Stöd till solceller

Det går inte att längre att ansöka om stöd för solceller hos Länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag från 2021. Kommuner och företag som tidigare har skickat in en ansökan kommer att kunna beviljas stöd, under förutsättning att de pengar som regeringen avsatt för 2021 räcker.

Hur blir det med ansökningar som ännu inte fått beslut?

Privatpersoner

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om stöd för solceller. Ändringen innebär att de privatpersoner som inte fått ett beslut före 15 januari 2021 inte kommer få sin ansökan beviljad.

Frågor och svar om investeringsstödet för solceller hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Stödet för privatpersoner har ersatts med ett skatteavdrag

Det statliga stödet för solceller har ersatts med ett skatteavdrag från 2021 för privatpersoner, så kallat skatteavdrag för grön teknik. Om du ska installera grön teknik som privatperson kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut och det är Skatteverket som hanterar skatteavdraget.

Om skatteavdraget grön teknik för privatpersoner hos Skatteverketlänk till annan webbplats

Om skatteavdraget grön teknik för installatörer hos Skatteverketlänk till annan webbplats

För installationer gjorda under 2020 kan privatpersoner söka rotavdrag i efterhand

För de privatpersoner som inte har fått sin ansökan om stöd beviljad och inte heller har ansökt om rotavdrag för en redan genomförd solcellsinstallation finns möjligheten att kontakta leverantören och be att denne ändrar sin faktura i efterhand. Leverantören/företaget har möjlighet (men inte skyldighet) att ändra en redan utställd faktura och lägga till ett avdrag för rot i efterhand.

En begäran om rotavdrag i efterhand ska lämnas av leverantören till Skatteverket senast 31 januari 2022.

Kommuner och företag

Regeringen har beslutat att solcellsstödet till kommuner och företag förlängs. Beslutet innebär att stöd kan beviljas med 10 % till kommuner och företag från 15 januari 2021. Totalt går 260 miljoner kronor till stödet under 2021.

Det kommer inte att bli en ny ansökningsperiod, utan ansökningsstoppet ligger fast. Vi kan alltså bara ge stöd till de kommuner och företag som redan skickat in en ansökan under 2020. Stöd kan beviljas med 10 % av de stödberättigade kostnaderna.

Utifrån den information vi har i dagsläget bedömer vi att pengarna inte kommer räcka till alla ansökningar som kommuner och företag skickat in under 2020, trots att stödnivån sänkts från 20 % till 10 %.

Ändrad förordning med förlängt stöd till kommuner och företaglänk till annan webbplats

Ansökningar som har fått ett beslut

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat

Privatpersoner

De datum som anges i ditt beslut gäller. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 juni 2021 för privatpersoner som fått sin ansökan beviljad.

Kommuner och företag

De datum som anges i ditt beslut gäller. Enligt förändringen i förordningen om solcellsstöd som trädde i kraft 15 januari 2021 förlängs tiden för genomförande för kommuner och företag. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är 30 september 2021 för kommuner och företag som får sin ansökan beviljad efter 15 januari 2021.

När och hur ansöker jag om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur och när du senast kan ansöka framgår i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst så hittar du beslutet i e-tjänsten, där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2021-01-18.

Söktrycket för att få bidrag till sin solcellsinstallation är, och har under flera år varit högt i samtliga Sveriges län. Eftersom ansökningarna redan från början har varit betydligt fler, och den totala ansökta summan varit högre än de pengar som hittills har fördelats över länen i Sverige, så har kön rört sig långsamt. Detta innebär att Länsstyrelsen får många frågor från de som sökt stödet. Kanske hittar du svaret på din fråga här.

Vad händer med min ansökan när den kommit in till Länsstyrelsen?

När din ansökan kommer in till Länsstyrelsen i Dalarnas län så ankomst stämplas och registreras denna, du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in och ärendet ställs sedan i kö. Så fort regeringen fördelar medel så fattar Länsstyrelsen ett första beslut i ärendet. Ansökningarna handläggs och beslutas i den ordning som de ankomststämplats hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vad innebär "ett första beslut"?

I det första beslutet fattar Länsstyrelsen beslut om att "reservera" den summan som anges i ansökan. Inga pengar betalas ut förrän anläggningen är monterad och alla kostnader har betalats, stödet betalas alltså ut i efterskott.

När kan jag förvänta mig ett första beslut i mitt ärende?

För de pengar som hittills fördelats till stödet har ansökningar som kom in under första kvartalet 2019 kunnat få ett första beslut.

Leta reda på ditt ärendenummer och öppna listan nedan. Där kan du se om ditt ärende står på tur för ett första beslut.

