Stora Almsjön

Gles barrblandskog

Återkommande bränder och mycket döda träd ger stor biologisk mångfald i Stora Almsjöns naturreservat.

Historisk och nuvarande markanvändning

Den historiska skogskartan från 1800-talets mitt över Lima socken visar att området även då täcktes av skog. Det är troligt att det bedrivits någon form av skogsbruk i området. Idag är jakt den enda formen av markanvändning som förekommer i området.

Biologiska bevarandevärden

Området omfattar en mosaik av flera naturtyper. Blåbärsgranskog är den dominerade naturtypen. En bäck med örtrik vegetation öster om vägen, några mindre hällmarksområden, ett större myrområde i söder och flera mindre myrområden finns insprängda i blåbärsgranskogen.

Skogen är naturskogsartad och domineras av gran. Endast i några små hällmarksområden är tall det dominerande trädslaget. Skogen har utvecklats fritt och innehåller de strukturer som förkommer i sena successionsstadier i orörd barrskog. Det finns rikligt med död ved både i forma av grova talltorrakor, högstubbar och grova tallågor i olika nedbrytningsstadier.

Kolade stubbar och brandljud i tallar vittnar om att området drabbats av återkommande bränder. I nordöstra delen av området finns rikligt med död granved med stor förekomst av vedsvampar.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda, - stående eller ikullfallna, - träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2001
Storlek: 55 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.