Österåberget

Vy över vida myrlandskap med insprängda skogar i lågt sommarkvällsljus

Foto: Per Ax, Mora kommun

Från Österåbergets topp har du en vidsträckt utsikt. Skogen består mest av granar med en ålder runt 150-200 år. Floran är rik med blåsippa, vitsippa, torta och hässlebrodd. Många vedsvampar och andra arter trivs här beroende på att skogen har förskonats från brand. Här finns både fuktiga och skuggiga miljöer med stabil tillgång på murken ved.

Utökning av Österåberget

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade i november 2006 att utöka Österåbergets naturreservat. Utökningen är på ca 167 ha så att området totalt blir 326 ha. För det befintliga reservatet, som bildades genom beslut 1989, gäller de tidigare besluten (se nedan). Genom utökningen av reservatet kommer inte bara själva Österåberget att ingå utan också hela nedre delen av bergsluttningen ända ner till dalbottnen och Österån.

Det betyder att reservatet inkluderar allt från bergets baksida i väster, över själva bergtoppen, ner genom den branta ohuggna granskogsluttningen, ut över den flackare genomsilade sluttningen med näringsrikt grundvatten och skogspartier avskilda av smala stråk med myr och sumpskog och slutligen de öppna myrvidderna längs Österån. Det är ovanligt att hela den gradienten kan inrymmas inom ett och samma reservat. Höjdnivån varierar från ca 640 m till 455 m.

Skogen ...

Granskogen varierar från blåbärsgranskog till sumpskog via gräsrika och mer örtrika typer ofta med ett viktigt inslag av kransrams, torta, kärrfibbla och hässlebrodd. Här och där stöter man på riktigt gamla tallar och granar eller björkar, enstaka aspar, sälgar, rönnar och brakved.

Ett flertal kryptogamer knutna till gammal skog och död ved har påträffats t ex gräddticka, violmussling, tickmussling, rosenticka, varglav och knottrig blåslav.

...myren...

Där sluttningen blir blötare ersätts skogen av smala öppna myrstråk. Här växer tvåblad, strätta, ängsvädd, skavfräken, björnbrodd, tätört, dybläddra och längre ner på kärren ängsnycklar och gräsull. Ner mot Österån börjar de öppna bitvis mycket blöta myrvidderna där du kan se till exempel sångsvan, tofsvipa, grönbena, gulärla och kung Karls spira.

...och kulturen

I Österån fanns en flottningsdamm, Krokdammen, som var i bruk till 1970. Nu finns det kvar en dammarm längs norra sidan och rester av flottningskojan. Troligen hör också torvgroparna och resterna av en träkonstruktion i myren till flottningsverksamheten. På myrarna längst uppe i nordöst finns några kraftiga diken i myren, diken som handgrävdes som AK-arbeten, arbetskraftsarbeten, under 1930-talet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • köra motordrivet fordon i terrängen,
  • gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  • fånga eller insamla djur,
  • skada torra träd eller vindfällen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 1989/2006
Storlek: 326 ha
Kommun: Orsa
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.