Mottagande och etablering av nyanlända

Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tillsammans med kommunerna ett gemensamt ansvar för mottagandet och etableringen av nyanlända personer.

Alla nyanlända personer ska utifrån sina egna förutsättningar få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Den regionala samverkan mellan kommuner, myndigheter och den civila sektorn är viktig i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända personer. Länsstyrelsen arbetar för att det ska finnas beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända personer, och stödjer kommunernas planering för mottagandet. Vi följer även upp kommunernas beredskap och kapacitet för mottagandet på både regional och kommunal nivå.

Vilka gäller bosättningslagen?

Lagen gäller kvotflyktingar och nyanlända personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller som alternativt skyddsbehövande, samt anhöriga till dessa personer. Målgruppen för anvisningar till kommunerna är enbart kvotflyktingar och nyanlända personer som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande och som befinner sig på Migrationsverkets anläggningsboenden.

Frågor och svar om bosättning på Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Bidrag för bostadslösningar

Länsstyrelserna delar ut medel till kommuner eller kommunalförbund för insatser som skapar beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända personer och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället (§ 37 i ersättningsförordningen 2010:1122).

Länsstyrelsen arbetar för en kvalitativ och snabb etablering av nyanlända flyktingar. För att nå målet krävs samverkan och samordning mellan berörda aktörer.

Länsstyrelsens uppdrag är att främja regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända (Lag 2010:197 § 4)....

Den regionala överenskommelsen består av en avsiktsförklaring mellan samtliga kommuner i Dalarna, Landstinget Dalarna, Region Dalarna, ALMI, Företagarna, Försäkringskassan, Högskolan Dalarna, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi måste verka tillsammans för att se till att de nyanlända som kommer till vårt län ska känna sig välkomna. Dalastrategin utgår från att vårt län ska vara ”En välkomnande och öppen region som står för mångfald och tolerans”. Detta in sin tur kan bana vägen till ett bärkraftigt, gränslöst och attraktivt Dalarna.

Men för att omsätta ord till handling genom stödjande genomförandeprocesser behövs det ett gemensamt kansli.

Kansliet ska vara en samlande kraft med mandat och redskap att hålla ihop den stora och komplexa genomförandeprocessen. Kansliet består av en representant från Länsstyrelsen i Dalarnas län, en från Region Dalarna och en från Landstinget Dalarna. Kansliets huvudsakliga uppgift ska vara att ha en drivande och koordinerande roll i arbetet med Vägen in. De ska också ordna/hålla dialogmöten, konferenser och seminarier, medverka i styrgrupper och genomföra informationsspridning.

Den regionala överenskommelsen Vägen in består av en avsiktsförklaring om samverkan, principer och utgångspunkter för arbetet och fem utpekade samverkansområden.

  1. Vägen till arbete
  2. Vägen till språk och utbildning
  3. Vägen till en god och jämlik hälsa
  4. Vägen till bostad
  5. Vägen till social sammanhållning och delaktighet

Samverkan bygger på följande principer:

  • Regional samverkan, samordning och ansvarstagande
  • Att i det gemensamma arbetet väga in varje kommuns faktiska mottagande och reella förutsättningar
  • Att aktivt söka samarbete mellan myndigheter och näringsliv, föreningsliv och idéburna organisationer

Om din förening har idéer på projekt, ta kontakt med din kommun för samarbete och gemensam ansökan till Länsstyrelsen.

Läs mer här

Kontakt