Högstrand

En landsväg och ett litet rött hus. Vattendrag i bakgrunen.

Här vid vägen startar man vandringen för att komma upp till orkidéerna i Högstrand. Foto: Anki Alfredéen, Länsstyrelsen Dalarna.

I Högstrand finns en stor artrikedom bland både djur och växter. Men det är kanske framför allt den ståtliga orkidén guckusko som lockar besökare.

Biologisk mångfald

Skogen i Högstrands naturreservat är kalkpåverkad vilket ger en artrik flora. Här kan du finna kransrams och åtta arter av orkidéer samt de sällsynta lavarna skrovellav och violettgrå tagellav.

Huvuddelen av området har bibehållit en stor del av den naturliga skogens egenskaper. Till exempel finns en stor variation både vad gäller trädslagsblandningen och åldersfördelningen. Här och var finns mycket död ved i olika grovlek och nedbrytningsstadier.

Sammantaget ger detta goda förutsättningar för stor artrikedom både bland växter och djur. Skyddet av skogen i Högstrands naturreservat är därför ett led i bevarandet av biologisk mångfald.

Friluftslivet

Högstrand har ett värde för det rörliga friluftslivet som besöksmål, bl.a. för att beundra guckuskon på dess enda växtplats i Västerdalarna. Särskilt bland ortsbefolkningen är platsen välkänd och flitigt besökt. Guckuskolokalen vid Högstrand är känd sedan tidigt 1800-tal. I länets naturvårdsprogram finns området upptaget som ett område med mycket högt naturvärde. Det uppmärksammades återigen i sen tid i och med nyckelbiotopsinventeringen som klassade delar av området som nyckelbiotop.

Internationell klassning

Området är utpekat av regeringen som särskilt skyddsområde och ingår i ett sammanhängande ekologiskt nätverk av särskilda bevarandeområden, Natura 2000.

AKTA ORKIDEÉRNA!
Förutom nedanstående föreskrifter, och de generella hänsynsregler som allemansrätten omfattar, uppmanas besökare att beträda området med guckusko försiktigt!

Dels för att marken på många ställen här är mycket sank men också för att guckuskon är känslig för trampslitage, bland annat som en följd av att marken kompakteras runt plantorna och att vattenföringen i jorden därmed ändras.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • köra motordrivet fordon

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildades: 2006
Storlek: 46 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000