Tarveroxberget

En gles tallskog med mycket stenar på marken.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I detta allra nordligaste hörn av Rättviks kommun, ligger reservatet med det finskklingande namnet Tarveroxberget. Området består av en lövrik skog uppkommen efter en brand för cirka 60 år sedan.

Tarveroxbergets naturreservat är präglat av en naturkraft som idag nästan har försvunnit i den svenska naturen, nämligen brand. Eld är en del av det naturliga kretsloppet i skogen och är något som många arter är anpassade till.

I detta reservat brann det senast för omkring 60 år sedan, och där det brann står nu en lövrik bränna med tallöverståndare som har brandljud. I en stor del av området finns inslag av denna äldre tallgeneration på omkring 250 år, liksom gamla brända stubbar.

I området förekommer en del signalarter som korallblylav, njurlavar och lunglav, de senare ganska rikligt förekommande på äldre sälg i områdets södra delar. En vältrampad stig leder genom skogen längs med Voxnan. Området är lämnat till fri utveckling.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 64 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen