Stöd till bostäder

Ska du bygga eller renovera bostäder? Du kan få stöd för vissa typer av bostäder och för bostäder i speciella områden.

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om olika typer av stöd för dig som vill bygga nya bostäder eller renovera bostäder i vissa bostadsområden.

Viktig information om stöden

Riksdagen har beslutat om budgeten för 2019, där följande stöd avvecklas:

 • stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande
 • stöd för renovering och energieffektivisering.

Med anledning av den nya budgeten kommer inga nya ansökningar om stöd att beviljas efter den 31 december 2018.

Har du redan fått stöd beviljat?

Du som redan har fått beslut om stöd kommer inte påverkas. Om du utför åtgärderna enligt villkoren i ditt beslut om stöd kommer pengarna betalas ut som planerat. De pengar som finns i budgeten för 2019 kommer att gå till redan beslutade ansökningar.

Har du ansökt om stöd, men ännu inte fått det beviljat?

Handläggningen av ärenden fortsatte fram till årsskiftet 2018/2019, så långt pengarna räckte. Efter årsskiftet kan Länsstyrelsen inte ta några fler beslut.

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2019-02-04

Renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Som fastighetsägare kan du ansöka om stöd för att renovera och energieffektivisera hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. En ansökan måste gälla båda insatserna. Stödet består av två delar. Renoveringsdelen ges som en hyresrabatt till hyresgästerna och energidelen går till fastighetsägaren.

Renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för renovering och energieffektivisering på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

 • Åtgärden får inte påbörjas innan ansökan om stöd kommit in till länsstyrelsen.
 • Byggnaden måste finnas i ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar. Det innebär att mer än 50 procent av hushållen har en låg köpkraft. (På Boverkets webbplats finns en sökfunktion där du kan se om byggnaden är aktuell för stödet.)
 • Stödet gäller för byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt.
 • Stödet innehåller en renoveringsdel och en energieffektiviseringsdel. Stöd kan inte ges för endast renovering eller endast energieffektivisering.
 • Stödet för renovering uppgår till 20 procent av kostnaderna för att genomföra åtgärden. Denna del av stödet ska användas till hyresrabatter under en sjuårsperiod efter det att renoveringsåtgärderna genomförts.
 • Stödmottagaren förbinder sig att under tio år upplåta bostadslägenheterna med hyresrätt, utan inskränkning i besittningsskyddet, med hyresavtal avseende kooperativ hyresrätt eller som studentlägenheter.

Bostäder för äldre personer

Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Stödet gäller både särskilda boendeformer för äldre och hyresbostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hyresbostäder och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till bostäder för äldre på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd inom sex månader från att byggnadsprojektet startade.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i en ansökningsblankett som du hittar på Boverkets webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

 • Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader räknat från projektets påbörjande.
 • För bygglovspliktiga åtgärder ska ett beslut om bygglov som vunnit laga kraft finnas.
 • Stöd kan ges för uppförande av hyresrätter för äldre personer, inte bostadsrätter.
 • För ombyggnad av befintliga hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden krävs att det blir ett nytillskott av antalet bostäder.
 • Stödmottagaren förbinder sig under åtta år att bl. a. fortsatt upplåta de bostadslägenheter och utrymmen som stödet avser för de ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när stödet beviljades, inte överlåta byggnaden till någon som avser använda bostadslägenheterna för annat ändamål.

Hyresbostäder och bostäder för studerande

Du kan ansöka om stöd om du ska bygga eller bygga om så att det tillkommer nya bostäder. Stödet kan ges till hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av en viss typ som det finns brist på i en kommun.

Stöd till bostäder för studerande lämnas till bostäder i eller i anslutning till kommuner där det finns universitet, högskola, annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

På Boverkets webbplats finns mer information om stödet.

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du måste ansöka om stöd innan projektet påbörjas.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och beslutar om stöd.

Ansök om stöd genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Kontakt