Uppdaterad 2020-07-21

Ärendenummer

Inkommen

20-72-1064 3023

2019-05-15

20-72-1064 3693

2019-05-26

20-72-1064 4203

2019-06-04

20-72-1064 4888

2919-06-16

20-72-1064 5782

2019-07-01

20-72-1067 0399 (tidigare 1064 6507)

2019-07-02

20-72-1064 6083

2019-07-04

20-72-1064 6475

2019-07-11

20-72-1064 6733

2019-07-16

20-72-1064 6828

2019-07-18

20-72-1064 6830

2019-07-18

20-72-1064 6848

2019-07-18

20-72-1064 6983

2019-07-22

20-72-1064 7677

2019-08-07

20-72-1064 7791

2019-08-09

20-72-1064 8529

2019-08-23

20-72-1064 8794

2019-08-20

20-72-1064 9506

2019-08-22

20-72-1064 9514

2019-08-23

20-72-1064 9084

2019-09-01

20-72-1064 9088

2019-09-01

20-72-1064 9146

2019-09-02

20-72-1064 9275

2019-09-02

20-72-1064 9393

2019-09-04

20-72-1064 9465

2019-09-05

20-72-1064 9466

2019-09-05

20-72-1064 9498

2019-09-06

20-72-1064 9678

2019-09-09

20-72-1064 9846

2019-09-11

20-72-1064 9861

2019-09-11

20-72-1064 9886

2019-09-12

20-72-1065 0008

2019-09-03

20-72-1065 0022

2019-09-12

20-72-1065 0052

2019-09-13

20-72-1065 0097

2019-09-15

20-72-1065 0109

2019-09-15

20-72-1065 0117

2019-09-15

20-72-1065 0165

2019-09-16

20-72-1065 0217

2019-09-16

20-72-1065 0333

2019-09-17

20-72-1065 0380

2019-09-18

20-72-1065 0386

2019-09-18

20-72-1065 0432

2019-09-18

20-72-1065 0459

2019-09-18

20-72-1065 0552

2019-09-12

20-72-1065 0555

2019-09-19

20-72-1065 0556

2019-09-13

20-72-1065 0565

2019-09-19

20-72-1065 0662

2019-09-20

20-72-1065 0702

2019-09-21

20-72-1065 0802

2019-09-23

20-72-1065 0851

2019-09-19

20-72-1065 0855

2019-09-20

20-72-1065 0857

2019-09-23

20-72-1065 0859

2019-09-20

20-72-1065 0862

2019-09-23

20-72-1065 0951

2019-09-24

20-72-1065 0962

2019-09-18

20-72-1065 1083

2019-09-24

20-72-1065 1085

2019-09-24

20-72-1065 1096

2019-09-25

20-72-1065 1207

2019-09-16

20-72-1065 1282

2019-09-27

20-72-1065 1301

2019-09-27

20-72-1065 1351

2019-09-27

20-72-1065 1436

2019-09-29

20-72-1065 1463

2019-09-26

20-72-1065 1475

2019-09-27

20-72-1065 1480

2019-09-30

20-72-1065 1484

2019-09-30

20-72-1065 1497

2019-09-30

20-72-1065 1687

2019-09-30Hur gör jag för att få stödet utbetalt?

Tillsammans med det första beslutet får du en blankett som heter Begäran om utbetalning. När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du fylla i blanketten och skicka den till Länsstyrelsen. Utöver blanketten ska du skicka in en mängd kompletterande handlingar, bl. a. en handling som visar att projektet är slutfört (alltså ett intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum), kopior på fakturor eller motsvarande handlingar där materialkostnaden ska vara tydligt uppdelad på solcellsmoduler och övrigt material. Kopia på kvitton eller motsvarande handling som styrker dina faktiska kostnader ska också skickas in. (Av blanketten Begäran om utbetalning framgår mer exakt vilka handlingar som behöver skickas in.)

När alla handlingar som behövs har kommit in så prövar Länsstyrelsen de kostnader som redovisats. När den stödberättigade summan har fastställts fattar Länsstyrelsen beslut om utbetalning.

Kan jag kombinera stödet med ROT-avdrag?

Nej!

Jag har skickat in en ansökan om solcellsstöd OCH använt mig av ROT-avdrag, vad gör jag nu?

Länsstyrelsen kan ge ett första beslut (läs mer om "ett första beslut" ovan). Däremot kan länsstyrelsen inte betala ut stödet förrän du betalat tillbaka ROT-avdraget. Ett kvitto från Skatteverket, som visar att ROT-avdraget har betalats tillbaka, ska i så fall lämnas in till länsstyrelsen i samband med begäran om utbetalning. Kontakta Skatteverket för mer information hur du betalar tillbaka ROT-avdraget.

Nu kan privatpersoner ansöka om statligt stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna.

Vad kan bidraget användas till?

Bidrag kan ges för energilager som:

  • Är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el,
  • Är ansluten till elnätet,
  • Bidrar till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och som ökar den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

    Bidrag får inte användas för åtgärder som redan har tillgodoräknats en skattereduktion för arbetskostnad eller för åtgärder som redan har fått något annat offentligt stöd har getts (till exempel ROT-avdrag).

    Bidragsberättigade kostnader är kostnader för installation av system för lagring av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete.

Hur mycket bidrag kan man få?

Bidrag får ges med högst 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst med 50 000 kronor.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen

Ansökan om bidraget ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns installerad. Det kan göras via Boverkets E-tjänstlänk till annan webbplats eller genom att ladda ned ansökningsblankett för statligt stöd, på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan fylla i blanketten i datorn innan du skriver ut den.

Läs mer!

Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

För frågor om solcellsstöd

Telefontid: måndag, onsdag kl 13-15 samt fredag 10-12

Lena Hedman

Handläggare

Erika Eklund

Handläggare

Kerstin Svedberg Berlin

Handläggare