Gönan

Ett stilla flytande vattendrag genom ett skogs- och myrlandskap

Gönan är ett av länets få orörda vattendrag där både flodpärlmussla och öring finns.

På gränsen mellan Vansbro och Leksand​

Naturreservatet består av vattendraget Gönan, sjön Gösjön och de intilliggande skogarna. Gösjön ligger i Leksands kommun medan huvudparten av Gönan ligger i Vansbro kommun.

Unikt vatten med flodpärlmussla och öring

I Gönan lever en av länets största och finaste populationer av flodpärlmussla. Gönan har i princip inte rensats på block eller död ved, påverkats av vattenkraft eller utsatts för andra större mänskliga ingrepp. Detta gör vattendraget unikt.

Gönans blockrika botten gynnar arter som flodpärlmussla och öring. Förutom öring förekommer också fiskar som elritsa och den mer ovanliga bergsimpan. Tidigare fanns även en livskraftig stam av flodkräfta som tyvärr dog ut på grund av kräftpest efter en utsättning av signalkräfta i Gösjön. Se regler kring rengöring av redskap mm som varit i kontakt med vattnet, nedan i föreskrifterna.

Flodkräftan har drabbats hårt av kräftpest. Arten är akut hotad genom att signalkräftor på många platser har planteras ut. Signalkräftan för med sig kräftpesten. De drabbas inte själva men sprider den effektivt till flodkräftan.

Läs mer om kräftpesten och hur man får bukt med den här:

Havs och Vattenmyndigheten
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Hushållningssällskapet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statens veterinärmedicinska anstaltlänk till annan webbplats

Fler sällsynta arter som sällskap

Insektsfaunan i Gönan är rik och det finns gott om arter som är känsliga mot försurning och föroreningar. Utöver dessa finns flera sällsynta och rödlistade arter. Bland dessa kan exempelvis bäckbaggen Normandia nitens och skräddaren Aquarius paludum nämnas. Dessa arter visar på att Gönan inte varit utsatt för mänskliga störningar av något slag och det bedöms vara ett av de mest värdefulla vattendragen i länet.

Läs mer om den spännande flodpärlmusslans upp till 280-åriga liv i skötselplanen - se Beslut och skötselplan i "Fakta om Gönan" överst till höger.

Vanlig skog viktig som buffert

Det här är ett landskap där kuperade barrskogar bryts av med sjöar och vattendrag. Skogen består till största delen av tall, barrblandskog och ungskog. Skogen är inte så märkvärdig, men i norra delarna av området finns ett äldre bestånd där tallarna är cirka 125-175 år med enstaka tallar på över 200 år. I sänkorna förekommer myrar, våtmarker och ett antal skogsgölar där större vattensalamander lever. Det är en för länet ovanlig art.

Naturreservatets skogsområden omfattar ett större sammanhängande område i norra delen och en bård längs med Gönan. Skogsbården fungerar som en skyddande buffertzon för vattendraget.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar
  och buskar
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och
  snötäckt mark
 • att utan föregående desinficering använda fiskeredskap, båtar och
  dylikt som använts i andra vatten
 • att fiska med nät i Gönan från utloppet ur Gösjön ner till samflödet
  med Ballsån, se föreskriftskarta bilaga 3 (se Beslut och skötselplan i faktarutan här intill)

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller
  samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled
 • Skoterled Skoterled

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 154 ha
Kommun: Leksand och Vansbro
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.