Energi­effektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet genom den befintliga miljötillsynen, och det finns även möjlighet att delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering.

Länsstyrelsen arbetar med energieffektivisering i många delar av verksamheten. Här beskrivs några specifika kunskapsstöd och ekonomiska stöd för energieffektivisering som vi erbjuder.

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Länsstyrelsen och Energimyndigheten driver projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Projektet går ut på att Länsstyrelsens och kommunernas tillsynspersonal får utbildning inom energifrågor. Nu kan du få hjälp av tillsynspersonalen i arbetet med energieffektivisering i ditt företag. Detta sker i samband med den redan befintliga miljötillsynen, och är kostnadsfritt.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Projektet pågår till och med april 2021.

Metodstöd

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med:

 • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
 • vilka lagar och regler som gäller
 • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
 • hur du räknar på lönsamhet
 • hur du prioriterar dina åtgärder.

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Projekt i Dalarna

Effect4buildings

 

Finansiärer och projektets logotyper

Effekt4buildings tar fram metoder

Projektet EFFECT4buildings ska ta fram, testa och utveckla finansiella metoder och modeller för detta. Det handlar tex om hur man visar på nyttan av investeringarna för beslutsfattare, hur man samarbetar med privata företag som har bra lösningar eller hur man beräknar lönsamhet.

Projektet leds av Länsstyrelsen i Dalarna och fastighetsägare i länet kommer få möjlighet att delta i vårt arbete.

Effect4buildings.selänk till annan webbplats

Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare Effect4buildings

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Energisamarbete med Georgien


Länsstyrelsen Dalarna har inlett samarbete med partners från Georgien om hållbar utveckling och energieffektivisering. Det är en utökning av projektet EFFECT4buildings, där Länsstyrelsen Dalarna samarbetar med länder kring Östersjön om att ta fram verktyg och metoder för energieffektivisering i byggnader.

Genom erfarenhetsutbyte och deltagande i projektets möten kommer partners från Georgien att lära mer och kunna testa både tekniska och finansiella lösningar som utvecklats av EFFECT4buildings. Projektet pågår under perioden 2019 och 2020.

Satsningen är en del i EUs ambitioner om utökat samarbete inom det östliga partnerskapet inom strategiskt viktiga områden. Satsningen finansieras av Svenska institutet. Andra länder som ingår i östliga partnerskapet är Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Moldavien, Ryssland och Ukraina.

www.effect4buildings.selänk till annan webbplats

Stöd från Svenska institutet

Metoder för energikartläggningar i Östersjöregionen


Cams, Interreg och EU logotyper

Länsstyrelsen Dalarna deltar i ett plattforms-samarbete med andra energiprojekt i Östersjöregionen. Plattformen finansieras av Östersjöprogrammet och benämns Climate Adaptation & Mitigation Synergies Energy Efficiency Platform, CAMS.

Erfarenheter från projektet EFFECT4buildings kan på så sätt spridas till fler och erfarenheter kan utbytas mellan projekt.

Inom samarbetet ska metoder för storskaligt genomförande av kostnadseffektiva energikartläggningar av hög kvalité testas. Metoden bygger på att man använder jämförbara data i en databas och genomför branschvisa energikartläggningar.

Partners ska även ta fram rekommendationer för hur man kan kombinera energiåtgärder med klimatanpassningsåtgärder i byggnader.

Läs mer om projektet på interreglänk till annan webbplats

Effect4buildings.selänk till annan webbplats

Pressmeddelande från besök i Dalarna 12-13 dec 2019


BEE - Branschvis energieffektivisering

Projektet BEE – Branschvis energieffektivisering - genomfördes under 2013-2014 i Dalarna och Gävleborgs län. Projektägare var Länsstyrelsen Dalarna i samarbete med Gävle-Dala Energikontor. Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Dalarna. 

Samarbetet inleddes med 15 olika företagsgrupperingar uppdelat på följande branscher: Sågverk, Teknikföretag, Träindustrier, Kött- och Livsmedelsindustrier, Skidanläggningar, Turisthotell, Restauranger, Drivmedelsstationer och Livsmedelsbutiker.

För varje bransch anlitades en specialiserad energikonsult som hjälpt företagen med energikartläggningar och gett stöd för planering av åtgärder. 125 företag medverkade i projektet, varav 116 stycken gjorde en heltäckande energikartläggning. Sammanlagt togs mer än 1750 förslag på åtgärder fram.

En utvärdering av projektet har gjorts i samarbete med Högskolan Dalarna. I slutrapporten presenteras projektets genomförande tillsammans med resultaten från utvärderingen samt sammanställningen av resultat från energikartläggningarna. 

Rapport 2015-04 Branschvis energieffektiviseringöppnas i nytt fönster

Informationsblad om energieffektivisering har tagits fram för varje bransch som var med i projektet och som baseras på erfarenheterna från projektet:

LivsmedelsbutikerPDF

DrivmedelsstationerPDF

TeknikföretagPDF

TräindustrierPDF

Sågverk PDF

Kött - och livsmedelsindustrinPDF

TuristhotellPDF

RestaurangerPDF

SkidanläggningarPDF

GREEN 2020, Handbok PDF

Upphandling av energikonsulter

Kravspecifikationer som kan användas som underlag för upphandling av energikonsulter:

Kravspecifikation energikartläggning industrierWord

Kravspecifikation för energikartläggning i byggnaderWord

Anbudsutvärdering Wordupphandling av energikonsulter

Checklista för energirådgivarnas förberedande arbete i livsmedelsbutiker och drivmedelsstationer

Mall för förarbete energikartläggningPDF

Presentation och mallar för energitjänsteavtal (EPC)

Presentationer från seminarium av energitjänster (EPC):

InledningPDF 
samt LeverantörerPDF


EPC - Checklista BeställareWord

EPC - Mall för förfrågan om EnergitjänsterWord

EPC - Checklista för utvärdering av leverantörerWord

EPC - Lista leverantörerWord

Övrigt

28 exempel på minskade energikostnader
Word
 som användes i inledningen av projektet för att få företag intresserade

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Encom 2020


Projektet encom2020 kan ge stöd till företag som gör investeringar så att den egna produktionen blir energieffektivare. Stöd kan även ges till företag som utvecklar produkter och tjänster som är mer energieffektiva eller har lägre klimatpåverkan än de som annars finns på marknaden. De insatser som ges stöd ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Vem kan söka?

Du som har ett litet eller medelstort företag. Du måste bedriva verksamheten på marknadsmässiga villkor och ha verksamhet i länet. Hänsyn tas alltid till konkurrensförhållandena på orten. Stödet behovsprövas för varje enskilt företag.

Vilka energiåtgärder kan man söka stöd för?

 • Investeringar i nya maskiner eller utrustning som är energieffektivare än befintliga. Energieffektiviseringen beräknas utifrån hur mycket energi som sparats.
 • Investeringar som gör att man kan producera mer med samma mängd energi.
  Energieffektiviseringen beräknas utifrån den ökade produktiviteten, dvs hur mycket lägre energianvändning per producerad enhet.
 • Utveckling av energieffektivare produkter och tjänster(miljöteknik)
  Energieffektiviseringen beräknas utifrån den volym som beräknas nå marknaden.

Insatserna ska samtidigt leda till ökad sysselsättning.

Hur söker man stöd inom detta projekt?

Detta stöd söks via Region Dalarna:

https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/nringslivsutveckling/foretagsstod/länk till annan webbplats


Projektet Energismarta handlare är avslutat. Det har hjälpt livsmedelsbutiker på landsbygden att spara energi. 25 lanthandlare har fått en energikartläggning med förslag på åtgärder.

