Nifelhem

Gles tallskog med ris och mossa på marken.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Välkomna till isriket i norr där, trots namnet, branden har spelat en stor roll. På grund av rikligt med stenblock är dock området svårt att ta sig fram i.

Inom fornnordisk mytologi är Nifelhem isriket i norr, men namnet har också använts som metafor för dödsriket. Reservatets namn är valt efter en tidigare bebyggelse i sydvästra delen av området. Nifelhem fick kanske sitt namn då det låg otillgängligt inne i skogen, utan vägar och i svår terräng.

Branden har skapat denna skog

Reservatet utgörs av en lövrik tallnaturskog i en kuperad och blockrik terräng. Skogens struktur, ålder och utseende har framför allt formats av avverkningar och bränder under andra halvan av 1800-talet. Tallskogen med inslag av grov vårtbjörk och asp har naturligt öppnare partier i anslutning till blockhav och myrar. I svackor växer gran med inslag av gammal sälg. I reservatet finns några områden som har lövbrännekaraktär i sent successionsstadie med asp och björk samt rikligt med död ved. Tallskogen ger ett ljust intryck med träd i olika generationer men delar av tallskogen utgörs av så kallad stavatallskog där beståndet är tätt med många tallar som dör vilket ger död ved i olika nedbrytningsstadier. I reservatet hittas också brandstubbar och tallar med brandljud som ytterligare bevis på brandens framfart i landskapet. Markens näringsstatus varierar och ger intryck av en olikåldrig skog, men större delen är förmodligen en föryngring efter branden i området 1888.

Spår av brand och människa

Nifelhem består av en äldre brandpräglad tallskog med inslag av barrblandskog och lövträd, med vatten och våtmarker. Skogen har formats av upprepade skogsbränder med tydliga spår som exempelvis brandskadade levande träd, brandstubbar, stavatallskog och skog av lövbrännekaraktär.

I Nifelhem finns en eldpallkoja som användes av skogshuggare som brukade skogen och troligen var ute och avverkade delar av skogen efter att området hade brunnit i slutet av 1800-talet. På väggen i eldpallkojan finns namnet Rune Jansson och årtalet 1858 alternativt 1888 inristat. Det är troligen årtalet 1888 eftersom det då var en omfattande skogsbrand i området. Under året 1888 brann både städer, bl.a. Umeå och Sundsvall, och en stor areal skog till följd av långvarig torka i Sverige.

I nordöstra delen av reservatet finns spår av en husgrund till en mycket gammal lada som använts vid myrslåtter. I södra delen, vid Mellanslogsmyren, finns spår efter hässjor vilket kan betyda att området brukats som utmark, slåttermark och även som jaktmark.

Elden har gett liv

Att skogen brunnit många gånger har gjort området variationsrikt vad gäller trädslagsblandning, skogens ljusinsläpp samt mängden död ved i olika nedbrytningsstadier. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur.

I området finns skyddsvärda arter såsom kolflarnlav, varglav, lunglav, skrovlig taggsvamp, knärot och tallbarksvartbagge. Dessutom har man sett döda tallar med angrepp av mindre märgborre, raggbock har noterats i närområdet och tjäder har observerats i Nifelhem.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånde är det inte heller tillåtet att...

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Torrdass Torrdass

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 414 ha
Kommun: Rättvik
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.