Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.se. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fllänk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för personer över 18 år som är något av följande:

 • asylsökande och boende på Migrationsverkets boenden
 • asylsökande och boende i eget boende
 • boende på Migrationsverkets boenden och har beviljats uppehållstillstånd.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2018 kan Länsstyrelsen dela ut totalt 149,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Ansök om bidrag

Ansökningsperioden är öppen mellan 15 maj och 17 september 2018.

 

När vi har en ansökningsperiod igång ansöker du genom att fylla i en ansökningsblankett och skicka till oss.

 1. Fyll i ansökningsblankett

  Ansökan TIA-bidrag - Ideella föreningar och trossamfundWord
  Ansökan TIA-bidrag - KommunerWord
  Intyg samverkanspart/medsökandeWord
 2. Skicka din ansökan i e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38,
  791 84 Falun

Om ni önskar hjälp inför er ansökan, går det bra att boka rådgivningssamtal med Marina Haugdahl eller David Hedström

Du som har en idé för en insats kan planera upp projektet utifrån vår mall för projektplan. Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Mall för projektplan (worddukument)Word

Viktiga delar i planeringen

I korta drag är det bra att fundera genom följande:

 • Bakgrund och behov
  Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Här är korta beskrivningar av insatser som har beviljats bidrag under 2017 och hittills under 2018

Sensus – ”Integration/asyl hälsofrämjande program i Falun och Borlänge”, dnr 851-4309-2018

Insatsen syftar till att öka hälsomedvetenheten, självkänslan, välbefinnandet och språkkunskaper bland asylsökande kvinnor genom utbildning, coachning och inspirerande upplevelser. Genom att delta i dessa aktiviteter erbjuds kvinnorna en meningsfull sysselsättning samtidigt som aktiviteterna främjar en framtida etablering i Sverige för de kvinnor som beviljas ett uppehållstillstånd. Insatsen beräknas nå minst 100 deltagare ur målgruppen.
Insatsperiod: 2018-05-01 – 2019-05-30
Kontaktperson: Ulrika Nyström, projektledare eller Jimmy Nilsson, verksamhetsutvecklare

ABF-Dalarna - Välkommen till Sverige och Dalarna

Insatsen/verksamheten syftar till att skapa en kontakt mellan asylsökande och infödda svenskar genom att erbjuda olika typer av studiecirklar för målgruppen och på så vis ge asylsökande möjlighet att lära mer om det svenska samhället och att få vara kreativ genom skapande verksamhet.


Avesta Dance Team - Hälsa i rörelse 

Insatsen/verksamheten syftar till att öka hälsan hos målgruppen genom fysisk aktivitet i form av dans och att använda dansen som en plattform för annat lärande som samhällskunskap, men framför allt för ökad kunskap om den egna hälsan och för att bryta den passivisering som kan uppstå för asylsökande.


Ludvika församling - Aktivitetsverksamhet för asylsökande

Insatsen/verksamheten syftar till att skapa aktiviteter så som matlagning, utflykter/övernattningar, träna/lära svenska m.m, för ungdomar som fyllt 18-år och som väntar på förflyttning till asylboende.


Rädda Barnen - I want to feel useful-föräldrastöd och egenmakt 

Insatsen syftar till att skapa aktiviteter där asylsökande får känna sig som en resurs genom delaktighet och egenmakt samt stärka föräldrar i sin roll i Sverige.


Rättviks Judoklubb

Insatsen/verksamheten syftar till att genom judoträning ge utlandsfödda tjejer/kvinnor möjlighet att integreras i samhället. Judoträning tillsammans med svenska tjejer/kvinnor hjälper förutom en förbättrad hälsa till med språkträning, stärka självförtroendet och etablering av kontakter.


Studieförbundet Vuxenskolan - Folkbildning ger mening 

Insatsen/verksamheten syftar till att skapa en kontakt mellan asylsökande och infödda svenskar samt ge asylsökande möjlighet att lära mer om det svenska samhället och att få vara kreativ genom skapande verksamhet.


