Brändberget

Vy över en myr med en röd kryssmarkering samt en liten kulle i bakgrunden med skog på.

Foto: Sebastian Kirppu, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Beslutet om bildandet av Rotsjöns naturreservat har överklagats av sakägare till regeringen. Föreskrifterna riktade mot allmänheten i reservatet (se nedan) gäller dock även efter en överklagan.

 

Brändberget ligger mitt i ett storslaget vildmarksområde med vidsträckta myrar och bördiga skogsdalar.

Brändbergets naturreservat är beläget mitt mellan samhällena Lima och Öje precis på gränsen mellan Malung-Sälens kommun och Mora kommun. Området är en del av ett storslaget vildmarksområde med en mosaik av fattigmyrar mellan skarpt avsatta höjdryggar och bördiga dalgångar och sluttningar.

Vissa delar har påverkats av sentida avverkningar, men stora delar med naturskog återstår. Liknande sluttningsgranskogar som utmärker det närliggande Beriskölbergets naturreservat, som i delar är mer eller mindre urskogsartade, finns även i Brändbergets naturreservat. Den lättvittrade och näringsrika bergarten diabas, som en stor del av berggrunden i området består av, i kombination med det rörliga markvattnet i sluttningarna gör att boniteten blir hög och vegetationen ofta örtrik.

Skogarna utgörs till större delen av olikåldrig naturskog där träden ofta har en ålder av flera hundra år. Flera rödlistade arter samt signalarter är påträffade i området. Här finns till exempel den starkt hotade laven långt broktagel, som bara påträffats på ett 50-tal platser i Sverige varav majoriteten av förekomsterna finns i Dalarna.

Trots att området ligger ganska avlägset från närmaste samhälle så är möjligheterna för friluftsliv i området goda. Området nås lättast från vägarna söder och öster om reservatet, men man får räkna med att gå några kilometer då vägarna oftast är bommade. En stig löper genom reservatet mellan vägen i söder och vägen i öst. Även en skoterled korsar reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för mindre, löst liggande grenar och kvistar som får insamlas i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, med följande undantag: − skoter får framföras på i föreskriftsskartan (bilaga 2) markerade skoterleder då marken är snötäckt

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Beslutet för Sörbäckens naturreservat är överklagat och har därmed inte vunnit laga kraft, men som framgår av beslutet så gäller dessa föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken omedelbart även om de överklagas. För mer information kontakta handläggaren - se längst ned på sidan.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Skoterled Skoterled
  • Stig Stig

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 2019
Storlek: 232 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.