Strandskyddsdispens

Vill du bygga, ändra eller åtgärda något inom ett strandskyddat område? Då behöver du ansöka om dispens från strandskyddet hos Länsstyrelsen eller kommunen.

I strandskyddade områden får du normalt inte bygga eller ändra något. Om du ändå skulle vilja bygga till exempel en brygga eller ett förråd kan du söka dispens från strandskyddet. Kommunen eller Länsstyrelsen beslutar om du kan få dispens för att göra något i ett strandskyddat område.

Du kan få dispens från strandskyddet om:

 • det finns särskilda skäl för ett undantag från förbudet
 • syftet med strandskyddet inte påverkas.

Kommunen beslutar om dispens

I de flesta fall är det din kommun som beslutar om dispens kan ges eller inte. Kontakta din kommun för att kontrollera om det du vill göra kräver dispens.

Tips för en komplett ansökan:

 • Beskriv tydligt vad du planerar att göra och vilket syfte du har med åtgärden.
 • Skicka med en karta där du tydligt och detaljerat ritat in var åtgärden ska göras, till exempel hela sträckan för en ny ledning.
 • Beskriv hur naturen på platsen ser ut, vad det finns för djur- och växtliv, och vilken hänsyn du kommer att ta till dessa.
 • Om det redan finns byggnader på platsen ska du beskriva deras historik. Exempelvis om det finns strandskyddsdispens för dem eller om de uppfördes innan strandskyddet började gälla.
 • Ange vilket särskilt skäl som motiverar din ansökan för dispens, se faktaruta.

Särskilda skäl för dispens

Du kan få dispens från strandskyddet om åtgärden inte strider mot förbudets syfte och om du har ett särskilt skäl. De särskilda skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär att du kan få dispens om området:

 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften
 • genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen
 • behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området
 • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området
 • behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Om platsen ligger inom ett utpekat område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallat LIS-område, kan du dessutom få dispens om det du vill göra:

 • bidrar till utvecklingen av landsbygden
 • är att bygga ett enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till befintliga bostadshus.

Även om du får ett beslut om dispens gäller strandskyddet för platsen fortfarande. Dispensen betyder bara att du får tillstånd att genomföra just det bygge eller den åtgärd du har fått dispens för.

Den 1 juli 2009 infördes förändringar i strandskyddslagstiftningen (7 kap MB), bland annat med avseende på vad som gäller för komplementbyggnader. Av 7 kap 17 § MB framgår nu att:

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 m från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag (2009:532)

Länsstyrelsen har för samtliga kommuner i länet fattat beslut om föreskrifter om generella undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder. Se besluten nedan.

Avesta
Beslut AvestaPDF

Borlänge
Beslut BorlängePDF

Falun
Beslut FalunPDF

Gagnef
Beslut GagnefPDF

Hedemora
Beslut HedemoraPDF

Leksand
Beslut LeksandPDF

Ludvika
Beslut LudvikaPDF

Malung-Sälen
Beslut Malung-SälenPDF

Mora
Beslut MoraPDF

Orsa
Beslut OrsaPDF

Rättvik
Beslut RättvikPDF

Smedjebacken
Beslut SmedjebackenPDF

Säter
Beslut SäterPDF

Vansbro
Beslut VansbroPDF

Älvdalen
Beslut Älvdalen PDF

Länsstyrelsen kan upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag. En liten sjö är omkring 1 hektar eller mindre. Ett litet vattendrag är omkring 2 meter brett eller smalare. En förutsättning för att Länsstyrelsen ska kunna upphäva strandskyddet är att områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är liten.

För det mesta kan Länsstyrelsen inte upphäva hela strandskyddet, utan delar får vara kvar för att allmänheten ska ha fri passage vid vattnet och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Hur mycket strandskydd som behöver vara kvar, bedöms från fall till fall.

En begäran om upphävande av strandskyddet ska innehålla följande:

 • kontaktuppgifter till dig som ansöker
 • fastighetsbeteckning
 • uppgift om markägaren kontaktats
 • om det finns bakomliggande orsak till ansökan
 • beskrivning av växt- och djurliv och eventuell naturvärdesinventering
 • beskrivning av hur allmänheten använder området
 • karta

Skicka begäran om upphävande av strandskydd till dalarna@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Dalarna, Naturvårdsenheten, 791 84 Falun.
Skriv gärna "Begäran om upphävande av strandskydd på fastigheten…" som rubrik.

Aktuellt i Dalarna

I mars 2018 hade vi ett strandskyddswebbinarium.

Läs presentationen härPDF.

Utvärdering av strandskyddsdialogen 2019-10-09

Fyll gärna i enkäten:

Kontakt