Gravbergsdalen

En man står i en ravin i skogen där flera träd har fallit och ligger huller om buller.

Foto: Uno Skog, Länsstyrelsen i Dalarnas län

Dalen består av en ca 600 m lång förkastningsspricka. I botten av den finns ett litet orört granbestånd. Omkring sprickan växer barrnaturskogar.

Spricka skapad av jordskorpans rörelser

Gravbergets förkastningsspricka bildades för länge sedan under en händelserik period i jordens geologiska historia. Kraftiga rörelser i jordskorpan gjorde då att stora sprickor bildades i urberget. Under årmiljonerna som gått sedan sprickan i Gravberget bildades har den vidgats av vittring och erosion. Sprickdalen är idag som mest 10 meter djup och 5-10 meter bred.

Gamla granar gödda av gabbro

I naturreservatet växer gammal barrskog med gran och tall. Tallarna är runt 200 år gamla. Träden är stora och pampiga och vegetationen något rikare än i omgivningarna eftersom berggrunden består av gabbro. Det är en basiskt bergart som tillför näring till jordarna. I skogen finns gott om murkna, omkullfallna trädstammar – lågor – och stående döda träd – torrakor.

Myllrande liv efter döden

Den murkna veden är värdefull för skogens mångfald av växter och djur. Mellan 6000 och 7000 av Sveriges skogslevande arter är beroende av död ved under någon del av sitt liv. Många av dessa vedlevande arter är svampar. I naturreservatet kan du lätt hitta de vanliga tickorna fnöskticka, violticka och klibbticka. Ett tränat öga kan även upptäcka sällsyntheter som ullticka och
gräddticka.

Dalen är en del av Malingsbo-Kloten

Malingsbo-Kloten är ett stort naturreservat med stora skogar och många sjöar. Reservatet bildades för att skydda möjligheterna att utöva det breda friluftslivet som är möjligt här. Det stora reservatet är nämligen mycket välbesökt tack vare områdets goda förutsättningar för vandring, paddling och fiske. Gravbergsdalen ligger inne i Malingsbo-Kloten, men här gäller andra regler för markägare och besökare än i det omgivande reservatet - se föreskrifterna nedan.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • köra motordrivet fordon i terrängen.
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Anders Heurlin

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250339

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 9 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.