Gåstjärnskölen

En kvinna står och spanar i kikare ut över en glest trädbeklädd myr i solsken

Gåstjärnskölen är en typisk myr för dessa trakter. Här finns ett rikt fågelliv. Vildmarkskänslan är stor - långt från byar och vägar.

De stora öppna myrarna med där det här och var finns blötare områden och småvatten skapar bra förutsättningar för ett rikt fågelliv. En liten sumpskog med lövträd ingår också i reservatet. Myren är till största delen orörd av mänsklig påverkan, medan sumpskogen berörs av ett dike i ena änden.

Flera holmar i myren där marken är fast och några moränryggar är bevuxna med vacker gammeltallskog. Inslag av björk, tallar med brandljud och kolade torrakor visar att åtminstone en brand gått över området någon gång de senaste 150 åren. På en del av torrakorna växer varglav, en sällsynt gröngul lav. På två av de större fastmarksholmarna är graninslaget relativt stort. Här har stjärntagging, ullticka och rynkskinn hittats.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag av framförande av skoter på markerad skoterled på snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 409 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.