Klamberget

Att kalla Klamberget för berg är kanske lite att ta i, eftersom det reser sig blott 50 meter över det omgivande myr- och skogslandskapet. Här finns i alla fall en värdefull naturskog och mycket myrmark med många olika djur och växter.

Spår efter många bränder kan ses i området

Två naturtyper dominerar i detta område – skogar med mest tall samt myrmosaiker, dvs myr och skog blandat. Områdets myrar är helt opåverkade av dikningar. Skogarna är starkt brandpräglade, vilket visar sig i stubbar med spår av upp till sex bränder i områdets centrala delar. Här och var återfinns också rätt mycket lövträd, mest björk men även sälg och rönn. Men även granskogar ingår i sluttningar och på blötare mark.

Rikt fågelliv och många mossor och lavar

Någon regelrätt ornitologisk inventering har inte gjorts men trana, gluttsnäppa, grönbena och skogssnäppa har påträffats vid myrarna. Förutom nämnda myrfåglar finns här en fågelstam som kan förväntas i en naturskog. Tretåig hackspett och tjäder är karaktärsarter. Många intressant artfynd bland lavar, mossor och svampar har också gjort.

Jakt, fiske och övrigt friluftsliv

Friluftslivet utgörs till största delen av jakt samt bär- och svampplockning. Genom sin närhet till Malungs tätort kan det förväntas att intresset för att besöka området ökar i framtiden. Genom området slingrar sig en gammal färdväg benämnt Brovägen. Den har sin start i Jägra och stigen som är cirka 20 km lång går ända fram till sjön Åskaken vid gränsen till Värmland. Man kan dock fortsätta ytterligare cirka 15 km och kommer då fram till Klarälvsdalen i Värmland.

Gles skog med stora stenblock och gamla stubbar med spår efter brand i.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t ex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2010
Storlek: 220 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.