Vinäsgraven

En brant ravin med skog och en liten bäck. Flera träd ligger huller om buller.

Vinäsgraven är en stor ravin i Mora flygsandfält, mellan 75 - 100 m bred. Till skillnad från flygsandfältet växer här lövträd på den fuktiga botten. Det går en strövstig från en parkering vid den övre vägen i Vinäs längs med ravinen.

Vinäsgraven är en ravin som är nedskuren i de stora fossila flygsandsfälten vid Mora. Ravinen har bildats genom tömningen av den uppdämda fornsjön vid Lomsmyren och erosion av den bäck som nu finns i ravinens botten samt genom att grundvatten tränger fram som källor. Ravinens längd är cirka 3 km. Dess bredd varierar mellan 75-100 m och djupet är cirka 10 m.

Ravinbotten är mycket fuktig och inslaget av fuktälskande löv- trädsarter är stort. Sidorna, som är branta är bevuxna med lövskog och tallskog. På de omgivande hedarna dominerar tallen.

Ravinens nedre delar är kulturpåverkade och har brukats som slåttermarker. Vinäsgraven mynnar i Siljan. I ravinen och på omgivande hedar finns ett flertal stigar som nyttjas bland annat för motion.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • framföra motordrivet fordon eller rida annat än på för motorfordonstrafik upplåten väg.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 1980
Storlek: 53 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.