Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

jaktmarkering i skog

Älgförvaltning och jaktområden

Länet är indelat i älgförvaltningsområden för en långsiktig och hållbar förvaltning av älgstammen. Förvaltningsområdena är i sin tur indelade i olika typer av jaktområden. På den här sidan hittar du information om olika jaktområden och, hur du registrerar och ändrar älgskötsel- och licensområden.

Förvaltningsområden och förvaltningsgrupper

Länsstyrelsen ansvarar för avvägningen mellan de olika samhällsintressen som berörs av älgförvaltningen och att nationella mål uppnås. Samtidigt tar vi hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. I varje län finns övergripande riktlinjer för älgförvaltningen. Riktlinjerna beslutas av länets viltförvaltningsdelegation och fungerar som stöd och vägledning för länets älgförvaltningsområden.

Länet är indelat i älgförvaltningsområden. Ett älgförvaltningsområde leds av en älgförvaltningsgrupp. Inom varje område ansvarar älgförvaltningsgruppen för förvaltning och utveckling av den lokala älgstammen. Länsstyrelsen ansvarar för att godkänna älgförvaltningsplaner och för att fastställa älgskötselplaner.

Förvaltningsgruppernas uppgifter är bland annat att:

 • ta fram en förvaltningsplan för sitt förvaltningsområde
 • granska älgskötselområdenas skötselplaner
 • följa upp förvaltningen inom sitt förvaltningsområde
 • samordna med inventeringar inom sitt förvaltningsområde.

Kartor över älgjaktområden, älgförvaltningsområden och viltvårdsområden

Information om var gränserna går för länets älgjaktområden hittar du i vår karttjänst Webb-Gis. I Webb-Gis kan du förutom att välja älgjaktsområden även visa älgförvaltningsområden, kronhjortsskötselområden och viltvårdsområden.

Välj "Vilt och fiske" i menyn och klicka på den lilla pilen. Då visas en undermeny och där du kan klicka i olika alternativ för det område du vill ha mer information om.
Till exempel LST Älgjaktområden.

Se länets områden i karttjänsten Webb-GIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tre olika typer av jaktområden

Älgjakt kan bedrivas inom tre olika typer av områden:

 • älgskötselområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • licensområde som registrerats av Länsstyrelsen
 • jakt på oregistrerad mark.

Digitalisering av älgjaktområdena

Våren 2022 genomförde Länsstyrelsen en digitalisering av samtliga älgjaktområden i Dalarnas län. Digitaliseringen görs för att Länsstyrelsen ska kunna upprätthålla en rättssäker och effektiv älgförvaltning. Det nya systemet ger en mer exakt information om arealer och effektivisera administrationen av registreringsansökningar.

Vid digitaliseringen justeras älgjaktområdernas gränser justeras för att stämma bättre mot fastighetsgränser och älgförvaltningsområdesgränser. Det kan medföra att ett älgjaktområdes beslutade landareal skiljer sig mot tidigare beslutade areal.

När man får ett beslut om ny beslutad landareal är det viktigt att granska kartan noggrant. Finns det något fel ska det anmälas till Länsstyrelsen.

Samarbete och samråd viktigt

Företrädare för älgskötselområdet ska varje år följa upp älgskötselplanen och vid behov justera den så att planens mål uppnås. Samarbete inom älgskötselområdet är grunden för en god älgförvaltning, och det är därför viktigt att man varje år genomför ett samråd med berörda fastighetsägare, jakträttshavare och viltvårdsområdesföreningar. Mer information hittar du på älgdata.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., bland annat:

Statistik och information om planerad avskjutning (älgdata) Länk till annan webbplats.

Mall för älgskötselplan (älgdata) Länk till annan webbplats.

Ett älgskötselområde är ett område där en eller flera jakträttshavare gått samman för att bilda ett område där de själva kan förvalta älgjakten. Ett älgskötselområde måste klara en långsiktig avskjutning på minst tio vuxna älgar per år för att få vara registrerat.

Jakten inom ett älgskötselområde regleras av jägare och markägare inom området i en skötselplan. Skötselplanen tar de själva fram i samråd med berörd älgförvaltningsgrupp. Skötselplanen granskas av förvaltningsgruppen och fastställs av Länsstyrelsen. Planen ska leda till att älgförvaltningsplanens mål inom älgförvaltningsområdet nås.

Att vara med i ett älgskötselområde är helt frivilligt och en jakträttshavare kan begära utträde från området hos Länsstyrelsen.

Ett licensområde ska vara så stort att det ska gå att skjuta av minst en älgkalv per år. Förvaltningsgrupperna lämnar förslag på arealgränser i sin förvaltningsplan. Dessa förslag är ett underlag för Länsstyrelsens beslut om registrering av licensområden och tilldelning av licensområden inom berört förvaltningsområde.

På mark som inte är registrerad för älgjakt får den som har jakträtten jaga årskalv av älg under en kort period i början av jakten. Antalet älgkalvar är inte begränsat men du måste anpassa jakten efter tillgången på vilt, precis som vid jakt på andra arter. Jakttiden är begränsad till fem dagar.

