Stora rovdjur

Brunbjörn

Jakt på de stora rovdjuren är mycket restriktiv och kan bara bedrivas som skydds- eller licensjakt. Det är Naturvårdsverkets eller länsstyrelsernas beslut som tydliggör villkoren för skyddsjakt och licensjakt på björn, varg, lodjur och järv.

Därför bedrivs licensjakt

Licensjakt bedrivs för att uppnå olika rovdjursförvaltningsmål, främst för att minska tätheten av rovdjur i ett område, eller för att hålla stammen på en konstant nivå.

Licensjakt är normalt inte aktuellt om antalet djur skulle ligga under länets miniminivå. Licensjakt sker exempelvis utifrån kriterier baserade på inventeringsresultat, skadesituation, genetisk status, påverkan på jakt, lokala koncentrationer av arten samt hur länge det funnits revir i området.

Reglering av licensjakt

Licensjakt är en strikt reglerad och kontrollerad form av jakt som bara får ske på de villkor som står i ett licensjaktbesluten. Licensjakt kan bli aktuellt om rovdjursstammarna överstiger miniminivån för hela förvaltningsområdet.

Det är Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen som fattar beslut om licensjakt. Naturvårdsverket kan ge Länsstyrelsen rätt att fatta beslut om licensjakt på regional nivå.

Hur många djur som tilldelas i jakten (jaktuttag) och hur de kan fördelas (om flera län) bestäms av den enskilda länsstyrelsen och i samarbete med övriga länsstyrelser inom respektive rovdjurförvaltningsområde.

Information om licensjakter i Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna beslutade den 16 december 2021 om licensjakt i Dalarnas län. 5 lodjur får fällas inom det beslutade jaktområdet.

Jakttid

Jakten får bedrivas under tiden 1 mars 2021 – 31 mars 2021 eller tills dess att länsstyrelsen avlyser jakten om detta sker innan den 31 mars 2020.

Lodjur får enligt 9 § jaktförordningen jagas från och med en timme före solens uppgång t.o.m. en timme efter solens nedgång. Timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

Kontaktpersoner

Ellinor Theorin, vilthandläggare, 010-225 04 67, ellinor.theorin@lansstyrelsen.se

Caroline Dickson, enhetschef, 010-225 03 45, caroline.dickson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Dalarnas län har tagit beslut om licensjakt på björn 2021.

48 björnar får fällas i länet med start 21 augusti och jakten pågår som längst till 15 oktober. Alla som deltar i jakten är skyldiga att känna till villkoren i beslutet. 

Beslut om licensjakt efter björn 2021 Pdf, 3.9 MB.

Information om resultatet av licensjakten på björn 2020

Rapportera fälld eller påskjuten björn

Precis som tidigare år måste fälld eller påskjuten björn rapporteras till Länsstyrelsen inom två timmar.

Ring 010-225 04 70 för att anmäla fälld eller påskjuten björn. Samma nummer gäller om du vill veta återstående tilldelning.

SMS-tjänst för information om aktuell tilldelning

För att underlätta och effektivisera information om aktuell tilldelning och/eller avlysning under jakten, rekommenderas samtliga jaktdeltagare att utnyttja Länsstyrelsens SMS-tjänst. Registrering till SMS-tjänsten görs enligt följande:

Skicka SMS till telefonnummer: +46 769 44 76 27

Ange följande meddelande: Spara(mellanslag)Förnamn(mellanslag)Efternamn(mellanslag)Björnjakt2021

Exempel: Spara Kalle Svensson Björnjakt2021

Jaktområden

Jakten är fördelad på fyra områden med en särskild kvot för vuxna honor i två av områdena. Antalet björnar som får skjutas inom varje område bestäms utifrån målet att björnstammen ska tillåtas att spridas söderut.

Jaktområde 1 Pdf, 33.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Jaktområde 2 Pdf, 31.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Jaktområde 3 Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Jaktområde 4 Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.


