Bromsberget

En sluttning full med gröna buskar

På Bromsbergets sluttningar finns det ovanligt mycket hasselbuskar. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Området utgörs av en mycket frodig lövskog med stort inslag av ädellövträd, bland annat hassel. Artrikedomen är stor med ett rikt fågelliv men även intressanta växter.

Området var fram till 1970-talet en av Dalarnas finaste ädellövskogar. Merparten av gamla lövträd i området, både trivial- som ädellövträd, ringbarkades vid denna tidpunkt. Tanken var att få upp granen. Detta blev till stor del också fallet även om ett stort antal äldre lövträd överlevde ringbarkningen. Likaså gynnades hasseln som fläckvis utvecklades till rena lundar.

Idag finns i området ett mindre antal lindar och lönnar, något fler almar och bitvis rikligt med hassel och triviallöv. Hasseln är i många delar den dominerande arten, tillsammans med medelålders gran.

På sikt kommer granen att ta över, varför en snar restaureringshuggning är nödvändig. Betydande värden finns dock kvar och möjligheter finns att med lämplig skötsel utveckla nya bestånd av ädellövträd.

Fågellivet är rikligt med nötkråka, stenknäck och flera par järpe. Tibast och blåsippa finns över hela området. Myskmadran är påträffad på en lokal. Många arter gynnas av den kalkpåverkade berggrunden, lövskogslundarna inklusive hassel.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 28 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000