Rödberget

Rödberget är ett stort skogsreservat med barrskog, fjällbjörkskog och myrmark. Det är ett mycket värdefullt skogsområde med urskogskaraktär. Det har tack vare dessa kvalitéer tidigare varit skyddat som domänreservat men gick 1996 över till att skyddas som naturreservat.

Stor växta träd på näringsrik mark

Reservatet omfattar Rödbergets högst belägna delar. Bergets hjässa är bevuxen med fjällbjörk. Längre ner tar den gamla barrskogen vid. De östra sluttningarna har rena granbestånd. I övrigt förekommer såväl ren tallskog som blandskog. Både tallarna och granarna är rejält grova och storväxta. Detta är till stor del resultatet av rörligt markvatten som tillför både vätska och näringsämnen till träden. Näringen kommer bland annat från den rika berggrunden som delvis består av diabas som avger näringsrika vittringsprodukter.

Opåverkad av människan men påverkad av naturen

Skogen är nästan opåverkad av skogsbruk. Den västra delen av området är däremot starkt påverkat av den stora skogsbranden som inträffade vid midsommartid 1902. Dessa marker utgörs nu av yngre tallskogar med enstaka äldre överståndare. En överståndare är ett träd som finns kvar efter en tidigare generation och som då naturligtvis är både äldre och större än de nya träd som vuxit upp efter branden.

Brandtorn som renoverats i omgångar

Ett gammalt brandtorn och en gammal förfallen eldpallkoja som kallas Gumlaskojan finns i området. Kulturlämningar av det här slaget tillhör markägaren det vill säga i det här fallet Fortifikationsverket. Det är också de som har skötselansvaret för dessa.

För besökare till området

Parkera vid vägskälet söder om reservatet drygt 500 meter sydost om Skarptäkt. En markerad led går fram till reservatet från denna skogsbilväg i söder. Leden har sin början utanför reservatet och går i en slinga genom området. Brandtornet används som raststuga. 

Skog med flera liggande döda träd med silvergrå stammar

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller fallna - träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda annat än på anvisad plats,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 635 ha
Kommun: Älvdalen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss