Våra projekt näringsliv- och landsbygsutveckling

Vill du utveckla ditt företag för ökad hållbarhet och miljönytta? Vi har kurser och rådgivning inom en rad olika områden. Miljö, klimat och jämställdhet är prioriterade områden.

Här kan du läsa om våra pågående projekt på Länsstyrelsen Dalarna. Klicka på det projektet som du vill läsa mer om.

Dalarnas regionala serviceprogram

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Alla invånare, företagare och besökare i Dalarna ska ha rimlig tillgång till kommersiell service.

Målet är att det ska finnas förutsättningar att driva företag, handla mat, tanka bilen, ta ut kontanter, skicka och hämta paket och använda internettjänster. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos funktionedsatta och äldre. Serviceprogrammet är också ett stöd för kommunerna  i deras arbete med planeringen av servicen på landsbygden.

Dalarnas regionala serviceprogram, RSP, finansieras av Landsbygdsprogrammet via Tillväxtverket, samt Länsstyrelsen.

Samverkan är grunden och regelbundet samlas ett 30-tal aktörer från kommuner, föreningar, organisationer och myndigheter i arbetsgruppen för RSP. Ur den samverkan har flera projekt för utveckling startats, med stöd av Tillväxtverket, Länsstyrelsen och flera kommuner.

Nyhetsbrev

Projektet ger ut 4-5 nyhetsbrev om året. Kontakta Karin Löfstrand om du vill prenumerera på det.

Läs mera om projekten:

 

Lokalekonomisk analys i Dalarna och Gävleborglänk till annan webbplats

Lokal Mat och Lanthandlarförening i Dalarnalänk till annan webbplats

Leverantörsneutral pakethantering i Björbolänk till annan webbplats

 

Kontakt

Karin Löfstrand

Processledare Dalarnas regionala serviceprogram

E-post karin.lofstrand@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 00 00 

Effect4buildings

Finansiärer och projektets logotyper

Små och medelstora företag med stor energianvändning erbjuds nu möjlighet att vara med i en ny stor satsning för att sänka sina energikostnader.                         

Vi vet genom tidigare projekt att det finns stora möjligheter att med lönsamma åtgärder spara energi, inte minst i industrin. Att sänka sina energikostnader med 10-30 % ger en direkt positiv effekt på företagets resultaträkning. Dessutom är det ett krav enligt miljöbalken att alla företag ska ha koll på sin energianvändning och jobba systematiskt för att effektivisera.

Projektet hjälper företagen genom följande steg:

1. Göra en heltäckande energikartläggning som visar hur energin används inom företaget och alla åtgärder som är möjliga för att spara energi. Alla åtgärder måste ha en ekonomisk kalkyl. Projektet hjälper företagen att uppdatera tidigare kartläggningar, hitta en branschledande energikonsult samt finansiera kartläggningen.

2. Därefter beslutar företagen om energimål och en handlingsplan. Det är också bra att ta fram nyckeltal för energianvändningen, t ex hur många kilowatt som används per producerad enhet.

3. Företagen som ingår i nätverken träffas regelbundet för att diskutera och utbyta erfarenheter. Träffarna sker ute på företagen dit också experter från olika områden bjuds in.

4. Projektet hjälper sedan till med att genomföra de föreslagna lönsamma åtgärderna. En energiexpert hjälper till med planering och uppföljning av åtgärder. Företagen får ta del av den senaste tekniken och har alltid tillgång till ett bollplank. Vi har även möjlighet att ge särskilt ekonomiskt stöd för genomförande av vissa åtgärder. Fördelen med att gå med i projektet är bland annat att företagen får flerårigt stöd av erfarna energiexperter så att resultat verkligen uppnås.

Projektet drivs i samarbete med Dalarnas Energikontor och samtliga andra län.
Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem i ett nätverk för energieffektivisering.


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Gränskommittén Hedmark Dalarna

 

Interreg Sverige Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Gränskommitté Hedmark Dalarna

 

Dalarna och Hedmark i Norge har sedan 1 maj 2012 bildat en gemensam gränskommitté som ska arbeta för ökat samarbete mellan länen.

Gränskommittén Hedmark Dalarna drivs av Region Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmannen i Hedmark och kommunförbundet Sör-Österdal i Hedmark.

Gränskommitténs syfte är att minska gränshinder – både fysiska och mentala mellan de bägge länen och utöka/stärka samarbetet. Samarbetet ska leda till att stärka gränsregionens attraktions-och konkurrenskraft och att göra det enklare att leva, arbeta och driva verksamhet i regionen.

