Aktuella vädervarningar i Dalarnas länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar finns möjlighet att bilda vattenskyddsområden. Både Länsstyrelsen och kommunen kan fatta beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Vattenskyddsområden har en geografisk avgränsning och kan vara indelade i olika zoner. Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för vattnet. Det kan innebära begränsningar av hur marken får användas och av hur till exempel kemikaliska produkter och avfall får hanteras. För en verksamhet eller åtgärd kan det gälla förbud, tillstånd eller anmälningsplikt. Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både grundvatten och ytvatten.

Så skapas ett vattenskyddsområde

Du som vill skapa ett vattenskyddsområde skickar in en ansökan till Länsstyrelsen eller kommunen med en begäran om att ett mark- eller vattenområde ska bli ett vattenskyddsområde i framtiden. Det är även möjligt att inrätta ett vattenskyddsområde för en vattentillgång som kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.

Innan beslut tas får berörda myndigheter och markägare samt övriga med särskild rätt till marken möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ett skyddsområde ska utgöra ett tillräckligt skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt.

Vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Checklista och vägledning för beslut om vattenskyddsområden Länk till annan webbplats.

Bestämmelser om vattenskyddsområden finns i:

7 kap 21-22 och 30 §§ miljöbalken (MB)

31 kap miljöbalken (MB)

23-27 §§ Förordning (1998:1252) om områdesskydd enlig miljöbalken (FOM)

Innan ansökan lämnas in bör samråd hållas med Länsstyrelsen och kommunen samt med särskilt berörda såsom markägare.

I ansökan redovisas sedan hur samråden har gått till, vilka synpunkter som framkommit och hur synpunkterna har beaktats i ansökan.

Ansökan om att fastställa ett vattenskyddsområde med föreskrifter görs enligt miljöbalkens 7 kap § 21-22.

Vad ansökan måste innehålla anges i 23 § FOM.

Tänk på att ansökan om att bilda ett vattenskyddsområde bör redovisa:

  • Syftet med att bilda ett vattenskyddsområde,
  • Vilka risker som föreligger för vattentäkten
  • Hur dessa risker redan idag fångas upp med gällande lagstiftning och
  • Vilka ytterligare regleringar som behövs för att skydda vattentäkten. Det är dessa ytterligare regleringar som lämnas in som förslag till vattenskyddsföreskrift om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området

Beslut om vattenskyddsområde ska ta hänsyn till enskilda intressen enligt 7 kap 25 § FOM.

Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras enligt miljöbalkens 31 kap 4 § pkt 5.

Vattenskyddsområden och föreskrifter kan efter en tid behöva revideras på grund av ny kunskap, nya risker, ny lagstiftning och förändrad samhällsstruktur. Om vattenskyddsområdet behöver utökas och/eller hårdare föreskrifter krävs så måste en ny ansökan om fastställelse av vattenskyddsområdet göras.

Vid frågor eller funderingar kring ovanstående är ni välkomna att höra av er.

I första hand gäller följande kommunuppdelning:  

Malin Örne: Rättvik, Falun, Leksand, Vansbro, Gagnef och Borlänge.

Adina Grälls: Älvdalen, Mora, Orsa, Malung-Sälen, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta


Ansök om dispens

Länsstyrelsen eller kommunen kan i vissa fall bevilja dispens från skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde om särskilda skäl finns.

Tillsyn av vattenskyddsområden

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de vattenskyddsområden som har beslutats av Länsstyrelsen. Den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen.

Tillsyn och tillsynsvägledning i vattenskyddsområde Länk till annan webbplats.

Ett vattenskyddsområde är ett område där ett dricksvattenintresse behöver extra skydd, utöver vad som redan regleras genom den vanliga lagstiftningen. Grundregeln är att den myndighet som beslutar om att inrätta ett vattenskyddsområde också är tillsynsmyndighet över att föreskrifter inom området följs.

I Dalarnas län har Gagnef, Malung-Sälen, Säter och Ludvika kommuner tagit över tillsynen över vattenskyddsföreskrifterna.

Dispens från vattenskyddsföreskrifterna får meddelas enligt miljöbalken 7:22 och 7:26 om det finns särskilda skäl och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.

Ibland krävs tillstånd eller anmälan enligt vattenskyddsföreskrifterna. Dessa bör tas som ett eget särskilt beslut med stöd av vattenskyddsföreskriften.

Hänsyn till en dricksvattentäkt, oavsett om den har ett vattenskyddsområde eller inte, ska tas enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2:1 och enligt miljöbalkens miljökvalitetsnormer för vatten 5:4.

Vid frågor eller funderingar kring ovanstående är ni välkomna att höra av er.

I första hand gäller följande kommunuppdelning:

Malin Örne: Rättvik, Falun, Leksand, Vansbro, Gagnef och Borlänge.

Adina Grälls: Älvdalen, Mora, Orsa, Malung-Sälen, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Hedemora och Avesta

Karta över vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg över skyddad natur visar vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt