Regional samverkan för naturvård

Alla medborgare har rätt till både insyn och delaktighet i vårt arbete med naturvård. Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar därför på flera olika sätt med att inte bara informera, utan att samverka och bjuda in till att aktivt arbeta med naturvård.

Vi vänder oss ibland till privatpersoner, men även till lokala föreninigar, kommuner, företagare och andra myndigheter - alla som på olika sätt berörs av vårt arbete.

På denna sida kan du läsa om detta arbete, ta del av minnesanteckningar men även få information om hur du kan bära dig åt för att bli mer delaktig. Våra tre största samverkansprojekt just nu heter Dalarnas naturvårdsråd, Älvdalsdelegationen och Fulufjällsprojektet, som är ett interreg-projekt tillsammans med Norge.

Här kan alla medborgare få insyn i vårt arbete med naturvård. Organisationer och myndigheter ingår i samrådsgruppen - Dalarnas naturvårdsråd. I rådet ges det möjlighet att diskutera och lämna synpunkter på vårt naturvårdsarbete.

Större insyn uppmanas från regeringen

I samrådsgruppen finns det möjlighet att diskutera och byta information om det mesta som berörs av våra naturvårdsbeslut. Detta görs för att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala naturvårdsarbetet - allt på uppdrag av regeringen. Vi kallar gruppen Dalarnas naturvårdsråd.

Bakgrunden till Dalarnas naturvårdsråd är ett regeringsuppdrag som alla länsstyrelser fick 2010. Där går det att läsa:

"För att öka samverkan mellan olika aktörer och förbättra det regionala naturvårdsarbetet bör samrådsgrupper för naturvård skapas i varje län. Samrådsgrupperna ska vara ett forum för dialog och utbyte av information om pågående naturvårdsarbete, särskilt när det gäller skydd av naturområden."

I Dalarna har vi valt att kalla denna samrådsgrupp för Dalarnas naturvårdsråd.

Läs projektplanen härPDF

Följande organisationer och föreningar ingår i Dalarnas naturvårdsråd:

10 av länets kommuner
Mellanskog, Bergvik, Sveaskog, Besparingsskogarna Jägareförbundet, Jägarnas riksförbund
Dalarnas fäbodbrukarförening
Representanter från skoterklubbar Naturskyddsföreningen
Dalarnas ornitologiska förening
Dalarnas botaniska sällskap
Svampföreningar
Friluftsfrämjandet
Dalarnas klätterklubb
Svenska turistföreningen
Tunabygdens geologiska förening
Dalarnas orienteringsförbund
Handikapporganisationer
Företagarna i Dalarna
Landstinget Dalarna
Dalarnas Hembygdsförbund
Fiskevattenägare i Dalarna
Svenska ekoturismföreningen
LRF
Cykelfrämjandet
Falu stigcyklister
Dalarnas ridsportförbund
Lokal förvaltning i Transtrand Särna-Idre sockenförening Kommunantikvarier i ett par kommuner
Svenska ATV föreningen (All-terrain vehicle)

Har vi glömt några? Kontakt oss gärna med tips på organisationer som borde ingå i gruppen.

Till dessa möten bjuds representanter för Dalarnas naturvårdsråd in. Vill du lämna synpunkter i dessa frågor, vänd dig då till dessa representanter.

Mars 2018 - Handlingsplan för Grön infrastruktur

Inför remissen med handlingsplanen för grön infrastruktur, bjöd Länsstyrelsen ännu en gång in Naturvårdsrådet för synpunkter.

Läs minnesanteckningarna från mötet härPDF
Här finns presentationen från mötetPDF

Maj 2017 - Uppföljande möte om Grön infrastruktur

Länsstyrelsen bjöd återigen in till ett möte om Grön infrastruktur. Det var den 17 maj på Stabergs trädgårdscafé.

Läs minnesanteckningarna från mötet härPDF

Januari 2016 - Möte om Grön infrastruktur

Länsstyrelsen bjöd in rådet för att diskutera ett nytt regeringsuppdrag - om Grön Infrastruktur.

Läs mer om uppdraget Grön Infrastruktur här
Här finns minn​esanteckningar från mötetPDF


Kontaktperson

Jemt Anna Eriksson
E-post: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 03 27

För att öka den lokala delaktigheten och samverkan i det statliga och kommunala naturvårdsarbetet i norra Dalarna har Älvdalsdelegationen inrättats.

Varför en Älvdalsdelegation?​

För att ta del av delegationens syfte, förutsättningar, ansvar, sammansättning med mera, läs den fastställda delegationens beskrivning här.
Beskrivning av ÄlvdalsdelegationenPDF

Sammanträden och arbetsgruppsmöten

Tre ordinarie, protokollförda sammanträden hålls varje år. Protokollen kan läsas i länkarna här nedan. Utöver ordinarie möten kan arbetsgruppsmöten hållas. Minnesanteckningar från dess kan också läsas här nedan.


Kontaktperson

Jemt Anna Eriksson
E-post: jemt-anna.eriksson@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-225 03 27

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker

Interreg-projektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker är ett samarbetsprojekt mellan nationalparksförvaltningarna för Fulufjället i Sverige och Norge. Målet är att skapa en gemensam besöksstrategi som ska öka tillgängligheten till gränsregionens natur- och kulturarv.                         

Fulufjällets nationalpark på svenska sidan bildades 2002, och 2012 bildades Fulufjellets nasjonalpark på norska sidan. Med gemensamma insatser ska de båda nationalparkerna presenteras som en sammanhängande enhet.

Projektets övergripande mål är att:

 • få en bättre tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållet skydd
 • utveckla samarbetet mellan områdesförvaltningen i båda länderna
 • öka engagemanget bland lokala intressenter för såväl området som för att samarbeta med förvaltningsmyndigheterna.
 • på ett brett plan öka förståelsen för att bedriva naturvård
 • få en bättre tillgänglighet till parkerna - nya markerade vandringsleder, nya entréer, nytt kartmaterial
 • undersöka möjligheten till att kunna ta fram gemensam information i parkerna - gemensam info på skyltar, foldrar, kartor, webb, gemensamma anordningar, möjligheter till en gemensam mobilapp, samt gemensam marknadsföring av området.

Under 2015-2016 gjordes en förstudie som visar att det behövs bland annat bättre entréer, enhetlig information, utvecklade ledsystem, nya flerspråkiga foldrar och ett bättre kartmaterial för att kunna utveckla besöksnäringen. Även ett ökat fokus på kulturhistoria behövs.

Läs en sammanfattning av förstudien härPDF

Läs projektplanen härWord

 1. Kunskapsunderlag om naturvärden, kulturvärden, besökare, turism och omvärld
 2. En gemensam gränsöverskridande grafisk profil
 3. Gränsregional tillgänglighet, attraktiva besöksmål och information
 4. Besöksstrategi och åtgärdsplan/tilltaksplan 2019-2023
 5. Kommunikation och kompetensutveckling

 

Projektet omfattar en kartläggning av naturresurser, känsliga biologiska värden och kulturspår. På den norska sidan är naturvärden och geologiska värden inte lika grundligt undersökta som på den svenska sidan, men även här kommer nya data att samlas in. Och den norska parken har ännu ingen tillgänglighetsanpassning.                    

Kunskapsinhämtning/Dokumentation​

För att få till stånd en effektiv besöksförvaltning behöver förvaltningsmyndigheterna ta ett helhetsgrepp på det drygt två kvadratmil stora området. Framför allt den norska delen saknar dokumentation om de biologiska värdena. I Sverige består arbetet framför allt av en utvärdering av redan befintliga rapporter och forskningsunderlag.

Nationalparkernas kulturhistoria och fornlämningar ska dokumenteras innan spår och befintlig kunskap försvinner. Det här är nödvändigt för att kunna etablera nya besöksplatser och öka områdets attraktionskraft och har stor betydelse för lokalbefolkningens identitetskänsla.

Kulturminnesinventering i Fulufjället 2017, rapport 2017-12länk till annan webbplats

Besökarenkäter

Områdets besökare, turistnäring och reseliv kartläggs och utvärderas utifrån befintliga och nya underlag från besökarundersökningar och turismföretag. I Norge behövs en ny besökarundersökning som kartlägger vilka besökarna till nationalparken är, hur många som besöker och vilka åsikter de har om tillgängligheten.

I Sverige gjordes den senaste besökarenkäten 2014.länk till annan webbplats (Länk till Mittuniversitetet)

Besökarundersökning Fulufjellet-N 2016  öppnas i nytt fönster

Sårbarhetsanalys

Via kartläggningen ska känsliga naturvärden få stärkt skydd samt att vi kan styra besökare till platser som tål många besökare.

Rapport om sårbarhetsinventering i Fulufjellet-Nöppnas i nytt fönster

Förväntade resultat

 • Två kulturminneregistreringer (en på varje sida) i sammanhang med befintliga kulturminnen, tex. Slottet och Altarringen
 • Tre sårbarhetsanalyser (to i Norge) og èn oppdatert (i Sverige)
 • 1 ny brukerundersøkelse (Norge)
 • 1 fordypet analyse av tidligere brukerundersøkelse (Sverige)

Den gemensamma information om parken som finns idag är en gemensam folder som blev klar sommaren 2016 med en karta över hela Fulufjället. Arbetet med att undersöka möjligheten till en gemensam grafisk profil började i september 2016.                         

En möjlighetsstudie ska lösa frågan om hur de nationella natio-nalparksprofilerna (varumärkena) kan kombineras. Uppdraget sker i samarbete med Miljødirektoratet og Naturvårdsverket, samt de respektive PR-/arkitektbyråer i Sverige och Norge som har tagit fram de svenska respektive norska grafiska profilerna.

Sverige ansvarar för arbetspaketet och för större delen av kostnaderna, samt för kontakter med respektive grafiska byråer i Sverige och Norge.

Förväntade resultat

 • En möjlighetsstudie om hur de två nationalparksprofilerna ska kunna kombineras

Utkast till en gemensam budskapsplattform för FulufjälletPDF

 

För att öka nationalparkernas attraktionskraft och för att turistföretag ska kunna utveckla en gränsöverskridande verksamhet behöver i ett första steg rusta upp besöksmål, stigar och entréer.                         

Två nya gränsöverskridande stigar som leder från den ena nationalparken till den andra utan hinder av en riksgräns. Dessa stigar ska trolig märkas ut, skyltas upp, få vägvisning från befintlig väg eller led, och förses med information på flera språk. Befintliga entreer ska rustas upp så att igenkänningsfaktorn ökar oavsett från vilken land man börjar sin vandring och förses med omforent og samkjørt skyltställ.

Genom projektet tas en ny Fulufjällsfolder fram med en detaljerad karta som täcker de båda nationalparkerna och med de nya vandringslederna, entréerna och sevärdheterna inlagda. Den svenska foldern med engelsk översättning blev klar sommaren 2016.

Arbetet utförs i första hand av anställd personal. Kostnaderna täcker dessutom, byggmaterial, nya skyltställ, vägvisningsskyltar och tryckkostnader.

Hvis det oppstår hensyn som åpenbart taler mot at de planlagte aktivitetene ikke bør gjennomføres eller at tiltak bør omprioriteres, så vil endringsforslag bli drøftet med Interreg-sekretariatet.

​Förväntade resultat

 • Två gränsöverskridande leder
 • Anläggning av besöksmål och entréer: nya skyltställ, vägvisare, information mm.
 • En gemensam folder med gemensam karta (klar sommaren 2016)
 • Möjlighetsstudie av en gemensam applikation för telefoner​

 

Med en gemensam besöksstrategi ska vi ha möjligheten att utveckla ett långsiktigt hållbart friluftsliv och en hållbar och värdefull destination i norra Dalarna och östra Hedmark fylke.                        

Nu är det rätt tid att gemensamt ta fram en ny besöksstrategi och besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. Vi har fått en ny nationalpark i Norge. Det är snart femton år sedan nationalparken bildades i Sverige, och vi har många samlade erfarenheter från förvaltningen av parken och naturum. Vi har kunskap om besökarna i Sverige från besöksundersökningarna från 2001, 2013 och 2014.

Vi har nya varumärkesstrategier i både Norge och Sverige, som innebär en översyn av både entréer och information, och en besöksnäring under ständig utveckling och förändring med nya initiativ i exempelvis SITE-samarbetetlänk till annan webbplats.

Site-projektet syftar till att genom gränsöverskridande samarbete stärka attraktivitet och konkurrenskraft i hela regionen Sälen, Idre, Trysil och Engerdal. Därför är det angeläget för oss som förvaltar Fulufjällets nationalparker att utveckla vår samverkan.

Åtgärdsplan

Besöksstrategin kommer att resultera i en åtgärdsplan för vad som ska vidtas för att uppnå de övergripande målen med strategin, t.ex. leder som knyts samman på båda sidor av gränsen, gemensam skyltning och ett gemensamt kartmaterial och en gemensam grafisk profil.

Merparten av åtgärderna kommer att genomföras efter projektets slut, i ordinarie verksamhet eller i gemensamma projekt om ordinarie verksamhet inte tillåter det.

Förväntade resultat

 • En gränsöverskridande besöksstrategi
 • En gemensam åtgärdsplan

 

 Utkast till en gemensam besöksstrategi för Fulufjällets nationalparkePDFr

Populärversion - Besöksstrategin i korthet, A4-folderPDF

Projektets arbete och resultat presenterar vi på den här webbplatsen. Vi jobbar också med informationsbrev, en facebooksida och pressmeddelanden.                         

Allmängiltiga nyheter kommer också att publiceras på parkspecifika hemsidorna: sverigesnationalparker.se/fulufjallet och nasjonalparksstyre.no/fulufjellet

För den interna kommunikationen använder vi projectplace, ett molnbaserat webbverktyg.

Vi ska också göra en möjlighetsstudie för en gemensam mobilapplikation med information om nationalparkerna.

Gemensam kommunikationsplan

Utifrån delmål 4, besöksstrategin, ska en gemensam kommunikationsplan tas fram för nationalparkerna. Den ska ligga till grund för marknadsföring av parkerna externt, men också för intern utbildning.

För att säkerställa att besökare får en bra bild av parkerna kommer vi att genomföra seminarier med företag som är verksamma i nationalparkerna och vill använda sig av nationalparkernas grafiska identitet.

Förväntade resultat

 • En gemensam kommunikationsplan för de båda parkerna
 • Tre gränsöverskridande forskarseminarier
 • Två  gränsöverskridande samarbeten för turistföretag som vill använda nationalparkslogotyper
 • En studieresa för att få inspiration till projektet om nya typer av attraktioner som utvecklats med hänsyn till biologiska och/eller geologiska värden.
 • Projektkommuniaktion via webbplatser.
 • Möjlighetsstudie om gemensam applikation för telefoner.

 

Utkast till en gemensam budskapsplattform för FulufjälletPDF

Utkast till en gemensam kommunikationsstrategiPDF

 

Här hittar du aktuell information om interregprojektet Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker            

2018-10-01

Årets Fulufjällskonferens blir 6-7 november och hålls i Trysil. I år handlar konferensen om företagandet och produktutveckling.

Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/kalenderhandelser---dalarna/2018-10-05-fulufjallskonferensen-2018.htmllänk till annan webbplats

2018-04-28

Den 23-26 april 2018 gjorde projektet en studieresa till nationalparken Bayrischer Wald i Tyskland. Läs mer om resan under möten och minnesanteckningar.             

2018-01-10

Referensgruppsmöte 14-15 mars i Trysil

Boka in 14-15 mars för Fjulufjällsprojektets referensgruppsmöte. Mötet stratar med lunch den 14:e och avslutas klockan 10.30. Det blir presentationer och worskhops om besöksstrategin och om ett gemensamt budskap om Fulufjället. Kom med för att lämna dina åsikter!

2017-12-20

Dialoggruppsmöte 5 december i Sörsjön

I början av december hade vi dialoggruppsmöte i Sörsjön för att arbeta fram ett "budskap om Fulufjället". Målet med träffen var att komma fram till ett gemensamt budskap för Fulufjället via text och/eller bilder som kan användas i på skyltar, trycksaker och för marknadsföringen av nationalparkerna.

Vi kom inte fram till ETT budskap, men det var samstämmighet kring ett flertal värdeord vi kan använda för området. Nu fortsätter arbetet med att tar fram en rapport om värdeord, gemensamma budskap och hur dessa kan användas i kommunikationen. Vi genomför två möten för allmänheten i Särna och Ljördalen i jan/feb där vi diskuterar värdeorden med lokalbefolkningen. Ett förslag på värdeord och budskap kommer att presenteras för projektets styrgrupp och referensgrupp vid ett möte den 15 mars i Trysil. Sedan tar vi med oss arbetet med värdeorden och budskapet in i kommunikationsstrategin och utformningen av prioriteringar och åtgärder i besöksstrategin.

Läs anteckningarna från mötet här.PDF

2017-10-26

Anteckningar från kunskapsseminariet i Idre 3-4 oktober

Den 3-4 oktober samlades vi i Idre för att öka kunskapen och utbyta erfarenheter kring naturturism och besökstrender. Totalt kom ett sjuttiotal aktörer från myndigheter, kommuner, näringsliv och intresseorganisationer för att lyssna och duskutera. Bakom arrangemanget stod Naturvårdsverkets forskningssatsning "Storslagen fjällmiljö", SITE Destination och Fulufjällsprojektet.  

Anteckningar och prersentationer finns på Storslagen fjällmiljös webbplats.länk till annan webbplats

2017-08-23

Kunskapsseminarium om besökstrender och naturturism i fjällen

I år blir det inget specifikt seminarium om Fulufjället. Istället samkör vi med SITE-projektet och Mittuniversitetet och arrangerar ett kunskapsseminarium om besöksstrender och naturturism i fjällen. Det kostar inget att deltaga.

När: 3-4 oktober 2017, programmet inleder och avslutar med lunch.
Var: Idre Kulturhus, Framgårdsvägen 1, Idre
Målgrupp: Fjällaktörer i Sälen – Idre –Trysil – Engerdal

2017-06-26

Dialoggruppsmöte i Ljördalen

Den 30 maj samlades vi i projektgruppen och en utsedd dialoggrupp för att diskutera utkastet till nulägesanalysen för Fulufjällets nationalparker. Nulägesanalysen ska redogöra för vad vi har och vad som saknas eller skulle behöva bli bättre. 

Presentationer, en sammanfattning av diskussionerna samt nulägesanalysen finns under Möten.

2017-05-31

Besökarundersökning i Fulufjellet 2016

Delprojekt 1 handlar om att inhämta ny kunskap om Fulufjället. Sommaren 2016 gjorde NINA, Norsk institutt for naturforskning, en besökarundersökningen i Fulufjellet. Rapporten är nu färdigställd och går att se på den här sidan: http://hdl.handle.net/11250/2440419länk till annan webbplats 

2017-03-16 

Referensgruppsmöte och kick-off för projektet i Sälenfjällen

Den 8-9 samlades ett fyrtiotal personer i referensgruppen för att samla synpunkter om innehållet i den kommande besöksstrategin. Mötet bjöd också på flera föreläsningar om besökarundersökningar i Fulufjället och andras exempel strategiarbete för ökad turism.

Bland annat föreläste George Hogg, enhetschef vid Scottish Natural Heritage, om arbetet med nationalparken Cairngorms i Skottland. Kärnan i hans budskap var att det är viktigt att myndigheter, kommuner, turistföretag och organisationer arbetar tillsammans för att lyckas med turistsatsningar. Och ska en park kunna generera intäkter måste den tillgängliggöras så att folk får valuta för sina pengar.

Jakob Ebner inledde med att redogöra för projektets uppdrag, avgränsningar och hur tiden fram till december 2018 ska disponeras.  

I den svenska delen av Fulufjället gjordes den senaste besökarundersökningen 2014. Under seminariet presenterades också en färsk studie som gjorts på den norska sidan. Bland annat efterfrågar besökarna fler aktiviteter och fler förslag på kortare vandringar.

Den kanske viktigaste delen av seminariet var en workshop med deltagarna för att samla in synpunkter till grund för besöksstrategin. Det gav förslag om hur man ska arbeta med gemensam marknadsföring, skapa förutsättningar för turistföretag och utveckla besöksmål.

Dag 2 fick vi också lyssna på andras arbeten med turiststrategier, med exempel från nationalparker i både Sverige och Norge, samt aktuell forskning om turism.

Presentationer från seminariet finns under Möten. 

- En slutsats vi kan dra av seminariet är att ett nära samarbete mellan alla intressenter är det viktigaste för att lyckas. Det är också viktigt att tydliggöra alla intressenters olika roller och vilket ansvar de har, säger Länsstyrelsen Dalarnas projektledare Jakob Ebner.

Dagarna avslutades med ett styrgruppsmöte där vi var eniga om att vi är på rätt spår.

2017-02-15

Arbetet med kulturminnesinventering är påbörjad

Delprojekt 1 handlar om att inhämta ny kunskap om Fulufjället. Nu har arbetet börjat med att dokumentera parkernas kulturhistoria och fornlämningar. Det behöver göras för att på sikt kunna skapa nya besöksplatser, öka områdets attraktionskraft och öka lokalbefolkningens idententitetskänsla.

Arbetet leds av kulturmiljöfunktionen på Länsstyrelsen Dalarna på svensk sida och av motsvarande funktion på Hedmark Fylkeskommune på norsk sida. Pengar är även avsatta för att lokala resurser ska kunna hjälpa till. 

I delprojektet ingår också att göra en fördjupande analys av den beökarstudie som gjorde 2014.

2017-01-20

Interreg finaniserar projekt om geologin i Fulufjället

Sveriges Geologiska Undersökning och Norsk Geologisk Undersökelse får göra en förstudie för hur man ska utveckla besöksnäringen och besöksmålen ur geologisk synpunkt. Fulufjället ingår som ett av huvudområdena.

2016-11-30

Inbjudan till referensgruppsmöte och projektupptaktDen 8-9 mars 2017 är det kick-off för besöksstrategin och Fulufjällsprojektet. Du som har fått en inbjudan har de kunskaper som behövs i projektet. Vi vill gärna ha dig med i projektets referensgrupp. Referensgruppen kommer att träffas tre gånger under projekttiden. Hör av dig till oss om du känner attt du är rätt person, men inte fått en inbjudan.Syfte med seminariet är att tydliggöra projektets uppdrag och avgränsning, påbörja arbetet med besöksstrategin samt att omvärldsbevaka, få inspiration och samordning.

Tid: 8-9 mars 2017
Plats: Stöten Ski Hotel, Sälen

2016-11-02

Anteckningar från forskarseminariet 2016

6-7 oktober arrangerades det årliga forskarseminariet på naturum Fulufjället. Årets tema var Geologi och Geoturism.

2016-09-22

Fulufjällets forskarseminarium

Boka in 6 till 7 oktober för årets forskarseminarium om Fulufjället. Länsstyrelsen Dalarna och Fylkesmannen för Hedmark fylke bjuder på föreläsningar om Fulufjällets natur och kultur. 

I år håller vi till vid naturum Fulufjället båda dagarna. Programmet har särskild tonvikt på geologi och geoturism med flera intressanta föreläsare från både Norge och Sverige.

2016-08-15

Ny gemensam folder om Fulufjällets nationalparker​

Läs vår nya folder om Fulufjället. Nu tar den upp Fulufjället som en helhet med en gemensam karta för båda nationalparkerna på svenska och norska sidan. Foldern är ett av målen i delprojeket Gränsregional tillgänglighet. 

 

På den här sidan publicerar vi mötesanteckningar och eventuella presentationer från de möten vi haft inom Fulufjällsprojektet.

Presentationer och anteckningar från Fulufjällskonferensen i Trysil 6-7 november 2018

I år handlade Fulufjällskonferensen om företagandet och produktutveckling. Syftet med konferensen var att visa nya produkter, vilka är de och vem utvecklar dem, samt, hur kan samarbetet mellan förvaltningen, företag, kommun, ideell sektor i förankras praktiken? och presentera den gränsöverskridande besöksstrategin för Fulufjällets nationalparker.

Vi samlades på SAS Radisson i Trysil. Sammanlagt möttes 48 personer från nationalparksförvaltningen, turistbranschen och andra organisationer.

MinnesanteckningarPDF

Presentationer

Terje Motroen, Högskolen i InnlandetPowerpoint

Leif Helldal, Länsstyrelsen i Dalarnas länPowerpoint

Kristian Bjørnstad, Utviklingsleder, Trysilvassdragets Skogeierlag, TVSPowerpoint

Henriette Bøe Kildahl, Nasjonalparkstyret FulufjelletPowerpoint

Sofia Tiger, Länsstyrelsen Dalarna, Naturum FulufjälletPowerpoint

Harald Østmoe, naturguidePowerpoint

Jakob Ebner, Länsstyrelsen Dalarna; Annika Andersson, KnappgårdenPowerpoint

Stefan Holmqvist, landskapsvetarestudent, Lunds universitetPowerpoint

Studieresa till Bayrischer Wald i Tyskland

Den 23-26 april åkte 26 representanter från nationalparksförvaltningen, kommuner, intresseorganisationer och företag på en studieresa till den tyska nationalparken Bayrischer Wald i södra Tyskland.

Det blev berikande fyra dagar där vi blev presenterade hur de arbetar med turism, nationalparkpartners, gränsöverskridande samarbete, naturinformation och naturskydd i parken som ligger intill den Tjeckiska nationalparken Sumava.

Läs minnesanteckningarna härPDF

Presentationer och anteckningar från referensgruppsmötet i Trysil 14-15 mars 2018

 Anteckningar från referensgruppsmötet i TrysilPDF

 14/3

Geir Høitomt; verneforemål och verneverdier i Fulufjellet. (pdfPDF

Dagmar Hagen; sårbarhetsvurdering av vegetation langs utvalde stier i Fulufjellets nationalpark. (pdfPDF

Leif Helldal och Sofia Tiger; utmaningar och möjligheter i Fulufjällets nationalparker, resultat av nulägesanalysen. (pdfPDF)

 Henriette Bøe Kildahl; Forslag til mål och strategiske grep i en felles besöksstrategi. (pdfPDF

Blädderblocksbilder från workshop om mål och strategier (pdfPDF

 15/3 

 Jakob Falkerby; vår bild av Fulufjället! Resultat från vår budskapsarbete i ord och bild (pdfPDF)

 Diskussionsgruppsmöten om ett Budskap för Fulufjället

Ljördalen 12 februari 2018PDF

Lomkällan 13 februari 2018PDF

Dialoggruppsmöte 5 december i Sörsjön

Läs anteckningarna från mötet här.PDF

Fjällseminariet/Kunskapsseminariet i Idre 3-4 oktober 2017

Anteckningar och presentationer finns på Storslagen fjällmiljös webbplats.länk till annan webbplats 

Dialoggruppsmöte Ljördalen 30 maj 2017

Presentation nulägesanalys-30-majPDF

Presentation av projektet-30-majPDF

Anteckningar Dialoggruppsmöte i Ljördalen den 30 maj 2017PDF

Utkast Nulägesanalysen FulufjälletPDF

Besökarundersökning-2014_sammanfattning_SofiaPDF

Projektets kick-off i Stöten 4-5 mars 2017

Anteckningar-hela-Kickoffen-StötenPDF

Kickoff-Stöten-workshopPDF

Scotland_George HoggPDF

Kosterhavet_AndersTysklindPDF

Jotunheimen_MagnusSnötunPDF

Fulufjället_projektpresentation_JakobEbnerPDF

Besökarundersökning-2014_sammanfattning_SofiaPDF

BIOTOUR_JanVidarHaukelandPDF

Besöksstrategi_LeifHelldalPDF

SITE_KlasDarlinPDF

​Anteckningar från forskarseminariet 2016

 6-7 oktober arrangerades det årliga forskarseminariet på naturum Fulufjället. Årets tema var Geologi och Geoturism.

Anteckningar-fulufjallsseminariet-2016PDF

Kontaktperson Fulufjällsprojektet

Jakob Ebner
jakob.ebner@lansstyrelsen.se

Kontakt