Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Nedan beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Nu kan du få hjälp av tillsynspersonalen i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Satsningen pågår under perioden 2016–2019.

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Effect4buildings

 

Finansiärer och projektets logotyper

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler. Inom fastighetssektorn är möjligheterna stora att använda energin effektivare. Samtidigt bidrar det till bättre hälsa, arbetsmiljö och kostnadsbesparingar.  

Krav från EU

Det är ett krav inom EU att befintliga byggnader som genomgår större renoveringar tillämpar minimikraven avseende energiprestanda. Alla nya byggnader måste ha en energiförbrukning på nära noll senast den 31 december 2020. Det är även krav på att det sker energicertifiering av byggnader eller byggnadsenheter, regelbundna inspektioner av värme- och luftkonditioneringssystem i byggnader och oberoende kontrollsystem för energicertifikat och inspektionsrapporter.

Effekt4buildings tar fram metoder

Projektet EFFECT4buildings ska ta fram, testa och utveckla finansiella metoder och modeller för detta. Det handlar tex om hur man visar på nyttan av investeringarna för beslutsfattare, hur man samarbetar med privata företag som har bra lösningar eller hur man beräknar lönsamhet.

Projektet leds av Länsstyrelsen i Dalarna och fastighetsägare i länet kommer få möjlighet att delta i vårt arbete.

Vårt mål

Målet med EFFECT4buildings är att öka antalet energieffektivitetsåtgärder som genomförs i existerande offentliga byggnader i Östersjöregionen. Sju länder deltar i projektet; Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Polen.

Målgruppen är offentliga fastighetsägare som ofta vet vilka åtgärder som är tekniskt möjliga och ibland har beräkningar som visar att dessa investeringar är lönsamma, men trots det inte genomför åtgärderna på grund av finansiella hinder.

Verktygslåda

Projektet ska resultera i en verktygslåda med finansiella metoder som kan förbättrar lönsamheten, underlättar finansieringen och minska riskerna av energiinvesteringar i offentliga fastigheter. Exempel på verktyg är lönsamhetsberäkningar, åtgärdspaket, bidragsoptimering, EPC, multifunktionella avtal, gröna leasingavtal och ekonomiska modeller för både produktion och användning av energi.

Att minska energiförbrukningen och energislöseriet blir allt viktigare för EU och är en strategisk prioritet. Investeringar i energieffektiv teknik och förnybar energi bidrar till att uppnå EUs energi- och klimatmål samtidigt som det skapar ekonomisk tillväxt. EFFECT4buildings är en del av genomförandet av EUs strategin för Östersjöregionen och har utsetts som ett flaggskeppsprojekt, vilket innebär att projektet anses visa EUs framsteg särskilt väl och fungerar som pilotexempel för önskad förändring.

Effect4buildings.selänk till annan webbplats


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Energisamarbete med Georgien


Länsstyrelsen Dalarna har inlett samarbete med partners från Georgien om hållbar utveckling och energieffektivisering. Det är en utökning av projektet EFFECT4buildings, där Länsstyrelsen Dalarna samarbetar med länder kring Östersjön om att ta fram verktyg och metoder för energieffektivisering i byggnader.

Genom erfarenhetsutbyte och deltagande i projektets möten kommer partners från Georgien att lära mer och kunna testa både tekniska och finansiella lösningar som utvecklats av EFFECT4buildings. Projektet pågår under perioden 2019 och 2020.

Satsningen är en del i EUs ambitioner om utökat samarbete inom det östliga partnerskapet inom strategiskt viktiga områden. Satsningen finansieras av Svenska institutet. Andra länder som ingår i östliga partnerskapet är Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

www.effect4buildings.selänk till annan webbplats

Stöd från Svenska institutet

Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Metoder för energikartläggningar i Östersjöregionen


Cams, Interreg och EU logotyper

Länsstyrelsen Dalarna deltar i ett plattforms-samarbete med andra energiprojekt i Östersjöregionen. Plattformen finansieras av Östersjöprogrammet och benämns Climate Adaptation & Mitigation Synergies Energy Efficiency Platform, CAMS.

Erfarenheter från projektet EFFECT4buildings kan på så sätt spridas till fler och erfarenheter kan utbytas mellan projekt.

Inom samarbetet ska metoder för storskaligt genomförande av kostnadseffektiva energikartläggningar av hög kvalité testas. Metoden bygger på att man använder jämförbara data i en databas och genomför branschvisa energikartläggningar.

Partners ska även ta fram rekommendationer för hur man kan kombinera energiåtgärder med klimatanpassningsåtgärder i byggnader.

Läs mer om projektet på interreglänk till annan webbplats

Effect4buildings.selänk till annan webbplats

Pressmeddelande från besök i Dalarna 12-13 dec 2019


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Kontakt