Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

 • Hållbar utveckling i hela landet.
 • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
 • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
 • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
 • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi

Dalarnas regionala livsmedelsstrategi har tagits fram i en samverkansprocess där Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna och LRF har varit drivande parter. Strategin beslutades på Region Dalarnas direktionsmöte den 5 december 2018 och tar sikte på målår 2030.

Det övergripande målet i Dalarnas livsmedelsstrategi är att med hållbara metoder öka länets produktion av livsmedel och på så sätt skapa sysselsättning och hållbar tillväxt samt smakliga och hälsosamma livsmedel. Genom att öka produktionen så skapas mer värden i länet vilket är bra för hela länets utveckling. Svensk livsmedelsproduktion har en hög livsmedelskvalitet och miljöprestanda och kan spela en viktig roll i det regionala beredskapsarbetet. Om lokala livsmedel ersätter importerade produkter bidrar det till minskad klimatpåverkan och minskar de negativa miljökonsekvenserna från livsmedelskonsumtionen.

Nio utvecklingsområden 

För att nå målet om ökad produktion har nio utvecklingsområden pekats ut som är av särskild vikt för att skapa en produktionsökning och skapa mervärden i länet. De nio områdena är:

 1. Företagande
 2. Livsmedelsförsörjning och regional beredskap
 3. Landsbygdsutveckling, tillväxt och sysselsättning
 4. Besöksnäring
 5. Hälsa och bra matvanor
 6. Djurhälsa och djurvälfärd
 7. Miljö och klimatanpassning
 8. Innovation
 9. Utbildning och kompetensförsörjning

Dalarnas regionala livsmedelsstrategiPDF

Kontakt