Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar. Du som driver en miljöfarlig verksamhet kan behöva ansöka om tillstånd eller anmäla anläggningen.

Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Miljöfarlig verksamhet regleras enligt lagen i miljöbalken. Om ska du starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan.

Miljöfarlig verksamhet delas in i tre typer av anläggningar:

 • A-anläggningar - till exempel flygplatser, avfallsdeponier och oljeraffinaderier. A-anläggningar tillståndsprövas av mark- och miljödomstolen.
 • B-anläggningar - till exempel avloppsreningsverk, energianläggningar och täkter. B-anläggningar tillståndsprövas av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation.
 • C-anläggningar - till exempel bensinstationer och sjukhus. C-anläggningar anmäls till kommunen.

Miljöfarliga verksamheter

Länsstyrelsen prövar och utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken samt enligt följdförfattningar såsom förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251) samt industriutsläppsförordningen (2013:250).

Exempel på miljöfarliga verksamheter:

ytbehandlingsanläggningar

 • gjuterier
 • pappersbruk
 • vindkraftverk, värmeverk och andra energianläggningar
 • sågverk
 • avfallsanläggningar
 • avloppsreningsverk
 • grus- och bergtäkter
 • gruvor

Vid 12 av landets länsstyrelser finns särskilda miljöprövningsdelegationer som prövar ansökningar om tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Miljöprövningsdelegationerna har en självständig beslutsfunktion och det betyder att tillståndsprövningen inom länsstyrelsen är skild från det tillsynsansvar som vi också har enligt miljöbalken. I varje kommun finns också en kommunal miljömyndighet som sköter den lokala tillsynen av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. Länsstyrelserna ger stöd och råd till de kommunala miljömyndigheterna samt följer upp och utvärderar deras verksamhet inom ramen för vårt arbete med tillsynsvägledning.

Vid miljöprövningsdelegationen i Dalarnas län tillståndsprövas miljöfarliga verksamheter både i Gävleborgs och Dalarnas län. Föregående samråd sköts av länsstyrelse i respektive län.

 

Sedigheh Abdollahi , 010-22 50 272, sedigheh.abdollahi@lansstyrelsen.se

Karin Almqvist, 010-22 50 472, karin.almqvist@lansstyrelsen.se

Veronica Driberg , 010-22 50 279, veronica.driberg@lansstyrelsen.se

Emma Knutes, 010-22 50 525,emma.knutes@lansstyrelsen.se

Tanja Palmquist, 010-22 50 364, tanja.palmquist@lansstyrelsen.se

Eva Staffansson, 010-22 50 305, eva.staffansson@lansstyrelsen.se

Erik Sundqvist, 010-22 50 487, erik.sundqvist@lansstyrelsen.se

Anna Myrtin, Enhetschef, 010-22 50 288, anna.myrtin@lansstyrelse.se

Maj Ardesjö, 010-22 50 392, maj.ardesjo@lansstyrelsen.se

Andreas Ekberg, 010-22 50 540, andreas.ekberg@lansstyrelsen.se

Christina Eriksson, 010- 22 50 306, christina.w.eriksson@lansstyrelsenn.se

Cajsa Hägglund, 010-22 50 283, cajsa.hagglund@lansstyrelsen.se

Ali Joudi, 010-22 50 528, ali.joudi@lansstyrelsen.se

Mikael Lundberg, 010-22 50 297, mikael.lundberg@lansstyrelsen.se

Theres Skröder, 010-2250286 , theres.skroder@lansstyrelsen.se

Jenny Sjöberg, 010- 22 50 344, jenny.sjoberg@lansstyrelsen.se

Maria Winge-Tonning, 010-22 50 274, maria.winge.tonning
@lansstyrelsen.se
 

Pontus Wätterbäck, 010-22 50 517, pontus.watterback
@lansstyrelsen.se 

Kontakt