Nerigården

Skog med mycket grön mossa på marken.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I en sluttning ner mot Stora Ulvsjön ligger Nerigårdens naturreservat. I den nu lövrika barrskogen, har det tidigare varit både skogsbete och ängsslåtter. Väldigt få spår av detta finns nu kvar, men har man den rätta blicken, syns detta fortfarande i fauna och flora.

Igenväxta slåttermarker

Största delen av naturreservatet består av sedan länge övergivna slåttermarker och därefter trädbevuxen betesmark. Området har vuxit igen med både asp, gran och björk.​

Gamla lövträd gillas av både fågel och flora

Det finns många grova aspar där marken är torr, men även andra stora, gamla träd som rönn, tall och gran. I dessa träd finns viktiga boplatser för sällsynta och hotade arter. De är oftast knutna till aspen. Lövrikedomen gynnar fågellivet och förekomst av hålträd och död ved är till fördel för både fågel- och insektsfaunan. Floran är rik med bland annat blåsippa, vårärt och svart trolldruva.

Framtida friluftsliv

Mellan sjön och naturreservatet ligger några hus och fritidshus. Vägen som går från Grängshammar och som fortsätter ner mot Ulvshyttan går längst nere vid sjön. I området förekommer inte något omfattande friluftsliv i dagsläget, men det har potential att utvecklas som närrekreationsområde för både fast- och fritidsboende i närheten.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 28 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.