Grön infrastruktur

Grön infrastruktur är ett arbetssätt som innebär att långsiktigt planera för hållbara landskap. Länsstyrelsen utvecklar just nu regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.

Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.

I ett fungerande ekosystem kan vi människor ta del av naturens tjänster, som till exempel pollinering som är viktigt för vår matproduktion. Detta kallas för ekosystemtjänster och utgör en viktig grund för människors hälsa och välbefinnande. Genom att planera för grön infrastruktur kan dessa tjänster säkerställas på lång sikt.

Ett nätverk av livsmiljöer och naturområden

Vi behöver ha en helhetssyn på landskapet när vi planerar hur mark och vatten ska användas, och hur olika naturvårdsinsatser ska göras. Då kan vi skapa fungerande livsmiljöer för djur och växter. Arbetet med grön infrastruktur baseras på en kartläggning av landskapets kvaliteter. Med ett kartlagt nätverk blir det enklare att prioritera rätt och planera mer effektivt. Grön infrastruktur inkluderar miljöer både på land och i vatten.

Idag är många värdefulla områden isolerade från varandra. Det beror bland annat på att vi använder våra naturresurser och vårt landskap på ett mer storskaligt och effektiviserat sätt. Genom att binda samman miljöer som till exempel skog, parker, våtmarker och sjöar kan vi skapa ett nätverk av livsmiljöer och naturområden. En viktig del av arbetet med grön infrastruktur är också att bibehålla redan fungerande livsmiljöer och länkar mellan dem.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen utvecklar, samordnar och genomför regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Det är ett löpande arbete som involverar flera aktörer som till exempel markägare, myndigheter, kommuner och föreningsliv. Vårt arbete ska präglas av delaktighet, långsiktighet och en helhetssyn på landskapet.

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om värden i landskapet.

Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken.

  • Det regionala arbetet underlättas genom gemensamma riktlinjer för arbetssätt, metoder och underlag.
  • Underlag som går att tillämpa på olika geografiska nivåer tas fram.
  • Prioriteringsunderlag för kommande arbete med mark- och vattenfrågor tas fram.
  • En funktionell grön infrastruktur bevaras i landskapen oavsett administrativa gränser.
  • Värdetrakter får prioriterade naturvårdsinsatser.
  • Bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.
  • Ett mer attraktivt friluftsliv och därmed stärkt folkhälsa
  • Vi når miljömålen.

Dalarnas regionala handlingsplan       

Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Dalarnas regionala handlingsplan finns att läsa här nedan.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Syftet med handlingsplanen är att med kunskap och underlag kunna beskriva Dalarnas natur och verka för ökad hänsyn så att sambanden i naturen ska fortsätta att fungera och stärkas.

Fastställelse av handlingsplanenPDF
Handlingsplan för grön infrastruktur i Dalarnaöppnas i nytt fönster
Bilaga 3 Exempel på beskrivningar av skogliga värdetrakterPDF
Bilaga 4 Kartor över skogliga värdetrakterPDF

Se mer i vår karttjänst om hur Dalarnas natur beskrivs geografiskt:

Länk till webb-GISlänk till annan webbplats

Här samlar vi all mötesdokumentation som uppkommer i samband med möten med olika aktörer med temat grön infrastruktur.

Handlingsplan för Grön infrastruktur - mars

Inför remissen med handlingsplanen för grön infrastruktur, bjöd Länsstyrelsen ännu en gång in Naturvårdsrådet för synpunkter.

Läs minnesanteckningarna från mötet härPDF
Här finns presentationen från mötetPDF

Samverkan kring Grön infrastruktur - 17 maj

Den 17 maj bjöds hela Dalarnas naturvårdsråd in för att diskutera vidare om Grön infrastruktur. Det var knappt 40 personer från Länsstyrelsen, skogssektorn, ideella föreningar och Dalarnas kommuner som deltog i mötet denna dag.