Slutsatser och metoder finns bland annat i följande dokumentation: 

Brev från länsstyrelsen med erbjudande om att delta i projektetPDF 
Power-point-presentation om projektet (från Lynxmöte 30 jan 2014)PDF  
Broschyr "Energismarta handlare", med energispartips för livsmedelsbutikerPDF 
Exempel på rapport med energikartläggning i en butik Grangärdehallen ABPDF
Exempel på rapport med åtgärdsförslag Grangärdehallen ABPDF
Data om medverkande butikerExcel 
Sammanställning av föreslagna åtgärderPDF 
Uppföljningsbrev till butikerna från länsstyrelsenPDF 
Enkät för synpunkter från butikernaPDF
Exempel på projektplan som bilaga för ansökan om investeringsstödPDF 
Förfrågningsunderlag för upphandling av energikonsult för tätortsbutikerWord 

Checklista för butiker, från Örebro län
Checklista för stöd till butiker, från Örebro län
Rapport från Energimyndigheten med nyckeltal för butiker

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Projektet Energismarta är avslutat. Projektet gav små- och medelstora företag i Dalarna starthjälp för att komma igång med sitt energiarbete. 15 st energikonsulter anlitades för att under 2011-2012 besöka 3000 industriföretag och marknadsföra energikartläggningar.

Länk till slutrapporten om Energismarta företagöppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Projektet startade 20111101 och avslutades 20140831.

Gränslöst energisamarbete mellan skidanläggningarna i Dalarna och Hedmark pågick i över 7 år. Syftet med GREEN 2020 var att visa destinationerna flera vägar för att uppnå EUs energimålsättning om 20% energieffektivisering, 20 % ökad andel förnybar energi samt 20% effektivare transporter till år 2020.

Slutrapport GREEN 2020

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Resultat och erfarenheter från stöd till energieffektivisering i företag 2015-2017.

Resultat och erfarenheter från Länsstyrelsen Dalarnas arbete, under tre år, med att stödja små- och medelstora företag med energieffektivisering dokumenteras i denna rapport. Syftet var att utvärdera arbetet inom denna sektor i Energiintelligent Dalarna samt att fungera som halvtidsutvärdering av de energiprojekt som länsstyrelsen är involverad i och som finansieras med medel ur Europeiska Regionalfonden.

I rapporten utvärderas projekt som drevs av Energimyndigheten med finansiering från den Europeiska nationella regionalfonden där länsstyrelsen deltagit, såsom stöd till energikartläggningar, stöd till miljöstudier och energieffekt-iviseringsnätverk. I rapporten utvärderas även projektet ENCOM 2020 (Ramprogram för företagsstöd) där länsstyrelsen varit projektägare.

För varje projekt lämnas också rekommendationer för fortsatta liknande projekt och utveckling av styrmedel. Förslag lämnas på hur arbetet kan både effektiviseras och snabbas upp samt hur kunskap och erfarenheter som genererats bättre kan tas tillvara. I rapporten sammanfattas också arbetet med den regionala samordningen inom sektorn och vilka behov som återstår för att nå nationella energi- och klimatmål.

Rapport 2018-07 Energieffektivisering i företag 2015-1017

Vill du veta mer?

Kontakta Marit Ragnarsson
marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Under 2015 - 2018 drev Länsstyrelsen Dalarna fem nätverk av små- och medelstora företag för att sänka sina energikostnader. Fyra av dessa var industriföretag och ett bestod av fastighetsbolag.

Genom nätverket fick företagen inspiration, kunskap och utbyte av erfarenheter med andra företag. Företagen i projektet fick även hjälp att
- Genomföra en energikartläggning
- Ta fram energimål, energipolicy och en handlingsplan för energiåtgärder
- Göra fördjupade tekniska utredningar inför investeringar

Projektet arbetade även med att kartlägga alla företag i Dalarna med behov av energistöd, sätt att standardisera arbetet med energikartläggningar samt metoder för att skala upp energistödet till små- och medelstora företag.

En utvärdering av projektet har gjorts. Slutsatser och redovisning av resultaten finns dokumenterade i denna rapport:

 Rapport 2018-07, Utvärdering av energistöd till företagPDF

Projektet genomfördes i samarbete med Region Dalarna, Energimyndigheten och övriga län i landet, och med finansiering från EU regionala utvecklingsfond.


Europeiska regionala utvecklingsfonden

Kontakt