Ålderfljot

En bäck som rinner fram genom en tallskogsbeklädd myr.

Här finns en av länets häftigaste tallnaturskogar. Myrarna är i sig inte så artrika, men orördheten, storleken på området och blandningen av myr och skog gör att naturvärdena blir höga.

Myrarna och skogarna i området bildar en värdefull mosaik. Här finns även ett rikt fågelliv eftersom det finns gott om små öppna vattenspeglar i våtmarkerna. Inslaget av gamla tallar och torrakor i skogsmarken kring myrarna utgör livsmiljöer för många arter som är hotade i landskapet i stort idag. Myrmarkerna utgörs av rismossar och fastmattekärr utan särskilt utmärkande drag.

Ålderfljot ligger i en värdetrakt för tallskog tillsammans med det närliggande Nordbläster som också är aktuellt för reservatsbildning. Att dessa två likartade områden ligger så nära varandra, och dessutom i en värdetrakt med annan värdefull tallskog, gör dem särskilt värdefulla i ett längre perspektiv.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
  • köra motordrivet fordon med undantag av framförande av snöskoter på snötäckt mark på markerad skoterled.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 270 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.