Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet? Det är Länsstyrelsen som gör tillsyn av verksamheten. Vi kan ta ut en miljösanktionsavgift om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken.

Länsstyrelsen gör tillsyn av miljöfarlig verksamhet för att kontrollera att lagar, föreskrifter, domar och beslut följs. Tillsynen grundar sig på reglerna i miljöbalken. Vi kan även ge råd och information till dig som verksamhetsutövare.

Vad innefattar tillsynen?

Tillsynen innefattar bland annat:

  • genomgång av årlig miljörapport
  • uppföljning av egenkontroll
  • kontroll av lagefterlevnad
  • kontroll av begränsningsvärden och utsläppsvillkor
  • kontroll och bedömning av statusrapport
  • uppföljning av tillstånd och villkor
  • begäran om omprövning av äldre tillstånd/villkor
  • beslut om avgift för prövning och tillsyn
  • beslut om eventuella miljösanktionsavgifter
  • eventuell anmälan om åtal.

Egenkontroll och kontrollprogram

Egenkontroll innebär att du har bra rutiner för drift, skötsel och underhåll och att du gör åtgärder så att lagen alltid följs.

Kontrollprogrammen är en del av egenkontrollen men koncentrerar sig på hur kontrollen av villkoren ska utföras. Du lämnar själv in förslag på kontrollprogram som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.

Som vägledning för din verksamhets egenkontroll finns bland annat bestämmelser i förordningen (1998:901). Dessutom finns också allmänna råd och en handbok från Naturvårdsverket.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Dalarna

Tillsynsmyndigheterna i Dalarnas län har tagit fram en vägledning för företag för att minska utsläppen av miljögifter till närliggande ytvatten och avloppsreningsverk.

Vägledningen beskriver hur företag genom ökad kunskap ska kunna genomföra relevanta utsläppsminskande åtgärder om sådana behövs. Uppdaterade kontrollprogram ska upprättas genom bland annat kartläggning av kemikalieanvändning, kemikalieflöden i processer och utsläpp till vatten. 

Minska utsläppen av miljögifter till Dalarnas vatten - information och vägledningPDF

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017-2019PDF

 

Anna Myrtin, Enhetschef, 010-22 50 288, anna.myrtin@lansstyrelse.se

Maj Ardesjö, 010-22 50 392, maj.ardesjo@lansstyrelsen.se

Andreas Ekberg, 010-22 50 540, anders.ekberg2lansstyrelsen.se

Christina Eriksson, 010- 22 50 306, christina.w.eriksson@lansstyrelsen.se

Cajsa Hägglund, 010-22 50 283, cajsa.hagglund@lansstyrelsen.se 

Ali Joudi, 010-22 50 528, ali.joudi@lansstyrelsen.se

Andreas Ekberg, 010-22 50 540, andreas.ekberg@lansstyrelsen.se

Mikael Lundberg, 010-22 50 297, mikael.lundberg@lansstyrelsen.se

Jenny Sjöberg, 010- 22 50 344, jenny.sjoberg@lansstyrelsen.se

Theres Skröder, 010-2250286, theres.skroder@lansstyrelsen.se

Maria Winge-Tonning, 010-22 50 274, maria.winge.tonning
@lansstyrelsen.se
 

Pontus Wätterbäck, 010-22 50 517, pontus.watterback
@lansstyrelsen.se 

Kontakt