har lammproduktion, häst och nötkreatur. Den första träffen pratar vi om vad man ska tänka på om man måste importera, eller köpa importerat foder. Vi tog också upp risker kring invasiva arter samt att en EU-stödsamordnare gav information kring sökta EU-stöd gällande svårigheter att skörda och bruka marken enligt ansökan.

Tema import, invasiva arter och EU-stöd, 4 september

Fortsättning Tema import, invasiva arter och EU-stöd

Tema Grovfoderträff lamm och får, 5 september

Fortsättning Tema Grovfoderträff lamm och får

Tema häst, 6 september

Fortsättning Tema häst, 6 september

Tema nötkreatur, 7 september

Fortsättning Tema nötkreatur

Slippa avdrag från jordbrukarstöd

Extremt väder, som till exempel torka, kan vara ett skäl för att du ska slippa avdrag på jordbrukarstöden om du inte kan uppfylla skötselvillkoren. Kontakta oss för bedömning om hur det påverkar dig.

Torkan, Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skörd och gödsling av fång- eller mellangröda

Den extremt torra försommaren har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist, trots att vädret under juli månad har erbjudit mer regn. Länsstyrelsen i Dalarnas län har därför fattat ett beslut som innebär större möjligheter att skörda foder utan att få avdrag på jordbrukarstöden.

Vi kommer inte göra avdrag för stödet kolinlagring och minskat kväveläckage för de fång- eller mellangrödor som skördas före den 10 oktober 2023. Detta för att ytterligare möjliggöra foderproduktion till djuren. Beslutet gäller för lantbrukare vars ansökan om jordbrukarstöd handläggs vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Hästägare

Stora delar av Sverige är i år påverkat av torka, med följder som innebär att beten torkar bort och att förstaskörden av vallfoder på många håll varit väsentligt mindre än normalt. Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir, men du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på avseende beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Vi nås av information om att många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige. Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid import av grovfoder, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist, Hästsveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är torrt i stora delar av Hästsverige, Lantbrukarnas riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foderbrist och betesförmedling

Långvarig torka kan leda till brist på tillgängligt foder. Använd gärna vår betesförmedling för att hitta mark för skörd av grovfoder eller för att få tillgång till mer betesmark. Har du mark som någon annan skulle kunna beta eller upplåta för skörd? Anmäl då din mark i formulären. Djurägare kan också efterlysa mark för bete.

Betesförmedling i Dalarnas län

Om torka och foderbrist, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Webbinarium om torkan från 22 juni 2023, LRF Mitt, Youtube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag för kompensations­stödsområden och skyddszoner

Den rådande torkan har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist för djur. För att ta hänsyn till torkan har Länsstyrelsen i Dalarnas län fattat ett beslut för hela länet som bland annat möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda, det vill säga mark som egentligen vilar från produktion.

Torka orsakar foderbrist för djur – nu möjliggör Länsstyrelsen tidigare skörd

Vattenförsörjning för djur

Om det finns risk att din brunn sinar är det bra att tidigt fundera på alternativ vattenförsörjning. Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur så vänd dig i första hand till din kommun.
I vissa situationer kan det bli aktuellt med vattenuttag från sjöar och vattendrag. För uttag av vatten till lantbrukets djur behövs vanligtvis inget tillstånd eftersom de omfattas av undantag i miljöbalken. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag.

Beroende på djurslag och produktionstyp kan vatten från sjöar och vattendrag fungera som alternativ om vattnet i brunnen inte räcker till, men var uppmärksam på om bytet av vattenkälla påverkar djurbesättningens hälsa. Ytvatten kan vara kontaminerat med både smittämnen och kemiska ämnen, därför är det viktigt att redan i förväg undersöka om det tilltänkta ytvattnet kan utgöra en lämplig vattenkälla eller om planering för andra alternativ behövs.

Djurens behov av vatten och krav på kvaliteten varierar mellan djurslag, vad djuren äter, allmänkondition, aktivitetsnivå, produktion och så vidare. Det är du som djurägare och livsmedelsproducent som är skyldig att se till att vattnet är av tillräckligt god kvalitet så att det inte drabbar djuren eller livsmedelssäkerheten negativt.

Om vattenbrist, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss