Stöd till solceller

Det går inte längre att ansöka om stöd för solceller. För privatpersoner har stödet ersatts med skattereduktion för grön teknik från den 1 januari 2021. Tidigare inskickade ansökningar från kommuner, företag och privatpersoner hanteras fortfarande.

I januari 2021 började nya regler för stöd till solceller att gälla. Det innebar att länsstyrelserna inte kunde bevilja fler ansökningar från privatpersoner. Många privatpersoner fick därför ett avslag på sin ansökan.

Under våren 2021 beslutade regeringen att länsstyrelserna ska kunna pröva inneliggande ansökningar från privatpersoner om solcellsstöd och lämna stöd till de som uppfyller kraven. Länsstyrelsen fick börja handlägga inneliggande ansökningar den 1 december 2021.

Vad händer om jag har ansökt om stöd?

Samtliga personer som har sökt stödet kommer att kontaktas. Handläggningen kommer ske i turordning och förväntas pågå under 2022. Totalt rör det sig om nästan 9 000 ansökningar.

Du som har ansökt om solcellsstöd under 2020 kommer kunna ta del av stödet om du har:

 • ansökt om stöd hos Länsstyrelsen senast den 7 juli 2020
 • påbörjat investeringsåtgärderna tidigast den 1 juli 2009 men senast den
  31 december 2020
 • slutfört investeringsåtgärderna senast den 30 juni 2021.

Du ska även i övrigt uppfylla de krav som framgår av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Det här gäller för dig som har ansökt om stöd:

 • Du behöver inte ansöka om stöd på nytt.
 • Du kan få upp till 20 procent i stöd av redovisade projekterings-, material- och arbetskostnader.
 • ROT-avdraget kan kombineras med solcellsstödet. Du som har fått ROT-avdrag för installation av en solcellsansläggning behöver därför inte betala tillbaka avdraget.
 • Det är inte möjligt att kombinera någon del av solcellsstödet med den nya skattereduktionen för grön teknik.
 • Om du får din ansökan beviljad ska ansökan om utbetalning kommit in till länsstyrelsen inom två månader från den dag då länsstyrelsen fattat beslut om stöd.

Vad gäller för privatpersoner från och med 2021?

För privatpersoner har det statliga stödet för solceller ersatts med skattereduktion för grön teknik från 2021. Det gäller för installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021. Det är Skatteverket som ansvarar för handläggningen av skattereduktionen.

Om skattereduktion grön teknik för privatpersoner på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller för kommuner och företag från och med 2021?

För kommuner och företag går det inte längre att söka stöd till solceller.

Under 2021 avsatte regeringen medel till solcellsstödet för kommuner och företag för att möjliggöra stöd till de som har skickat in en ansökan under 2020.

Stöd kan lämnas under förutsättning att investeringsåtgärderna har:

 • påbörjats tidigast den 1 juli 2009
 • slutförts senast den 30 september 2021.

Projektet ska även i övrigt uppfylla de krav som framgår av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Vad gäller om jag har fått beslut om att solcellsstöd beviljas?

Privatpersoner

Av beslutet om stöd från Länsstyrelsen framgår när solcellsprojektet senast ska vara slutfört och vilket datum som begäran om utbetalning senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen. Sista möjliga datum för slutförande av projekt är den 30 juni 2021.

Kommuner och företag

Av beslutet om stöd från Länsstyrelsen framgår när solcellsprojektet senast ska vara slutfört och vilket datum som begäran om utbetalning senast ska ha kommit in till Länsstyrelsen.

För kommuner och företag som fått sin ansökan beviljad efter den 15 januari 2021 ska projektet vara slutfört senast den 30 september 2021.

Om projektet är försenat

Om det av någon anledning inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det före datumet för slutförandet är passerat.

Ansökan om utbetalning

Du kan bara ansöka om utbetalning om du har fått ett beslut om beviljande av stöd. Av ditt beslut framgår hur och när du senast kan ansöka om utbetalning.

Om du har ansökt om stöd via pappersblankett har du fått en blankett om utbetalning tillsammans med beslutet som Länsstyrelsen skickat till dig. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst hittar du länken till begäran om utbetalning i beslutet om stöd.

Vem gör vad?

Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd. Länsstyrelsen svarar också på frågor om ditt ärende. Statens energimyndighet ansvarar för att föreskriva föreskrifter för stödet. Boverket sköter utbetalningen av stödet.

