Norra Mora Vildmark

De stora viddernas opåverkade myrmarker och de urskogsliknande vackra gammelskogarna. Norra Mora vildmark ger dig som besökare möjlighet till vildmarksupplevelser utöver det vanliga.

Fågel på myr och i skog

Fågellivet i området har representanter från både myr och skog. Här finns dels myrmarkernas fåglar: gulärla, gluttsnäppa och småspov och dels gammelskogens arter: lavskrika, tallbit och kungsörn. Växtligheten är sparsmakad i och med de karga förhållandena, men den sällsynta varglaven pryder många torrakor på myrarna.

Gammal mötesplats

Det kan man inte tro idag, men här var förr full aktivitet. Trakten har använts för myrslåtter, utvinning av myrmalm, fäbodbruk och jakt. Av särskilt intresse är att den forna vintermarknadsplatsen Jämtmot av allt att döma låg inom området. Här möttes jämtar, dalkarlar och norrmän för handelsutbyte. I gränsmötet mot Härjedalen och Älvdalen ligger den mytomspunna Korskälla som påstås ligga längs den forna pilgrimsleden mot Nidaros.

Skydd och nyttjande av naturen

Skyddet av området innebär att skogen kommer få åldras utan ingrepp. Den är idag av varierande ålder, men till stora delar orörd av modernt skogsbruk. Jakten i området är mycket uppskattad och påverkas inte av reservatsbildningen. Skotertrafiken kommer vara begränsad till den led Orsa-Lillhärdal som passerar.

Särskilt glädjande är att naturreservatet har kommit till stånd i en gott och konstruktivt samarbete mellan myndigheter och markägare. Ett bra exempel på hur man genom dialog kan komma fram till en för bägge parter bra avvägning mellan skydd och nyttjande.

Kanske är Norra Mora Vildmark det naturreservat i landet som berör flest markägare. En stor del av fastighetsägarna i Mora och Våmhus socknar är nämligen berörda genom de gemensamhetsskogar som ingår i reservatet. Gemensamhetsskogarna är även fortsättningsvis kvar som markägare.

Många reservat tillsammans bildar stor vildmark

Norra Mora Vildmark ingår i ett stort sammanhängande kluster av naturreservat i norra Mora kommun. De angränsande reservaten är Stopån, Våmhuskölen och Anjosvarden - tillsammans drygt 14 000 hektar!

Här finns många fina skoter- och vandringsleder, men observera att ingen av kojorna i Norra Mora Vildmark är öppen för allmänheten.

Foto i bildspelet: Henny Sahlin och Johanna Malmgren, Länsstyrelsen i Dalarna.

Flygbild över skogar och myrar en solig höstdag.

I horisonten syns en mast. Den ligger inne i det intilliggande reservatet Våmhuskölen. Till höger i bild syns Brändfljoten som ligger i Norra Mora vildmarks sydöstra del. Foto: Per Ax, Mora kommun.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • köra motordrivet fordon i terrängen med undantag för snöskoter på markerade leder då marken är väl snötäckt, samt undantag för boende i Kräckelbäcken och Ulvsjön som kan färdas till och från befintlig skoterled.
  • skada växande eller döda träd, med undantag av insamlande av grenar på marken för att göra upp eld.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 14000 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.