Risberget

Stig i tät granskog med rikligt lavbeklädda grenar.

Foto: Jan Bengtsson

Några mil väster om Lima finner vi bergen Storbrändan och Risberget. Från Storbrändans topp böljar detta naturreservat nedför östsluttningen, där det möter upp Risbergets sydsluttning för att sedan avslutas vid myrmarkerna nära Tisjön.

Lavskrikan sällskaplig i lavrik skog

Naturreservatets sluttningar ned mot Risbergets fäbodar är klädda med lavbehängd och variationsrik gammal granskog. Med lite tur kan den vackra och sällskapliga lavskrikan påträffas, och på många av stammarna ses ringmönster som uppstått när den tretåiga hackspetten varit ute och letat efter mat i barken.

Ovanlig levande fäbod med skogsbetande kor

Emellanåt kan ljudet av en koskälla bryta tystnaden i naturskogen. Risbergets fäbodar är nämligen något så ovanligt och intressant som en levande fäbod där djuren gått sedan trehundra år tillbaka, och korna släpps sommartid fritt på bete i skogen i reservatet. Betespåverkade skogar är en sällsynt naturtyp som ofta hyser höga naturvärden. Fäboden uppmärksammades även under sommaren 2019 i radioprogrammet Naturmorgon, som spelades in just här. Lyssnarna togs med på en tur upp i skogen i det då blivande reservatet.

Levande skog med döda träd

Skogen utgörs av en gammal, flerskiktad barrnaturskog som domineras av gran, men med inslag av tall och björk. Träden är i många fall täckta av en stor mängd hänglavar. Självgallring pågår, vilket leder till att det finns mycket död ved av olika åldrar och storlek. Det finns lodytor täckta av skuggblåslav i övergången mellan toppen av Storbrändan och den inte fullt så branta östsluttningen. I öst ringlar sig en bäck fram och bildar en liten dalgång med små fall och sumpområden, här finns rörligt markvatten och höga botaniska värden. Svamp- och lavfloran är rik inom hela området och ett stort antal fynd av rödlistade arter har gjorts.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 72 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.