Slogfallet

En hinderbana uppbyggd i träd i skogen

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Området består av en naturskogsliknande granskog med inslag av stora aspar. En del av reservatet är kalkpåverkat, vilket man ser på den rika ört- och ormbunksfloran. Det finns även sällsynta vedsvampar som lever på döda träd.

Slogfallet är ett litet berg med branta sluttningar beläget på den östra sidan av Övre Malingsbosjön i Malingsbo-Kloten.

Granen i skogen är drygt 100 år gammal. Där finns många döda träd, både stående (torrakor) och liggande (lågor). Detta leder till att det är många ovanliga svampar och insekter som trivs här. Tack vare kalkförekomst i marken finns även en rik flora med exempelvis grönkulla, blåsippa och ormbär.

Slogfallet utgör ett område med en mångfald av livsmiljöer för växter och djur knutna till naturskog. Många hotade växt- och djurarter är direkt beroende av dessa livsmiljöer.

Slogfallet är beläget 500 meter från Kopparbo där scouterna har lägerverksamhet. Scouterna har ett pionjärspår med fasta anläggningar i reservatets norra del. Pionjärspåret omfattar en stig med bl.a. flera olika typer av enkla broar.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 27 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000