Besiktningsstationer

Det finns två fasta besiktningsstationer under 2021 års björnjakt:
1. Karelius chark

Vägbeskrivning: Karelius chark ligger intill riksväg 66, 500 meter norr om Ungärde skola i Lima. Skålmo 20, 78064 Lima

Sweref 99: N: 6757431 E: 411060
RT 90: X: 6760869 Y: 1367397

Karta besiktningsstation Karelius chark Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2. Besiktningsstation i Lenåsen/Boda-Bingsjö

Vägbeskrivning: Från norr på riksväg 301 i höjd med Boda, avtagsväg till vänster där det står Lenåsen på skylten. Från syd, ta av till höger vid skylten mot Lenåsen. Från öst, kör norrut på riksväg 301 till skylt mot Lenåsen. Efter avfarten från 301:an, håll till höger.

SWEREF 99: N 6763415-E 513217
RT90: X 6765597-Y 1469668

Karta besiktningsstation Lenåsen/Boda-Bingsjö Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Här är en större karta som visar var stationerna ligger.

Karta över besiktningsstationer under 2021 års licensjakt på björn.

Karta över besiktningsstationer under 2021 års licensjakt på björn.

Delområde 1

Antal djur som får fällas: Högst tio (10) björnar varav minst fem (5) inom delområde 1a.

Områdets avgränsning: Området följer avgränsningen för Särna-Idre älgförvaltningsområde
Område 1a: I söder följer området Riksväg 70 och väg 311, i norr följer området länsgränsen.

Delområde 2

Antal djur som får fällas: Högst 28 björnar.

Områdets avgränsning: De delar av Transtrands, Älvdalens, Noppikoskis, Voxnas, Siljansringens, Bingsjös, Bjursås, Söder Voxnans, Gruvbergets och Lumshedens älgförvaltningsområden som ligger innanför länets gränser.

Delområde 3

Antal djur som får fällas: Högst åtta (8) björnar varav högst tre (3) björnhonor över 80 kg levandevikt. När tre honor över 80 kilo fällts avlyses jakten.

Områdets avgränsning: De delar utav Malung Västras, Malung Östras och Siljansnäs älgförvaltningsområden som ligger innanför länets gränser.

Delområde 4

Antal djur som får fällas: Högst två (2) björnar varav högst en (1) björnhona över 80 kg levandevikt. När en hona över 80 kilo fällts avlyses jakten.

Områdets avgränsning: De delar utav Fredriksbergs, Gyllbergens, Norns, Klotens, Gimmens och Gävle-Dalas älgförvaltningsområden som ligger innanför länets gränser.

Jaktområden licensjakt björn 2018.

När får jakten bedrivas?

21 augusti 2021 till 15 oktober 2021 eller tills jakten avlyses. Från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.

Hur många björnar får fällas?

48 djur totalt i Dalarnas län.

Tilldelning i de olika delområdena

Område

Tilldelning

Honkvot

Varav inom område 1a

1

10


Minst 5

2

283

8

3


4

2

1


Vilka djur får fällas?

Samtliga björnar med undantag för björnhona som åtföljs av ungar samt de ungar som följer björnhona (oavsett ungarnas ålder).

Hur får jakten bedrivas?

Högst två hundar får användas samtidigt. Åteljakt är tillåten i Dalarnas län, men med särskilda villkor, Se filken "Åteljakt på björn" nedan. Upptag av björnspår med hund vid åtel är inte tillåtet.

Hur anmäler jag en fälld eller påskjuten björn?

Skytten ringer Länsstyrelsen på telefon 010-225 04 70 utan dröjsmål och senast inom två timmar.

Hur får jag veta hur många björnar som återstår att fälla?

Ring Länsstyrelsens telefonsvarare på telefon 010-225 04 70.

 Jakt vid åtel kommer att vara tillåtet vid årets licensjakt på björn. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid åtel är dock inte tillåtet.

Åtelmaterial får läggas ut från den 15 juli tills den sista björnen fällts, men inte längre än till jakttidens slut 15 oktober. Observera att tillstånd för åtel måste sökas från Länsstyrelsen innan åtel läggs ut. 

