Predikstolen

Predikstolen bjuder på en storslagen utsikt över det omgivande landskapet. Från klippan som reser sig 400 meter över havet ser man långt, och dess solbelysta läge gör att många så kallade ”sydbergsväxter” trivs här. Tillsammans med det intilliggande reservatet Tansvägga, utgör det här ett fint område att vandra i och klättra på. Bergsavsatserna nyttjas nämligen av många klättrare.

Märkligt berg med märkliga arter

Predikstolens massiva bergsbranterna lagrar solens värme över natten. Lokalklimatet vid berget är därför mildare än i omgivningen och gynnsamt för en rad värmekrävande växter, mossor och lavar. Sådana berg kallas av botanister för "sydväxtberg". Våckelberget, Hykjeberg, Bispbergs klack, Tansvägga och Tvärstupet är andra sydväxtberg i Dalarna. Just här hittar man värmegynnade arter som bergglim, träjon och blågröe. På högstubbar och lågor har arter som till exempel liten blekspik, aspgelélav och ullticka noterats. I vegetationen syns blåbär, husmossa och liljekonvalj. Bergsbranten i Predikstolens erbjuder även flera fågelarter, till exempel rovfåglar, att hitta lämpliga bon i klippväggar, på avsatser och i närliggande grova träd. Korp häckar regelbundet i reservatet.

Döda träd ger liv åt andra

Uppe på berget växer en mager tallskog på hällmarker. Närmast nedanför bergsbranten, i öster, växer en bördig blandbarrskog. Här finns en lavflora som gynnas av den äldre fuktiga skogen där man också finner stor andel döda träd. Döda, liggande träd, så kallade lågor av alla trädslag förekommer rikligt. Det finns även en del grova högstubbar av tall. I skogen ligger några jätteblock. Skogen i nordost och mot sjön Saxdalen är yngre än bestånden närmast klippväggen. Sluttningen väster om berget består av frodig granskog, med en variationsrik terräng. Här och var finns det många lövträd. Vegetationen visar spår efter skogsbetet som förekom en gång i tiden.

Kultur och friluftsliv

Två fornlämningar finns inom reservatet i form av tansrör (flyttblock) och predikstol (kilformad spricka i bergsväggen), som ger förklaringar till platsnamnen Tansvägga och Predikstolen.

Predikstolen är en populär plats för klättrare inom hela regionen, och flera leder finns i bergsväggarna. Dessa kan man hitta i den bifogade skötselplanen som ligger här på sidan. Många andra besökare tycks också under de senaste åren hittat fram till Predikstolen för att vandra på leden, vila vid vindskyddet och njuta av de vidunderliga vyerna.

Foto i bildspelet: Fredrik Enoksson och Teresia Holmberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vy över ett skogslandskap i soligt sommarväder

Foto: Fredrik Enoksson

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
 • cykla annat än på markerad led,
 • elda utöver på av Länsstyrelsen iordningställda platser,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller skada block och berg t.ex. genom att mejsla, borra och hacka, med följande undantag: borrning för utbyte av fasta förankringar eller uppsättning av ankare till klättring får utföras i enlighet med bilaga 3,
 • klättra i bergsbranter, med följande undantag: klättring längs befintliga klätterleder utpekade i Dalarnas Klätterklubbs klätterförare i enlighet med bilaga 3 och 4 är tillåtet,
 • klättra i boträd eller medvetet störa djur i fågelbo, lya eller gryt
 • starta eller landa drönare, där undantag medges för tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska omgående anmälas till Länsstyrelsen.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Jens Montelius Risberg

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250486

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 34 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Aktuellt

Predikstolen är ett nybildat reservat som delar entré med det sedan tidigare beslutade naturreservatet Tansvägga. Det finns en skylt för Tansvägga och en led upp till Predikstolen och vidare in till Tansvägga. Däremot kan det ta upp till ett år innan gränsmarkering, uppdaterad informationsskylt samt parkeringsplats är klar.

Länsstyrelsen planerar för en parkeringsplats samtidigt som Stora Enso planerar för en utvidgning av vändplanen. Rödvita snitslar sitter uppe i reservatet för att markera ytan som utreds och som berör reservatet.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.