Öjsberget

En utsikt vid en brant, med en gästbokslåda i förgrunden.

Öjsberget ligger nordost om Malung, på västra sidan om sjön Öjen. Den kulturhistoriskt värdefulla fäboden Vålberget ligger norr om reservatet och en vandringsled passerar förbi reservatet. Från bergets topp har man en fin utsikt över sjön och de omgivande skogarna.

​Urskog och berg med fin utsikt

De biologiska värdena vid Öjsberget är höga. De finns främst i den urskogsartade delen i östsluttningen samt i den örtrika nordsluttningen där det mest växer granar. Kring Öjsberget finns också gamla tallar och lövträd i olika ålder och storlek, samt rikligt med döda träd. Allt detta ger förutsättningar för stor artrikedom. Öjsberget är ett så kallat sydväxtberg. Bergsbranten håller värmen och gör att lokalklimatet påminner om ett som annars bara finns längre söderut. Från toppen har man en fin utsikt över sjön Öjen.

Ärrig lav och lav för läderlappar

Flera fuktigare stråk finns i den kuperade 100-150-åriga barrblandskogen. Öjsberget är Sveriges rikaste lokal för stiftärrlav. Andra intressanta arter som noterats i området är bland annat läderlappslav, rynkskinn och broktagel. Fåglar som hökuggla och slaguggla, samt tretåig hackspett har också observerats i området.

Vandra upp till toppen

Skogsbilvägen går fram till Vålbergets fäbod - välj infarten från Arvselen. Från fäboden går en vandringsled förbi naturreservatet. Öjsberget erbjuder en fin utsiktsplats. En stig leder fram till en klippbrant med avsats där det i dagsläget finns en besöksbok.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter), ta bort eller skada lavar och mossor på block och berg,
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet eller återkommande organiserade arrangemang,
  • skada block och berg, till exempel genom att mejsla, borra och hacka.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 67 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.