Texten uppdaterades senast 2022-01-28.

Söktrycket för att få bidrag till sin solcellsinstallation är, och har under flera år varit högt i samtliga Sveriges län. Eftersom ansökningarna redan från början har varit betydligt fler, och den totala ansökta summan varit högre än de pengar som hittills har fördelats över länen i Sverige, så har kön rört sig långsamt. Detta innebär att Länsstyrelsen får många frågor från de som sökt stödet. Kanske hittar du svaret på din fråga här.

Vad händer med min ansökan när den kommit in till Länsstyrelsen?

När din ansökan kommer in till Länsstyrelsen i Dalarnas län så ankomst stämplas och registreras denna, du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in och ärendet ställs sedan i kö. Så fort regeringen fördelar medel så fattar Länsstyrelsen ett första beslut i ärendet. Ansökningarna handläggs och beslutas i den ordning som de ankomststämplats hos Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vad innebär "ett första beslut"?

I det första beslutet fattar Länsstyrelsen beslut om att "reservera" den summan som anges i ansökan. Inga pengar betalas ut förrän anläggningen är monterad och alla kostnader har betalats, stödet betalas alltså ut i efterskott.

När kan jag förvänta mig ett första beslut i mitt ärende?

För de pengar som hittills fördelats till stödet har ansökningar som kom in under första kvartalet 2019 kunnat få ett första beslut.

Leta reda på ditt ärendenummer och öppna listan nedan. Där kan du se om ditt ärende står på tur för ett första beslut.

Uppdaterad 2021-02-01

Ärendenummer

Inkommen

20-72-1064 3023

2019-05-15

20-72-1064 3693

2019-05-26

20-72-1064 4203

2019-06-04

20-72-1064 4888

2919-06-16

20-72-1064 5782

2019-07-01

20-72-1067 0399 (tidigare 1064 6507)