Läs de fullständiga villkoren för åteljakt här Pdf, 177.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om åteljakt Pdf, 172.9 kB.

Blankett för dokumentation av åteljakt Pdf, 129.3 kB.

Ingen licensjakt på varg 2021 i Dalarnas län

Som Länsstyrelsen har informerat om tidigare kommer det inte att genomföras någon licensjakt på varg 2021 i Dalarnas län. Det beror på att vargstammen i Dalarna, enligt den inventering som gjordes 2019–2020, inte når upp till den nivå som krävs för att licensjakt ska få genomföras.

Syftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst. Var vargjakten kan bedrivas beror på var det är tätast med vargrevir och miniminivån för vår region.

Bred förankring över länsgränser

Länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet samverkar om antal vargar i besluten om licensjakt. På så sätt minskar risken för att vargstammen påverkas negativt. I mellersta rovdjursförvaltningsområdet ingår Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Gävleborgs, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län. Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till dessa länsstyrelser för att rovdjursförvaltningen ska vara regionaliserad.

 

Skyddsjakt

Skyddsjakt är till för att förhindra en allvarlig skada. Länsstyrelsen Dalarna har efter ett delegeringsbeslut från Naturvårdsverket rätt att besluta om skyddsjakt på stora rovdjur inom Dalarnas län.

Anmäl om du dödat rovdjur för att skydda tamdjur

Som ägare till tamdjur kan du skydda dina djur på vissa villkor, enligt 28 § jaktförordningen. Den som dödat ett rovdjur med stöd av denna paragraf är skyldig att anmäla händelsen till länsstyrelsen.

Tillsyn av skydds- och licensjakt

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden och informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet. Vi ansvarar också för att mildra de konflikter som kan uppstå mellan människor och rovdjur.

Frågor och svar om licensjakt på stora rovdjur

Vi får många frågor om licensjakterna på rovdjur. Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Jakt är ett av verktygen för att förvalta rovdjurspopulationen. Syftet med jakten kan exempelvis vara att balansera antalet individer av en art så att konflikter mellan människa och djur kan undvikas.

Beslut om licensjakt tas av länsstyrelsen efter delegering av beslutanderätt från Naturvårdsverket. Det antal djur som får jagas (jaktuttaget) bestäms av länsstyrelsen i samråd med övriga berörda län och baserar sig bland annat på inventeringsresultat, regionala förvaltningsplaner, beräkningar av möjligt jaktuttag, populationstäthet, genetiskt status med mera.

Vem som får jaga regleras i villkoret i besluten. Det handlar till exempel om krav på jaktledare, registrering av jaktledare, jakträtt i området med mera.

Jakten ser olika ut beroende på vilken art som jagas. Det finns dock regleringar i jaktbeslutet, jaktförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter om vad som är grundkrav, exempelvis regleras vilken typ av vapen som får användas.

Ytterligare vägledning som uppmaning om att endast skjuta rena sidoskott mot stillastående djur finns. Sökning efter varg- eller lospår med hjälp av motorfordon kan till exempel tillåtas (om det sker på allmän eller enskild väg) men man får inte skjuta, förfölja eller genskjuta djur från fordonet. Vid jakt på björn kan man ansöka om att få jaga med hjälp av åtel, man får dock inte släppa hunden vid en godkänd åtel. Det är villkoren i jaktbeslutet som reglerar i mångt och mycket hur jakten får gå till.

En skjuten varg, björn eller lodjur ska omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. När vi tagit emot anmälan ger vi information om hur det skjutna djuret ska hanteras samt bestämmer tidpunkt och plats för besiktning (som görs av en besiktningsman från Länsstyrelsen).

Gällande varg och lodjur ordnar Länsstyrelsen sedan så att djuret skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion. Skinnet tillfaller jakträttsinnehavaren under vissa förutsättningar som regleras i lecensjaktsbeslutet.

Läs mer om rovdjuren

Rovdjur

Kontakt