Alderängarna

Vattendrag mellan hög växtlighet på kanterna och skog runtomkring

Stilla vatten flyter fram i lugnt mak i Alderängarnas naturreservat. Foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen Dalarna.

Här får du uppleva en varierande natur. Från höjderna vid parkeringen, slingrar sig stigar och trappor ned mot ängar och så småningom når man fram till klapperstensstränderna vid Österdalälven. Variationen har också lett till att många olika växter och djur har funnit livsrum här. Inte mindre än 27 hotade arter har påträffats.

Höga värden för biologisk mångfald

Miljön är synnerligen variationsrik med branta nipor, urskogsartade partier, öppna slåttermarker och klapperstensstränder i anslutning till Österdalälven. Detta tillsammans med den vackra och ostörda landskapsbilden ger området mycket höga värden för bevarandet av den biologiska mångfalden.

Labyrinter fyllda med ovanliga djur och växter

Reservatet är ett väldigt labyrintiskt område av vattenvägar, källor och kärr. I omgivningen reser sig branter där gran och aspar växer. Vegetationens intressantaste inslag är mosippa, getväppling och backstarr. Bäver, utter och lodjur syns ofta här. Häckande fåglar såsom spillkråka, slaguggla, stjärtmes och mindre hackspett lever här.

Värdefullt inlandsdelta

Alderängarna ingår i Morafältet, vilket är utpekat som riksintresse. Området har bedömts vara av internationell betydelse som exempel på ett inlandsdelta.

Salunäbb är ett gammalt reservat inuti Alderängarna

Inuti Alderängarna finns ett litet naturreservat som bildades på femtiotalet med namnet Salunäbb. Syftet med reservatet var att bevara ett mindre område skogbeklädd nipa av geologiska skäl. I dag ingår Salunäbb i det nyare och större Alderängarnas naturreservat och omfattas av samma föreskrifter. Salunäbb kan fortfarande återfinnas på kartor som ett eget reservat, men på sikt kommer det att upphävas och hela området kommer enbart att heta Alderängarna.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller fallna träd och buskar,
  • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
  • fånga eller insamla djur samt störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • köra cykel och motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildades: 1998 av Mora kommun
Storlek: 120 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Mora kommun

Detta är ett kommunalt beslutat reservat och sköts således av kommunen. Därför kan informationen på denna sida vara ofullständig. För frågor, aktuell information och eventuella synpunkter, kontakta kommunen.
mora.kommun@mora.se

Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000