2019-07-02

20-72-1064 6083

2019-07-04

20-72-1064 6475

2019-07-11

20-72-1064 6733

2019-07-16

20-72-1064 6828

2019-07-18

20-72-1064 6830

2019-07-18

20-72-1064 6848

2019-07-18

20-72-1064 6983

2019-07-22

20-72-1064 7677

2019-08-07

20-72-1064 7791

2019-08-09

20-72-1064 8529

2019-08-23

20-72-1064 8794

2019-08-20

20-72-1064 9506

2019-08-22

20-72-1064 9514

2019-08-23

20-72-1064 9084

2019-09-01

20-72-1064 9088

2019-09-01

20-72-1064 9146

2019-09-02

20-72-1064 9275

2019-09-02

20-72-1064 9393

2019-09-04

20-72-1064 9465

2019-09-05

20-72-1064 9466

2019-09-05

20-72-1064 9498

2019-09-06

20-72-1064 9678

2019-09-09

20-72-1064 9846

2019-09-11

20-72-1064 9861

2019-09-11

20-72-1064 9886

2019-09-12

20-72-1065 0008

2019-09-03

20-72-1065 0022

2019-09-12

20-72-1065 0052

2019-09-13

20-72-1065 0097

2019-09-15

20-72-1065 0109

2019-09-15

20-72-1065 0117

2019-09-15

20-72-1065 0165

2019-09-16

20-72-1065 0217

2019-09-16

20-72-1065 0333

2019-09-17

20-72-1065 0380

2019-09-18

20-72-1065 0386

2019-09-18

20-72-1065 0432

2019-09-18

20-72-1065 0459

2019-09-18

20-72-1065 0552

2019-09-12

20-72-1065 0555

2019-09-19

20-72-1065 0556

2019-09-13

20-72-1065 0565

2019-09-19

20-72-1065 0662

2019-09-20

20-72-1065 0702

2019-09-21

20-72-1065 0802

2019-09-23

20-72-1065 0851

2019-09-19

20-72-1065 0855

2019-09-20

20-72-1065 0857

2019-09-23

20-72-1065 0859

2019-09-20

20-72-1065 0862

2019-09-23

20-72-1065 0951

2019-09-24

20-72-1065 0962

2019-09-18

20-72-1065 1083

2019-09-24

20-72-1065 1085

2019-09-24

20-72-1065 1096

2019-09-25

20-72-1065 1207

2019-09-16

20-72-1065 1282

2019-09-27

20-72-1065 1301

2019-09-27

20-72-1065 1351

2019-09-27

20-72-1065 1436

2019-09-29

20-72-1065 1463

2019-09-26

20-72-1065 1475

2019-09-27

20-72-1065 1480

2019-09-30

20-72-1065 1484

2019-09-30

20-72-1065 1497

2019-09-30

20-72-1065 1687

2019-09-30

20-72-1065 1693

2019-10-02

20-72-1065 1845

2019-10-03

20-72-1065 1865

2019-10-04

20-72-1065 1901

2019-10-04

20-72-1065 1933

2019-10-01

20-72-1065 1934

2019-10-02

20-72-1065 1989

2019-10-05

20-72-1065 2139

2019-10-07

20-72-1065 2235

2019-10-08

20-72-1065 2243

2019-10-09

20-72-1065 2289

2019-10-04

20-72-1065 2315

2019-10-08

20-72-1065 2318

2019-10-07

20-72-1065 2321

2019-10-07

20-72-1065 2348

2019-10-10

20-72-1065 2460

2019-10-11

20-72-1065 2476

2019-10-11

20-72-1065 2504

2019-10-11

20-72-1065 2509

2019-10-11

20-72-1065 2519

2019-10-12

20-72-1065 2546

2019-10-13

20-72-1065 2559

2019-10-13

20-72-1065 2626

2019-10-14

20-72-1065 2662

2019-10-14

20-72-1065 2758

2019-10-16

20-72-1065 2831

2019-10-16

20-72-1065 2859

2019-10-17

20-72-1065 2990

2019-10-18

20-72-1065 3045

2019-10-21

20-72-1065 3078

2019-10-21

20-72-1065 3114

2019-10-21

20-72-1065 3284

2019-10-23

20-72-1065 3302

2019-10-15

20-72-1065 3304

2019-10-15

20-72-1065 3456

2019-10-24

20-72-1065 3486

2019-10-25

20-72-1065 3502

2019-10-25

20-72-1065 3567

2019-10-25

20-72-1065 3603

2019-10-26

20-72-1065 3722

2019-10-28

20-72-1065 3877

2019-10-30

20-72-1065 3914

2019-10-30

20-72-1065 4005

2019-11-01

20-72-1065 4022

2019-11-01

20-72-1065 4059

2019-11-03

20-72-1065 4074

2019-11-03

20-72-1065 4112

2019-11-04

20-72-1065 4250

2019-11-04

20-72-1065 4295

2019-11-05

20-72-1065 4302

2019-11-06

20-72-1065 4400

2019-11-06

20-72-1065 4466

2019-11-07

20-72-1065 4563

2019-11-07

20-72-1065 4582

2019-11-08

20-72-1065 4584

2019-11-08

20-72-1065 4714

2019-11-08

20-72-1065 4740

2019-11-11

20-72-1065 4747

2019-11-11

20-72-1065 4750

2019-11-11

20-72-1065 4782

2019-11-11

20-72-1065 4832

2019-11-12

20-72-1065 4854

2019-11-12

20-72-1065 4859

2019-11-08

20-72-1065 4862

2019-11-11

20-72-1065 4930

2019-11-13

20-72-1065 4933

2019-11-13

20-72-1065 4970

2019-11-13

20-72-1065 5031

2019-11-14

20-72-1065 5077

2019-11-14

20-72-1065 5091

2019-11-15

20-72-1065 5110

2019-11-15

20-72-1065 5116

2019-11-15

20-72-1065 5119

2019-11-14

20-72-1065 5122

2019-11-14

20-72-1065 5123

2019-11-14

20-72-1065 5133

2019-11-15

20-72-1065 5139

2019-11-15

20-72-1065 5141

2019-11-15

20-72-1065 5221

2019-11-18

20-72-1065 5251

2019-11-18

20-72-1065 5312

2019-11-19

20-72-1065 5318

2019-11-19

20-72-1065 5328

2019-11-19

20-72-1065 5329

2019-11-19

20-72-1065 5385

2019-11-20

20-72-1065 5410

2019-11-20

20-72-1065 5431

2019-11-20

20-72-1065 5519

2019-11-20

20-72-1065 5527

2019-11-21

20-72-1065 5578

2019-11-21

20-72-1065 5663

2019-11-22

20-72-1065 5680

2019-11-23

20-72-1065 5718

2019-11-24

20-72-1065 5765

2019-11-25

20-72-1065 5803

2019-11-25

20-72-1065 5816

2019-11-25

20-72-1065 5823

2019-11-25

20-72-1065 5825

2019-11-25

20-72-1065 5849

2019-11-26

20-72-1065 5905

2019-11-26

20-72-1065 5918

2019-11-26

20-72-1065 5971

2019-11-27

20-72-1065 6080

2019-11-20

20-72-1065 6084

2019-11-20

20-72-1065 6086

2019-11-21

20-72-1065 6091

2019-11-22

20-72-1065 6143

2019-11-28

20-72-1065 6163

2019-11-29

20-72-1065 6226

2019-11-30

20-72-1065 7222

2019-11-28

20-72-1065 7230

2019-11-29

20-72-1065 6338

2019-12-02

20-72-1065 6342

2019-12-02

20-72-1065 6401

2019-12-03

20-72-1065 6561

2019-12-04

20-72-1065 6564

2019-12-04

20-72-1065 6668

2019-12-05

20-72-1065 6697

2019-12-06

20-72-1065 6863

2019-05-14

20-72-1065 6868

2019-05-14

20-72-1065 6966

2019-12-10

20-72-1065 7075

2019-12-10

20-72-1065 7243

2019-12-02

20-72-1065 7253

2019-12-05

20-72-1065 7259

2019-12-06

20-72-1065 7262

2019-12-10

20-72-1065 7264

2019-12-11

20-72-1065 7290

2019-12-11

20-72-1065 7299

2019-12-12

20-72-1065 7434

2019-12-13

20-72-1065 7493

2019-12-15

20-72-1065 7513

2019-12-15

20-72-1065 7550

2019-12-16

20-72-1065 7746

2019-12-17

20-72-1065 7830

2019-12-18

20-72-1065 7850

2019-12-18

20-72-1065 7901

2019-12-19

20-72-1065 7936

2019-12-19

20-72-1065 7995

2019-12-11

20-72-1065 7996

2019-12-13

20-72-1065 8004

2019-12-17

20-72-1065 8005

2019-12-12

20-72-1065 8007

2019-12-20

20-72-1065 8015

2019-12-17

20-72-1065 8017

2019-12-17

20-72-1065 8027

2019-12-17

20-72-1065 8032

2019-12-20

20-72-1065 8046

2019-12-20

20-72-1065 8096

2019-12-20

20-72-1065 8245

2019-12-23

20-72-1065 8274

2019-12-25

20-72-1065 8374

2019-12-27

20-72-1065 8428

2019-12-28

20-72-1065 8514

2019-12-30

20-72-1065 8535

2019-12-30

20-72-1065 8540

2019-12-30

20-72-1065 8607

2019-12-31

20-72-1065 8617

2019-12-31

20-72-1065 8668

2020-01-02

20-72-1065 8748

2020-01-05

20-72-1065 8818

2019-12-19

20-72-1065 8827

2020-01-07

20-72-1065 8836

2019-12-23

20-72-1065 8841

2019-12-23

20-72-1065 8845

2019-12-30

20-72-1065 8889

2020-01-07

20-72-1065 9064

2020-01-10

20-72-1065 9305

2020-01-14

20-72-1065 9322

2020-01-14

20-72-1065 9331

2020-01-14

20-72-1065 9360

2020-01-15

20-72-1065 9391

2020-01-15

20-72-1065 9421

2020-01-15

20-72-1065 9462

2020-01-15

20-72-1065 9527

2020-01-15

20-72-1065 9567

2020-01-15

20-72-1065 9576

2020-01-15

20-72-1065 9579

2020-01-15

20-72-1065 9662

2020-01-16

20-72-1065 9680

2020-01-16

20-72-1065 9743

2020-01-16

20-72-1065 9757

2020-01-17

20-72-1065 9789

2020-01-17

20-72-1065 9819

2020-01-17

20-72-1065 9825

2020-01-17

20-72-1065 9919

2020-01-18

20-72-1065 9954

2020-01-19

20-72-1065 9958

2020-01-19

20-72-1066 0075

2020-01-17

20-72-1066 0078

2020-01-17

20-72-1066 0082

2020-01-14

20-72-1066 0085

2020-01-20

20-72-1066 0097

2020-01-20

20-72-1066 0185

2020-01-21

20-72-1066 0188

2020-01-21

20-72-1066 0196

2020-01-21

20-72-1066 0229

2020-01-21

20-72-1066 0241

2020-01-21

20-72-1066 0259

2020-01-21

20-72-1066 0339

2020-01-20

20-72-1066 0368

2020-01-22

20-72-1066 0400

2020-01-22

20-72-1066 0470

2020-01-23

20-72-1066 0517

2020-01-23

20-72-1066 0556

2020-01-23

20-72-1066 0602

2020-01-24

20-72-1066 0612

2020-01-24

20-72-1066 0653

2020-01-24

20-72-1066 0654

2020-01-24

20-72-1066 0667

2020-01-24

20-72-1066 0774

2020-01-22

20-72-1066 0779

2020-01-23

20-72-1066 0816

2020-01-23

20-72-1066 0819

2020-01-24

20-72-1066 0822

2020-01-24

20-72-1066 0958

2020-01-28

20-72-1066 1092

2020-01-29

20-72-1066 1134

2020-01-30

20-72-1066 1167

2020-01-30

20-72-1066 1319

2020-01-31

20-72-1066 1362

2020-01-31

20-72-1066 1369

2020-01-31

20-72-1066 1385

2020-01-31

20-72-1066 1386

2020-01-31

20-72-1066 1475

2020-02-03

20-72-1066 1570

2020-02-03

20-72-1066 1595

2020-02-04

20-72-1066 1667

2020-02-04

20-72-1066 1682

2020-02-04

20-72-1066 1691

2020-02-03

20-72-1066 1775

2020-02-04

20-72-1066 1776

2020-02-05

20-72-1066 1814

2020-02-05

20-72-1066 1912

2020-02-06

20-72-1066 1915

2020-02-06

20-72-1066 2008

2020-02-07

20-72-1066 2021

2020-02-07

20-72-1066 2036

2020-02-07

20-72-1066 2106

2020-02-09

20-72-1066 2237

2020-02-10

20-72-1066 2263

2020-02-10

20-72-1066 2309

2020-02-11

20-72-1066 2327

2020-02-11

20-72-1066 2332

2020-02-11

20-72-1066 2394

2020-02-12

20-72-1066 2409

2020-02-12

20-72-1066 2431

2020-02-11

20-72-1066 2435

2020-02-12

20-72-1066 2599

2020-02-13

20-72-1066 2622

2020-02-14

20-72-1066 2630

2020-02-14

20-72-1066 2641

2020-02-14

20-72-1066 2652

2020-02-14

20-72-1066 2656

2020-02-14

20-72-1066 2730

2020-02-16

20-72-1066 2811

2020-02-17

20-72-1066 2856

2020-02-17

20-72-1066 2905

2020-02-17

20-72-1066 2908

2020-02-17

20-72-1066 2909

2020-02-17

20-72-1066 2992

2020-02-19

20-72-1066 2993

2020-02-19

20-72-1066 3013

2020-02-20

20-72-1066 3034

2020-02-20

20-72-1066 3035

2020-02-20

20-72-1066 3113

2020-02-21

20-72-1066 3184

2020-02-22

20-72-1066 3227

2020-02-23

20-72-1066 3302

2020-02-24

20-72-1066 3359

2020-02-24

20-72-1066 3414

2020-02-25

20-72-1066 3426

2020-02-25

20-72-1066 3557

2020-02-26

20-72-1066 3653

2020-02-27

20-72-1066 3694

2020-02-27

20-72-1066 3738

2020-02-27

20-72-1070 0312

2020-02-06

20-72-1066 3949

2020-03-02

20-72-1066 4190

2020-03-04

20-72-1066 4253

2020-03-05

20-72-1066 4264

2020-03-05

20-72-1066 4282

2020-03-05

20-72-1066 4343

2020-03-06

20-72-1066 4366

2020-03-05

20-72-1066 4383

2020-03-06

20-72-1066 4392

2020-03-07

20-72-1066 4423

2020-03-08

20-72-1066 4458

2020-03-09

20-72-1066 4479

2020-03-09

20-72-1066 4487

2020-03-09

20-72-1066 4598

2020-03-10

20-72-1066 4618

2020-03-10

20-72-1066 4619

2020-03-10

20-72-1066 4640

2020-03-10

20-72-1066 4826

2020-03-12

20-72-1066 4876

2020-03-12

20-72-1066 4895

2020-03-12

20-72-1066 4897

2020-03-13

20-72-1066 4900

2020-03-13

20-72-1066 4920

2020-03-13

20-72-1066 4922

2020-03-13

20-72-1066 4935

2020-03-14

20-72-1066 4987

2020-03-16

20-72-1066 5003

2020-03-16

20-72-1066 5005

2020-03-16

20-72-1066 5170

2020-03-18

20-72-1066 5204

2020-03-17

20-72-1066 5217

2020-03-18

20-72-1066 5220

2020-03-18

20-72-1066 5244

2020-03-18

20-72-1066 5246

2020-03-18

20-72-1066 5250

2020-03-18

20-72-1066 5276

2020-03-18

20-72-1066 5373

2020-03-20

20-72-1066 5409

2020-03-21

20-72-1066 5503

2020-03-23

20-72-1066 5536

2020-03-23

20-72-1066 5577

2020-03-24

20-72-1066 5606

2020-03-23

20-72-1066 5609

2020-03-23

20-72-1066 5626

2020-03-24

20-72-1066 5634

2020-03-24

20-72-1066 5678

2020-03-25

20-72-1066 5772

2020-03-26

20-72-1066 5839

2020-03-27

20-72-1066 5855

2020-03-27

20-72-1066 5864

2020-03-27

20-72-1066 5869

2020-03-26

20-72-1066 5934

2020-03-28

20-72-1066 6034

2020-03-26

20-72-1066 6044

2020-03-30

20-72-1066 6088

2020-03-30

20-72-1066 6114

2020-03-30

20-72-1066 6117

2020-03-30

20-72-1066 6144

2020-03-31

20-72-1066 6127

2020-03-31

20-72-1066 6312

2020-03-31


Hur gör jag för att få stödet utbetalt?

Tillsammans med det första beslutet får du en blankett som heter Begäran om utbetalning. När anläggningen är monterad och ansluten och alla kostnader har betalats, ska du fylla i blanketten och skicka den till Länsstyrelsen. Utöver blanketten ska du skicka in en mängd kompletterande handlingar, bl. a. en handling som visar att projektet är slutfört (alltså ett intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum), kopior på fakturor eller motsvarande handlingar där materialkostnaden ska vara tydligt uppdelad på solcellsmoduler och övrigt material. Kopia på kvitton eller motsvarande handling som styrker dina faktiska kostnader ska också skickas in. (Av blanketten Begäran om utbetalning framgår mer exakt vilka handlingar som behöver skickas in.)

När alla handlingar som behövs har kommit in så prövar Länsstyrelsen de kostnader som redovisats. När den stödberättigade summan har fastställts fattar Länsstyrelsen beslut om utbetalning.

Kan jag kombinera stödet med ROT-avdrag?

Nej!

Jag har skickat in en ansökan om solcellsstöd OCH använt mig av ROT-avdrag, vad gör jag nu?

Länsstyrelsen kan ge ett första beslut (läs mer om "ett första beslut" ovan). Däremot kan länsstyrelsen inte betala ut stödet förrän du betalat tillbaka ROT-avdraget. Ett kvitto från Skatteverket, som visar att ROT-avdraget har betalats tillbaka, ska i så fall lämnas in till länsstyrelsen i samband med begäran om utbetalning. Kontakta Skatteverket för mer information hur du betalar tillbaka ROT-avdraget.

Nu kan privatpersoner ansöka om statligt stöd för att installera system för lagring av egenproducerad elenergi hemma. Stödet kan ge bidrag för upp till 60 procent av kostnaderna.

Vad kan bidraget användas till?

Bidrag kan ges för energilager som:

 • Är kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el,
 • Är ansluten till elnätet,
 • Bidrar till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än produktionstillfället, och som ökar den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

  Bidrag får inte användas för åtgärder som redan har tillgodoräknats en skattereduktion för arbetskostnad eller för åtgärder som redan har fått något annat offentligt stöd har getts (till exempel ROT-avdrag).

  Bidragsberättigade kostnader är kostnader för installation av system för lagring av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete.

Hur mycket bidrag kan man få?

Bidrag får ges med högst 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst med 50 000 kronor.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen

Ansökan om bidraget ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns installerad. Det kan göras via Boverkets E-tjänst Länk till annan webbplats. eller genom att ladda ned ansökningsblankett för statligt stöd, på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan fylla i blanketten i datorn innan du skriver ut den.

Läs mer!

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För frågor om solcellsstöd

Telefontid: måndag och onsdag kl 13-15.

Vide Persson

Handläggare