ABF-Dalarna - Data och internet 

Insatsen syftar till att genom gruppverksamhet höja kunskapen hos målgruppen om data- och internetanvändning.


ABF Dalarna Sång och musik som snabbväg till svenska språket 

Insatsen syftar till att underlätta inlärning av det svenska språket genom sång och musik.


Equmeniakyrkan - Mötesplats för asylsökande i region mitt 

Insatsen syftar till att vidareutveckla pågående arbete med språkträning och med hjälp av Arbetsförmedlingen och församlingarnas medlemmars nätverk förbereda asylsökande för att lättare komma in på arbetsmarknaden.


Hedemora Rödakorskrets - Mötesplatsen Röda Korset Hedemora 

Insatsen syftar till att genom en bokcirkel erbjuda målgruppen asylsökande möjlighet att öva svenska och ta del av utökad samhällsinformation som till exempel kunskap om hälsa och egenvård.


Korda Art in Motion - Danslust till hälsa och möten med arbetsmöjligheter

Insatsen syftar till att genom dans skapa tillfällen för möten och integration samt ökad hälsa och välbefinnande hos deltagarna genom uttryck i dansen.


Ludvika församling - Aktiviteter för asylsökande 

Insatsen syftar till att erbjuda aktiviteter så som matlagning, läxhjälp samt utflykter och läger på skolloven för ungdomar som fyllt 18-år och som väntar på förflyttning till asylboende.


Medborgarskolan Region Mitt - Integration genom konst 

Insatsen syftar till att använda konst och målande som ett sätt för målgruppen att uttrycka sig och som en möjlighet att främja integrationen i lokalsamhället.


NTF Dalarna - Ökad trafiksäkerhet för vuxna asylsökande 

Insatsen syftar till att öka kännedomen om trafiksäkerhet och trafikregler hos målgruppen för att reducera riskerna att förolyckas eller skadas i trafiken.

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ske vid de tidpunkter som är överenskommet med Länsstyrelsen.

Gör så här för att delrapportera:

 1. Fyll i blanketten
  Blankett delrapportering (word)Word
 2. Skicka ifylld och påskriven blankett i e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38,
  791 84 Falun

Slutrapportering

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska din organisation göra en slutredovisning.

Gör så här för att slutrapportera:

 1. Fyll i blanketten
  Blankett slutrapportering kommuner (word)Word
  Blankett slutrapportering trossamfund och ideella organisationer (word)Word

 2. Skicka ifylld och påskriven blankett i e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38,
  791 84 Falun

Asylsökande som deltar i TIA-insatser kan få ersättning för resorna till och från aktiviteterna. Det är Migrationsverket som betalar ut ersättningen.

För att få reseersättning av Migrationsverket behöver deltagaren ett intyg på att han/hon deltar i insatsen. Det är du som anordnar en insats som utfärdar intyget. För att få utfärda intyg behöver du teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen. Studieförbund är undantagna och kan skriva intyg utan överenskommelse.

Teckna överenskommelse

 1. Fyll i formuläret:
  Teckna överenskommelse - offentlig organisation Word
  Teckna överenskommelse - ideell organisation eller trossamfundWord
 2. Ifyllt formulär skickas via e-post till Länsstyrelsen eller till:

  Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Åsgatan 38,
  791 84 Falun

Överenskommelsen gäller ett år

En överenskommelse gäller i högst ett år. Du kan inte teckna en överenskommelse med retroaktiv verkan eller för verksamhet utanför länet.

Den asylsökande ska förnya intyget var tredje månad

Var tredje månad ska ett nytt intyg skickas till Migationsverket av den som söker ersättning. Det är deltagaren själv som ansvarar för att förnya intyget.

Frågor om reseersättning

 • Kontakta Migrationsverket om frågor som rör beslut och utbetalningar av reseersättning.
 • Kontakta Länsstyrelsen om frågor som rör överenskommelser.

Kontakt