Läs programmet härPDF
Läs minnesan​teckningarna härPDF

Kommunerna och grön infrastruktur - 17 mars

Här kan du läsa minnesanteckningar och presentationer från mötet:
Diskussionsfrågor med kartaPDF
Presentation BorlängePDF
Presentation FalunPDF
Presentation LänsstyrelsenPDF
Minnesanteckningar från mötetPDF

Ideella föreningar och grön infrastruktur - 23 februari

Läs presentationer och minnesanteckningar härPDF

Möte om Grön infrastruktur - januari

Länsstyrelsen bjöd in rådet för att diskutera ett nytt regeringsuppdrag - om Grön Infrastruktur.

Läs mer om uppdraget Grön Infrastruktur här
Här finns minn​esanteckningar från mötetPDF

I Ore, den norra delen av Rättviks kommun, finns stora skogsområden med höga naturvärden. Under några år har området varit i mediafokus. Många känner till området och har därför synpunkter på hur skogsbruk och myndighetsarbetet i området utförs.
Hösten 2018 startades därför ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Ambitionen är att med utgångspunkt från analyser av områdets natur beskriva hur markanvändningen kan tillgodose krävande arters behov av sin livsmiljö.

Delredovisning
Projektet är tänkt att löpa över två år. Hösten 2019 publicerar projektet en skrift som beskriver värdetrakten, motiven som ligger till grund för projektet samt vad dess målsättningarna är. Den innehåller även utkast till den metodik som ska användas.

Ladda ned skriften Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt - delredovisning om motiv, målsättningar och utkast till metodikPDF

Projektet vill, förutom att informera om sin verksamhet, även bjuda in utomstående att lämna synpunkter på det som avhandlas i skriften. Dessa synpunkter ska vara projektet till handa senast den 15 november 2019.

Synpunkter på skriften kan sändas via post till:
Jonas Bergstedt, avdelningen för Naturvård, Länsstyrelsen i Dalarnas län,
791 84 FALUN
eller via e-post: jonas.bergstedt@lansstyrelsen.se.

Seminarium
Projektet anordnar också ett kostnadsfritt seminarium den 7 november på Länsstyrelsen i Falun. Förutom att presentera, och diskutera, skriften hoppas projektet även att under seminariet kunna presentera lite utkast till analyser och delresultat. En annan ambition med seminariet är att,
med utgångspunkt från situationen i projektområdet, föra en allmän diskussion om analys av grön infrastruktur samt naturskydd och skogsbruk i värdetrakter.

Deltagande i seminariet kan ske på plats, alternativt via internet. Observera att det finns ett begränsat antal platser för de som önskar delta i Falun.
Anmälan till seminariet ska vara länsstyrelsen till handa senast den 25 oktober.

Anmäl dig till seminariet här

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är ett namn för allt det som naturen gör för vår överlevnad. Människan är beroende av att naturen kan förse oss med rent vatten, ren luft, livsmedel, råvaror, naturupplevelser med mera.

Det är av yttersta vikt att vi planerar alla våra beslut som påverkar naturen så att sambanden i naturen fortsätter att fungera och ge oss välbefinnande. Vi behöver känna till hur naturen fungerar, veta vilka ekosystemtjänsterna är och ta hänsyn till dem.

På Länsstyrelsen har vi uppdrag som hänger samman med detta. När vi handlägger naturvårdsärenden i enlighet med lagstiftningen är det naturens funktioner vi har att bevaka, när vi arbetar med olika typer av områdesskydd är det för att ge fortsatta möjligheter för sambanden i naturen att fungera och åtgärder för hotade arter bidrar till mångfalden av arter i naturen som också det är en förutsättning för fortsatt leverans av ekosystemtjänster.

Länkarna till sidor med bra förklaringar till ekosystemtjänster

Naturvårdsverket beskriver uppdraget med ekosystemtjänster som de har fått av regeringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Regeringskansliets sida finns pedagogiska affischer och korta informationstexter som förklarar begreppetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På WWF beskrivs ekosystemtjänster mer ur ett globalt perspektiv.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På Naturskyddsföreningen sida finns material som vänder sig till skolklasser.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har ni några frågor kan ni naturligtvis även vända er till oss på Länsstyrelsen!

Kontakt