Kullerbergen

Detta reservat består av flera toppar, varav Stora Kullerberget är Ludvika kommuns högsta punkt. På dessa 552 meter över havet får man en fin utsikt över omgivningarna. Här finns även en raststuga och en grillplats ska ställas på plats.

Vacker gammal skog, men även påverkad skog

Ett av de finaste granskogsområdena i hela västerbergslagen finns i södra delen av Stora Kullerberget. Här finns fullt med stående torrträd och liggande döda träd. På några ställen, exempelvis på Bolagsberget, Kalvtjärnsberget och sydväst om Södra Kullertjärnen finns tallar som är mer än 250 år gamla.

Stora delar av området är påverkat av omfattande avverkningar i samband med bruksepoken i Fredriksberg under 1700-talet och 1800-talet. Sedan dess har större delen av området fått sköta sig själv och skogen börjar återfå ett mer naturligt utseende. Överlag består skogarna mest av gran som är drygt 110 år gamla.

Fåglar av olika slag, men även stora rovdjur

Spår av de stora rovdjuren som björn, varg och lo har observerats i området. Fågelfaunan är varierande tack vare den mångfald av olika naturtyper som finns i reservatet. På myrarna finns bland annat orre, grönbena, ljungpipare och gluttsnäppa. I skogarna trivs olika mesar, så som svartmes och talltita. Här finns även flera olika arter av hackspettar, med flera par av tretåig hackspett och gråspett. På de magrare hällmarkerna kan man träffa på rödstjärt och dubbeltrast. Lavskrika är ovanlig så här långt söderut, men även denna har setts i området. Chansen är även stor att man stöter på tjäder och i gransumpskogar kan man höra järpens ljusa vissling.

Oanseligt men sällsynt brunt lurv

Broktagel som är en starkt hotad lav påträffas på två platser inom Kullerbergens naturreservat. På Stora Kullerbergets topp kan man hitta den både på lodytor på berg och på granar. Den andra fyndplatsen av arten är i reservatets södra del, på södra sidan av Kalvtjärnsberget. Broktagel kräver att bland annat hög luftfuktighet, något som reservatsbildningen kommer att bidra positivt till då skogen kring fyndplatserna nu skyddas från avverkning.

Foto i bildspelet nedan: Fredrik Enoksson, Jens Montelius Risberg och Susanne Lundin, Länsstyrelsen Dalarna.

Utsikt från toppen av ett berg över skogar och sjöar

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större (fler än 100 deltagare) organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Jens Montelius Risberg

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250486

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 627 ha
Kommun: Ludvika
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.