Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vilda pollinatörer

Det finns idag många hot mot våra vilda pollinatörer. Bland annat har insekternas livsmiljöer blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pollinering är viktigt, det bidrar till produktion av livsmedel och till ett fungerande ekosystem.

Det finns cirka 3 000 pollinerade insektsarter i Sverige. Det handlar om bin och andra steklar, dag- och nattfjärilar, flugor och skalbaggar. En stor andel av arterna är hotade. Bland vildbin, som är den allra viktigaste gruppen pollinatörer, är en tredjedel av arterna rödlistade.

Sök stöd för projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering. Stödet söks inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

Arbetet med vilda pollinatörer i Dalarna

 I Dalarna har vi börjat med att skaffa oss bättre kunskap om var vildbina finns i länet. Ett visst arbete har gjorts tidigare och finns bland annat sammanställt i rapporten Vildbin i Dalarnas odlingslandskap.

2008:18 Vildbin i Dalarnas odlingslandskap Länk till annan webbplats.

Under 2020 och 2021 gjordes en större inventering framförallt i de områden som har bra förutsättningar för vildbin men där vi har dålig kunskap. Rapporten redovisar en detaljerad analys och förslag på naturvårdsåtgärder som gynnar pollinatörer. Analysen redovisas kommunvis i förhoppningen att många framtida initiativ är kommunbaserade.

Rapport 2022:10 Gaddsteklar och andra pollinatörer i Dalarnas län Länk till annan webbplats.

Flera kommuner arbetar med insatser för att gynna vilda pollinatörer, främst genom lokala naturvårdssatsningen (LONA). Länsstyrelsen stöttar dessa projekt och arbetar också för att få till fler projekt som gynnar pollinatörer genom regelbundna kontakter med kommunerna.

Ett naturreservat som är särskilt viktigt för vildbin är Rommehed där praktbyxbi, guldsandbi och, om man har tur, slåttersandbi kan hittas.

Naturreservatet Rommehed

Titta gärna på ett föredrag om humlor. De gör ett mycket viktigt jobb. Biologen Jens Montelius Risberg berättar om några av de nära fyrtio humlearter som surrar i vår svenska natur och med ett särskilt fokus på humlor i Dalarna. Inspelat den 14 september på Naturum Dalarna. Arrangör: Naturum Dalarna.

Ett år i humlans landskap på Utbildningsradions webbplats UR Play Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hela Sverige blommar

När många gör något litet för att uppnå samma mål, då kan vi göra skillnad. Det är tanken med projektet Hela Sverige blommar där Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med Hushållningssällskapet och lantbrukare arbetar för att få mer nektarrika växter i landskapet.

Lantbrukaren får påsar med fröer för att så ett- eller fleråriga nektarrika växter som ger mat till våra vilda pollinatörer. När maten finns tillgänglig på fler platser under större delen av året blir pollinatörerna fler. Vi får höra deras surr oftare och se när de pollinerar våra växter.

Om Hela Sverige Blommar på Hushållningssällskapets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kan du göra? - inspiration från andra län

Filmer och handböcker

Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram olika foldrar för att ge tips och idéer till exempelvis föreningar inom rid- och golfanläggningar, anläggningar i kyrkogårdsmiljö samt en med mer generella åtgärder för hela landskapet. Dessa råd och tips passar till stor del också för förhållandena i Dalarna.

Vilda pollinatörer hos Länsstyrelsen i Skåne

Länsstyrelsen i Värmland har en folder som visar hur vi kan hjälpa våra pollinatörer i olika miljöer i jordbrukslandskapet. Miljöerna och tipsen passar även för Dalarnas jordbrukslandskap.

Hjälp vilda pollinatörer i jordbrukslandskapet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Receptsamling för högre biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram en receptsamling för biologisk mångfald. Enkla och tydliga beskrivningar på billiga åtgärder som du själv kan göra, till exempel att bygga ett insektshotell, skapa sandiga miljöer eller så in nektarrika växter.

Biologisk mångfald i parker och trädgårdar - Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Artrikare vägkanter

Artrika ängs- och betesmarker har minskat i takt med att jordbruket har effektiviserats. Men istället har arter som krävt sådana miljöer fått en tillflyktsort till vägkanterna, som slås/klipps varje år.

Genom att slå gräset sent på säsongen, när växterna blommat över, istället för när de är i full blom så säkerställs att det finns mat till bland annat pollinatörer. Effekten blir blommande vägkanter där många ovanliga arter trivs.

Artrika vägkanter - Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats.

Artrika vägkanter - Trafikverket Länk till annan webbplats.

Blommande vägkanter gynnar biologisk mångfald - Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.


Kontakt