Sälsflotten

En vidsträckt myr i soligt sommarväder. Långt borta i horisonten tar skogen vid.

Inom Sälsflottens flera myr- och kärrområden är det många olika fågelarter som trivs. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Sälsflotten ligger på en platå mellan Västerdalälven och bergkullandskapet i söder. Norra delen av myren är öppen och vidsträckt, medan det längre söderut finns en lågvuxen tallskog på myren. Söder om Sälsflotten tornar naturreservatet Birtjärnsberget upp sig som ett tydligt landmärke.

​Mossar med stor artrikedom

Sälsflotten är egentligen inte en mosse utan flera - ett virrvarr av många mindre mossar med eller utan tall. En stor del av våtmarken består av kärr. Mossarna är lavrika och ofta täckta med ljung, där många insekter och särskilt fjärilar trivs. Myren är även värdefull för en mängd olika fåglar. Bland annat häckar typiska myrfåglar som storspov, ljungpipare, grönbena och tofsvipa på Sälsflotten.

Brukad skog är skyddszon, men gammal skog finns också här

Skogen i området, är både brukad och mer opåverkad. På myrholmar, vid Lissrummet och på udden av Storrummet växer en fin naturskogsartad barrskog. Den brukade skogen ingår i reservatet som skyddszon till förmån för myren. Ungefär en tredjedel av Sälsflotten är trädbevuxen myr, glest bevuxen av låga tallar.

Fäbodar runtom har tidigare brukat mossarna

Mellan Sälsflotten och älven finns det en remsa fastmark, där fäbodarna Hjulbäcksbodarna och Borgbodarna ligger. Från Borgbodarna har man tidigare lett boskap över myren till Stor- och Lissrummet för bete, och man har hämtat torv till strö för husbehov.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 530 ha
Kommun: Vansbro och Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.