Jakttiden omfattar fem dagar inom länets älgförvaltningsområden

För septemberdelen:
1–5 september 2021

För oktoberdelen:
8-12 oktober 2021

På oregistrerad mark får du jaga ett obegränsat antal älgkalvar under den tillåtna jakttiden.


Ansök om att registrera ett nytt jaktområde

Du kan ansöka om att bilda ett nytt älgskötselområde eller licensområde. För att kunna bilda ett älgjaktområde ska området ligga inom samma älgförvaltningsområde.

Bilda älgskötselområde

För att få bilda ett älgskötselområde ska du kunna fälla minst tio vuxna älgar per år över tid. Ett älgskötselområde ska också vara i princip sammanhängande och omfatta i huvudsak samma älgstam.

Bilda licensområde

Ett licensområde ska vara av sådan karaktär att det är lämpat för älgjakt. Ett licensområde måste också vara tillräckligt stort för att kunna fälla minst en älgkalv om året. Vilken storlek ett licensområde minst behöver vara styrs av älgförvaltningsplanen för älgförvaltningsområdet där det området är placerat som du ansöker om.

Din ansökan om registrering av nytt jaktområde ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring med blanketten nedan. Din ansökan om ändring av älgskötsel- eller licensområde ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan om ändring är 2300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Alla förändringar av älgskötselområden ska registreras hos Länsstyrelsen, sista ansökningsdag är 31 januari. Ansökan ska innehålla godkännande från företrädare för alla inblandade jaktområden, fastighetsbeteckning eller älgjaktområdesnummer och gärna en karta.

Ansökningar om överföring av licensområden till ett älgskötselområde och begäran om utträde ur ett älgjaktområde är kostnadsfria.

Alla andra förändringar av älgjaktområden (utökning, byte eller nyregistrering) kostar 2300 kronor.

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5050–5858, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Kontakta oss, så skickar vi blanketten Ansökan och avtal för älgskötselområde och licensområde för älgjakt i Dalarna. Se kontaktuppgifter nedan.
 2. Fyll i blanketten.
 3. Skriv under och skicka ifylld blankett via e-post till Länsstyrelsen eller med post:
  E-post till Länsstyrelsen i Dalarnas län

 4. Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Så hanterar vi dina personuppgifter

Alla förändringar av licensområden ska registreras hos Länsstyrelsen, sista ansökningsdag är 31 januari. Ansökan ska innehålla godkännande från företrädare för alla inblandade jaktområden, fastighetsbeteckning eller älgjaktområdesnummer och gärna en karta.

Arealen för licensområden registrerade i Dalarna ska uppgå till minst 200 hektar.

Ansökningar om överföring av licensområden till ett älgskötselområde och begäran om utträde ur ett älgjaktområde är kostnadsfria.

Alla andra förändringar av älgjaktområden (utökning, byte eller nyregistrering) kostar 2300 kronor.

Länsstyrelsen prövar om det i registreringsansökan uppgivna området ska registreras som älgskötselområde respektive licensområde för älgjakt.

Avgifter

För ansökan om registrering av område för älgjakt ska en avgift om 2 300 kr inbetalas till Länsstyrelsen. Ansökan behandlas inte förrän avgiften har inbetalats.

 • Avgiften är på 2300 kronor
 • Betala in till bankgiro 5050–5858, ange:
  • Registering av älgjaktsområde på talongen
  • Registering av älgjaktsområde vid inbetalning
  • Sökandens namn

Gör din ansökan så här

 1. Kontakta oss, så skickar vi blanketten Ansökan och avtal för älgskötselområde och licensområde för älgjakt i Dalarna. Se kontaktuppgifter nedan.
 2. Fyll i blanketten.
 3. Skriv under och skicka ifylld blankett via e-post till Länsstyrelsen eller med post:
  E-post till Länsstyrelsen i Dalarnas län

 4. Länsstyrelsen i Dalarnas län
  Enheten för vilt
  Åsgatan 38
  791 84 Falun

Så hanterar vi dina personuppgifter

Ansök om ändring av registrerat jaktområde

Om du vill lägga till eller ta bort fastigheter i ett befintligt älgskötselområde eller licensområde gör du en ansökan om ändring.

Du som är företrädare för ett redan registrerat område kan ansöka om ändring i vår e-tjänst eller på en blankett. Fördelen med att använda e-tjänsten är att du ser ditt befintliga registrerade jaktområde och du behöver inte skicka in ett separat avtal mellan älgjaktsområdet och jakträttshavaren. I e-tjänsten kan du markera i en interaktiv karta vilken eller vilka fastigheter som ska läggas till eller tas bort och beräkna landarealer.

Din ansökan om ändring ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 31 januari inför det kommande jaktåret. Avgiften för ansökan är 2 300 kronor som du betalar i samband med ansökan.

Kontakt

Våra telefontider

Du når våra vilthandläggare, helgfria vardagar mellan klockan 08.30 och 11.30.

Övriga tider är du välkommen att kontakta oss via e-post.

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss