Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter och snöskoter gäller speciella regler.

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden. Vi arbetar för att motortrafiken inte ska störa eller skada marken, växtligheten, friluftslivet, djurlivet, renskötseln, jordbruket eller skogsbruket.

Förbud mot terrängkörning

Huvudregeln i terrängkörningslagen är att det är förbjudet att köra med motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark.

Vad räknas som terräng?

All naturmark utanför väg räknas som terräng, till exempel:

 • park
 • åker
 • äng
 • myr
 • hedmark
 • stränder
 • kalfjäll
 • vandringsleder
 • motionsspår
 • traktorstigar 

Vad räknas som motordrivet fordon?

Till motordrivna fordon räknas alla fordon som drivs med motor, till exempel:

 • bil
 • motorcykel
 • fyrhjuling/ATV
 • elcykel
 • bandvagn
 • snöskoter    

Vattenskoter

Du får bara köra vattenskoter i allmänna farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen. Om du bryter mot bestämmelserna kan du dömas till böter. 

Körning med vattenskoter orsakar bland annat höga och oregelbundna ljudnivåer i en fritidsmiljö där tystnad blir allt mer sällsynt. Det kan också störa växt- och djurliv. Därför är det enbart tillåtet att köra vattenskotrar i allmänna farleder och i de områden som länsstyrelsen beslutar om.

Allmänna farleder i Dalarna

I Dalarnas län är Strömsholms kanal en allmän farled. Det finns inte någon klar avgränsning av vad som utgör en allmän farled. Länsstyrelsen har därför tagit beslut om att avgränsa ett tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanal.

Här hittar du Länsstyrelsens beslutPDF

Här hittar du kartor:
Karta 1 över tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanal
PDF
Karta 2 över tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanal
PDF
Karta 3 över tillåtet område för vattenskoterkörning i Strömsholms kanalPDF

Områden utpekade av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har valt att inte utse några fler vattenskoterområden.

Innan Länsstyrelsen inrättar ett vattenskoterområde sker samråd med berörd kommun och sakägare. Samråd krävs även med Sjöfartsverket och Kustbevakningen, enligt vattenskoterförordningen. Dessutom krävs en miljömässig bedömning av Länsstyrelsen om området är lämpligt ur naturvårds- och miljösynpunkt.

Rättsläget enligt NaturvårdsverketPDF

Tillfälligt tillstånd

Länsstyrelsen kan, efter samråd med kommunen och polisen, ge tillstånd till tillfällig användning av vattenskoter för tävling eller uppvisning.

Vad är en vattenskoter?

En vattenskoter kan definieras som en farkost med en längd under fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla samt har utformats för att framföras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

Ansvar

Den som kör vattenskoter betraktas som "befälhavare" i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför farkoster på sjön. Det innebär bl.a. att man måste respektera Sjötrafikförordningens allmänna hänsynsregler. Den som framför en vattenskoter ska även anpassa färdväg, hastighet och färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan.

Den som bryter mot vattenskoterförordningens bestämmelser kan dömas till penningböter. Polisen är tillsynsmyndighet då det gäller framförandet av vattenskoter.

Snöskoter

Snöskoter får bara köras på väl snötäckt mark där varken marken eller växtligheten skadas. Inom vissa områden, framför allt i fjällen, är skotertrafiken reglerad genom skoterförbud. Där får du bara köra längs markerade skoterleder.

Allmänna skoterleder och skoterklubbars leder

I länet finns ett stort nätverk av skoterleder. Följ dessa i första hand. Det finns allmänna skoterleder som Länsstyrelsen eller kommunen ansvarar för. Det finns även skoterleder som skoterklubbar eller andra ansvarar för.

Skoterleder i Dalafjällen och i länets naturreservat

I de områden i fjällen där det är förbjudet att köra skoter finns det skoterleder. De finns där för att du ska få en möjlighet att ändå röra dig genom dessa områden. Förbudsområdena kallas regleringsområden. Läs mer om dessa områden under fliken "Områden i Dalarna med restriktioner för skoterkörning", eller se dem direkt i Skoterkartan på vårt webbgis här.

Dessa områden och skoterleder finns även utmärkta på Fjällkartan som finns att köpa hos de flesta bokhandlare. Skoterlederna inom regleringsområden för skoter är uppmärkta i terrängen med ledkryss och påbudsskyltar. Skoteråkare får vanligtvis inte avvika från leden!

Transtrandsfjällen (Sälen)

I Transtrandsfjällen/Sälenfjällen finns regler kring skoterkörning.
Läs mer under sidan om naturreservatet Norra Transtrandsfjällen här.

Vilka regler som gäller för snöskoterkörning i Transtrandsfjällen - Sälen, finns i pdf-en "På rätt led i Sälenfjällen". Den hittar du under "Informationsmaterial om skoterkörning" längre ned på sidan. Den finns även som skylt vid varje skoterterminal i området.
Läs mer på Malung-Sälens hemsida om skoteråkning i Sälenfjällen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skarsåsfjället

Läs mer om föreskrifter i Skarsåsfjället här

Långfjället/Rogen

Långfjället - Länk till webbgis med regleringsområdet markerat med rött

Läs mer om föreskrifter i Långfjället här
Observera beslut om tidig stängning av skoterled!PDF

Fulufjällets nationalpark

Läs mer om föreskrifter i Fulufjället.

