Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Skötsel av skyddad natur i Dalarna

Skötsel av länets skyddade natur sköts av naturvårdsenhetens förvaltningsfunktion. Vissa undantag finns där kommunen har ansvar för det skyddade området.

Anordningar för friluftslivet

Förvaltningsfunktionen jobbar bland annat med att markera gränser för naturreservat, sätta upp ledmarkeringar och tillverka informationsskyltar om den skyddade naturen. För att göra områdena mer attraktiva för friluftslivet iordningsställs också till exempel vindskydd, grillplatser och spångar över blöta partier.   

Med information och bra anordningar försöker vi förstärka upplevelsen av ett besök i ett naturreservat. Förhoppningsvis lockar vi ut fler i naturen och får fler att tycka att naturvård är viktigt.

Läs mer om områden där vi satsar extra på tillgänglighet.

Information

I reservaten finns det informationsskyltar med text om området, karta och föreskrifter. Vi arbetar löpande med att byta ut och uppdatera skyltar.

Under fliken Besök och Upptäck här på webbplatsen finns information om varje reservat

Betesmarker

En del huggningar genomförs för att få mer öppen betesmark. Främst är det gran och björk som tas bort.

Exempel på områden:

Böle-Fallsbjörken, Rättvik naturreservatet Hån, Ludvika

Slåtter på flera platser

De flesta av våra ängar slåttras under juli-augusti. Det är många engagerade på plats, när man ska slå av gräset med lie eller slåtterbalk och sedan ta hand om det.

Exempel på områden som slåttrats:

Lönnmarken, Rättvik, Skattlösberg, Ludvika, Siljansnäs, Leksand.

Skötsel av våtmarker

Våtmarker är en av våra artrikaste naturtyper, och vissa områden måste skötas för att naturvärden ska behållas. Länsstyrelsens arbete med skötsel av våtmarker kan vara allt från stora restaureringar med igenläggning av diken, bortfräsning av tuvor och röjning av sly, till att arbeta med betesdjur och slåtter. Ibland byggs också fördämningar för att reglera vattenståndet.

Avverkning på känsliga markerna sker med maskiner som har stora band för att undvika körskador. Senare ska de avverkade områdena fräsas så att marken kan slåttras.

Dessa åtgärder har genomförts bland annat på Alderängarna och vid Lilla Älvgången.

Naturvårdsbränningar

Vi genomför naturvårdsbränningar i naturskogsartade områden. Det gör vi för att gynna arter och miljöer som är beroende av brand.

Dalarna är ett av 14 län som samarbetar i naturvårdsprojektet Life Taiga under åren 2015-2019. Med en budget på 100 miljoner kronor från EU och naturvårdsverket är Taiga ett av de största projekten i sitt slag. Medverkande län kommer under perioden att genomföra ungefär 100 planerade bränningar på den sammanlagda ytan 2 060 ha.

Bränningarna ska framförallt ske i barrskog med mest tall. Alla bränder ska ske i så kallade Natura 2000-områden som redan är avsatta för naturvård.

Läs mer på Life Taiga.länk till annan webbplats

Se filmen från naturvårdsbränningen i naturreservatet Rensjön, Älvdalens kommun.länk till annan webbplats

Fastigheter och byggnader

I de flesta av Dalarnas naturreservat ägs marken av staten genom Naturvårdsverket. I övriga reservat ägs marken  av privatpersoner. Markägaren har då fått en intrångsersättning för att hen till exempel inte får avverka skogen.

I många av reservaten finns byggnader. De byggnader som ägs av Naturvårdsverket förvaltas av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Stora resurser läggs årligen på att underhålla byggnaderna.

På statens mark i skyddad natur förvaltas rätten att jaga - jaktupplåtelsen - av Länsstyrelsen.  I Dalarna finns bara långtidsavtal för den jakt som Länsstyrelsen förvaltar. Ingen jakt upplåts genom försäljning av dagkort för korttidsjakt. Läs mer här

Fjällförvaltning

Länsstyrelsen förvaltar statens mark ovanför odlingsgränsen och ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markeringar av vinter- och sommarleder. Läs mer om fjällförvaltning här.

Upphandlingar

En stor del av vårt arbete med skyddad natur utförs av externa konsulter efter upphandling.

Läs mer om aktuella upphandlingar på Länsstyrelsen Dalarna här.

Lokala naturvårdsinsatser - LONA

Länsstyrelsen kan lämna statligt bidrag till kommuner för lokala naturvårdsinsatser (LONA). Syftet med bidraget är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård, att skydda natur och göra den tillgänglig för besökare.

Lokala naturvårdsinsatser - LONA (Stat och kommun)


Kontakt