Arbetet utförs inom fyra tematiska insatsområden:

Färre gränshinder, ökat gränsnära samarbete, attraktiv region och hållbar samhällsutveckling.

I Gränskommitténs styrgrupp finns landshövding och länsråd Länsstyrelsen Dalarna, Fylkesmann och assisterande fylkesmann från Fylkesmannen i Hedmark, fylkesrådsleder och ytterligare representant från Fylkesrådet i Hedmark Fylkeskommune, ordförande i Regionrådet Sör-Österdal samt ordförande och vice ordförande Region Dalarna.

Gränskommittéer finns på en rad olika ställen där Sverige gränsar till andra länder, bland annat i Öresundsregionen i söder, i Bohuslän i väster och i Haparanda i norr. Kommittéerna arbetar bland annat för att stärka utvecklingen i regionen, göra det lättare att jobba och bo på olika sidor gränsen och öka utbytet mellan länderna. Alla gränskommittéer (12 st. i Norden) har initierats av Nordiska ministerrådet (www.norden.orglänk till annan webbplats).

www.facebook.com/granskommittenlänk till annan webbplats  

http://hedmarkdalarna.com/länk till annan webbplats

http://www.interreg-sverige-norge.com/länk till annan webbplats

      

Kontakt

Veronica Moraeus
Telefon 010-225 04 81
E-post veronica.moraeus@lansstyrelsen.se
   

Jämställt hela tiden

Europeiska socialfonden

Genom kompetensutveckling ska projektet se till att deltagarna får den kunskap och de metoder som krävs för att bättre kunna arbeta med jämställdhetsfrågor, frågor om icke-diskriminering samt öka kvinnors möjligheter att arbeta heltid.                         

Jämställdhetsarbete viktig tillväxtfaktor
Jämställdhetsarbete är direkt kopplat till kompetensförsörjning och tillväxt. Att driva ett välutvecklat jämställdhets- och icke-diskrimineringsarbete på alla nivåer i kommunen öppnar upp dörren för en flexibel och lättillgänglig arbetsmarknad där människor kan välja arbete efter intresse istället för efter kön.

Det öppnar också dörren för en ökad mångfald på arbetsplatserna  där människor kan trivas och stanna kvar – oavsett kön, sexualitet, etnicitet eller annan social kategorisering. Kommunerna och de kommunala bolagen blir helt enkelt en mer attraktiv arbetsgivare och visar att här är alla välkomna! Dessutom är det förstås en oerhört viktig demokratisk fråga och ett viktigt steg mot att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Ett förändringsarbete
Att förändra attityder och normer som begränsar och villkorar kompetensförsörjningen är det första och mest fundamentala steget till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och en ökad rätt till heltidsarbete.

Det är ett förändringsarbete som kräver insatser från flera håll samtidigt för att öka medvetenheten i hela organisationen så att alla kan känna sig delaktiga och inkluderade.

DELTAGARE I JÄMSTÄLLT HELA TIDEN:
Falu kommun, Hedemora kommun, Säters kommun, Gagnefs kommun, Mora kommun, Älvdalens kommun, Hedemora Näringsliv AB och Räddningstjänsten Dala Mitt.
Målgruppen för projektet är förtroendevalda, chefer och medarbetare.

Hedemora kommun genom EU-projektet En väg in, har ett utökat material:
Jämställt hela tiden och Enväg in – metoder och övningar för jämställdhet och integrationsarbete. länk till annan webbplats

PROJEKTPERIOD:
Projektet pågår från 2015-02-01 och avslutas 2018-12-31. I projektet samarbetar Länsstyrelsen med Stiftelsen Minerva och Hedemora Näringsliv AB.

FINANSIERING:
Länsstyrelsen Dalarna har fått 7,5 miljoner från ESF, och 7,5 miljoner i medfinansiering från de åtta deltagande organisationerna, för att stödja dem och två kommunala bolag i länet i deras jämställdhetsarbete.

Material

Jämställt hela tiden, metoder och övningar för jämställdhetsintegrering.

            

Kontakt

Saga Hillerström

Projektledare Jämställt hela tiden

E-post saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 70 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Landsbygdsnytt

Tidskriften Landsbygdsnytt produceras gemensamt av länsstyrelserna i Dalarnas och Gävleborgs län och kommer ut tre gånger per år.           

Landsbygdsnytt nr 2, 2018  

 

Kontakt

Märta ohlsson

E-post marta.ohlsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 58

Nätverk för energieffektivisering

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Små och medelstora företag med stor energianvändning erbjuds nu möjlighet att vara med i en ny stor satsning för att sänka sina energikostnader.                         

Vi vet genom tidigare projekt att det finns stora möjligheter att med lönsamma åtgärder spara energi, inte minst i industrin. Att sänka sina energikostnader med 10-30 % ger en direkt positiv effekt på företagets resultaträkning. Dessutom är det ett krav enligt miljöbalken att alla företag ska ha koll på sin energianvändning och jobba systematiskt för att effektivisera.

Projektet hjälper företagen genom följande steg:

1. Göra en heltäckande energikartläggning som visar hur energin används inom företaget och alla åtgärder som är möjliga för att spara energi. Alla åtgärder måste ha en ekonomisk kalkyl. Projektet hjälper företagen att uppdatera tidigare kartläggningar, hitta en branschledande energikonsult samt finansiera kartläggningen.

2. Därefter beslutar företagen om energimål och en handlingsplan. Det är också bra att ta fram nyckeltal för energianvändningen, t ex hur många kilowatt som används per producerad enhet.

3. Företagen som ingår i nätverken träffas regelbundet för att diskutera och utbyta erfarenheter. Träffarna sker ute på företagen dit också experter från olika områden bjuds in.

4. Projektet hjälper sedan till med att genomföra de föreslagna lönsamma åtgärderna. En energiexpert hjälper till med planering och uppföljning av åtgärder. Företagen får ta del av den senaste tekniken och har alltid tillgång till ett bollplank. Vi har även möjlighet att ge särskilt ekonomiskt stöd för genomförande av vissa åtgärder. Fördelen med att gå med i projektet är bland annat att företagen får flerårigt stöd av erfarna energiexperter så att resultat verkligen uppnås.

Projektet drivs i samarbete med Dalarnas Energikontor och samtliga andra län.
Kontakta oss om du är intresserad av att bli medlem i ett nätverk för energieffektivisering.


Kontakt

Marit Ragnarsson

Projektledare

E-post marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 03 82 

Scandinavian Heartland

 

Interreg Sverige Norge, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Scandinavian Heartland Business Improvement är ett samarbete mellan Fjellregionen i Norge och Dalarna i Sverige för att öka sysselsättning och inflyttning.  

Projektet Business Improvement stöttar företag och kommuner i deras innovationsarbete. Detta gör vi genom att utbyta modeller över gränsen och testa utvecklingsmetoder som är nya för företag och kommuner.

Projektet arbetar med att utveckla 5 metoder:

  • Knowledge Transfer Partnership (KTP)
  • Skräddarsydd Massproduktion
  • Business Improvement Districts (BID)
  • Tidig dialog i upphandling
  • Flerkulturell värdeskapande

FAKTA
Insatsområde: Innovativa miljöer 
Projektägare: Länsstyrelsen Dalarna och Regionrådet for Fjellregionen
EUstöd: 589 773 €
Statliga IR-midler: 312 500 € (2 500 000 NOK)
Totalbudget: 2 221 773 €
Projekttid: 1 maj 2015 – 31 oktober 2018

Avslutade projekt inom Scandinavian Heartland

Scandinavian Heartland - med levande landsbygd hade som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer i fjällregionerna. Projektet pågick mellan åren 2008 och 2011

Hemsida www.scandheart.orglänk till annan webbplats
Facebook www.facebook.com/ScandinavianHeartland
länk till annan webbplats
                                    

Kontakt

Jakob Ebner

Processledare Scandinavian Heartland

E-post: jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Telefonnummer: +46 10 225 03 72 

Upphandlingsdialog Dalarna

 

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Upphandlingsdialog Dalarna är en kompetensplattform för offentliga upphandlingar. Ett forum som förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid offentliga upphandlingar.

Upphandlingsdialog Dalarna, förkortat UDD, har som mål att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder bara i Dalarna. Du som är företagare har därför stora möjligheter till goda affärer. Dalarna behöver fler regionala leverantörer i länet. Det ger oss en ökad produktion av varor och tjänster i vår närhet och en mer levande landsbygd.

UDD drivs av intresseorganisationer och myndigheter i Dalarna och samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.

Hemsida Upphandlingsdialogdalarna.se länk till annan webbplats

Facebook facebook.com/upphandlingslänk till annan webbplatsdialogdalarna

länk till annan webbplats

Kontakt

Kerstin Angberg Morgården

Processledare Upphandlingsdialog Dalarna

E-post Kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se

Telefon 010-225 02 76

Kontakt