I vissa naturreservat

Läs mer om föreskrifterna under respektive naturreservat

Områden utanför naturreservat

Till exempel vid Orsa Grönklitt och
Storfjällsgraven söder om Transtrandsfjällens naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Drevfjällen - fri skoteråkning, men observera förbudsområde och aktsamhetsregler

I Drevfjällens naturreservat är det tillåtet att köra skoter nästan överallt. Det finns dock ett litet förbudsområde - se länk nedan och i resten av reservatet råder frivilliga aktsamhetsregler att ta hänsyn till.

Område med förbud att köra skoter i Drevfjällen
PDF
Se skylt med skoterinformation här
PDF
Läs mer om Drevfjällen här

På fjället kan man få avvika från skoterleden om:
1. det behövs för att söka snö, vid enstaka barmarksfläckar eller
2. om det annars är påkallat för att körningen ska vara säker, t ex om det finns en stor snödriva på leden.

Om det är nödvändig får man alltså avvika max 50 meter åt varje håll om ledmarkeringarna. Ledmarkeringarna markerar ”mitten på leden”.

Observera att undantaget inte innebär att man var som helst får avvika från leden för att t ex ta en paus. Vill man stanna så får man göra det i direkt anslutning till leden. Skotern bör då parkeras så att den syns väl och enkelt kan passeras av andra skoterförare. Att köra åt sidan ett par meter går alltså bra när hungern sätter in. Vill man fika i lite lugn och ro kan man sedan skotern har parkerats, ta sig (med eller utan snöskor eller skidor) valfritt antal meter bort från skoterleden.

Många kör snöskoter utan att känna till vilka regler som gäller. Det kan orsaka skador och störningar för djurliv och allmänheten. Därför har Länsstyrelsen tillsammans med polisen tagit fram information om skotertrafik.

En folder och en affisch finns att beställa hos oss. Dessa finns även på turistbyråer, turistanläggningar, uthyrare och försäljare av skoter, mm.

OBS! Ny version av foldern togs fram i januari 2018. Den skiljer sig lite från gamla versioner så kolla att du har rätt. Beställ eller ladda hem den här annars.

I foldern kan du läsa vilka regler som gäller, vad olika trafikmärken betyder och vad du ska tänka på när du ger dig ut på en skotertur.

Affischen är en kortversion av foldern.

Nedanstående foldrar och affischer beställs genom att mejla till dalarna@lansstyrelsen.se
Allt material är gratis. Porto kan tillkomma vid stora utskick.

Var får du köra skoter - ladda hem webbversionen
PDF
Var får du köra skoter - ladda hem tryckversionen
PDF
Var får du köra skoter - ladda hem affischenPDF

Vad gäller för skotertrafik i skyddad natur i Dalarna? Nu kan du få den informationen direkt på en karta i Länsstyrelsens webbgis.

Hur tolkar jag lederna?

Lederna är markerade på kartan på ett ungefär. Det är emellertid markeringen i terrängen som gäller. Det finns fler leder än de som är med på denna karta. Dessa sköts av lokala skoterklubbar, som säljer egna skoterkartor.
Bland annat finns SOND - SnöskoterOmråde Norra Dalarna - läs mer härlänk till annan webbplats

Hur använder jag kartan? Fel på kartan?

Öppna teckenförklaringen genom att klicka på fliken "Teckenförklaring" till höger i legenden.

Ser kartan konstig ut? Du kan behöva rensa webbhistoriken i din webbläsare, för att alla skikt ska synas som de ska. Dyker inte kartan upp alls, utan en ruta som säger att du ska installera Silverlight? Gör inte det, utan prova istället att öppna kartan med en annan webbläsare. Internet Explorer brukar fungera. Kartfunktionen och hela länsstyrelsens webbverktyg håller på att bytas ut. Då det är klart kommer dessa problem att försvinna.

Länk till skoterkartan i webbgis

Enkel adress till kartan är:
www.lansstyrelsen.se/dalarna/skoterkarta länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undantag från förbudet mot terrängkörning

Generella undantag från förbudet mot terrängkörning gäller för:

 • jordbruk
 • skogsbruk
 • statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende
 • räddningstjänst 
 • läkare
 • brandkår
 • fjällräddningen
 • renskötsel
 • hämtning av fälld björn, hjort, vildsvin eller älg.

Undantagen kräver markägarens tillstånd och gäller om åtgärden inte kan utföras på något annat lämpligt sätt.  

Dispens för terrängkörning

Du kan ansöka om dispens för terrängkörning om du har särskilda skäl. En dispens är ett enskilt undantag från förbudet. För att får köra på marken behöver du förutom dispensen även markägarens tillstånd.

Skäl för undantag kan exempelvis vara:

 • funktionsnedsättning
 • vissa materialtransporter
 • tävling

Längst ned på sidan hittar du blanketten för ansökan om undantag från terrängkörningsförbudet.

Kontakt