Skärmyren

Myr med skog i bakgrunden.

Skärmyrens naturreservat kännetecknas av en naturskog där det mest växer gran. Det är främst högvuxen granskog som i vissa områden blandats upp med tall eller lövträd.

Området är svagt sluttande åt nordost mot bäcken Bjurvasseln som utgör gräns i nordost. I sydost har bävern tidigare varit aktiv och lagt en del mark under vatten och därtill gnagt på träd. I ett område i norr är granskogen källpåverkad. Skogen varierar från öppnare skog till tät självgallrad skog. Det är god tillgång på död ved, fläckvis rikligt vid kanterna mot hyggen. Detta är värdefullt för många av skogens i dag hotade arter, som det finns ganska gott om i detta området. Här har nämligen bland annat följande rödlistade arter hittats: violettgrå tagellav, rosenticka och gränsticka. Se tabell i skötselplanen här intill.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag av att framföra skoter på av länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 37 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.